Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

måndag 1 juni 2020

Covid-19 - del IV: Planerades hela pandemi-insatsen i förväg?Riskanalys från tyska myndigheter
samt Robert Koch Institute
Vi fortsätter med del IV i vår granskning av den pågående coronaviruspandemin. Låt oss börja med att ställa två viktiga frågor: ”-Är det möjligt att den pågående pandemin bara är en täckmantel för att genomföra en annan agenda?”. ”-Om så är fallet, vad kan denna agenda tänkas handla om istället?”. Detta är relevanta frågor med tanke på vad vi kunnat utläsa av de tre första inläggen i denna serie. Inte minst med tanke på att vi där har sett tydliga tecken på förhandskunskap och förberedelse vad gäller hur en eventuell kommande pandemi ”ska tacklas”.


Som vi såg i förra avsnittet så följer makt, media och myndigheter världen över det scenario som år 2010 beskrevs i dokumentet ”Scenarios for the future of technology and international development” från Rockefeller Foundation – framförallt då det s.k. ”Lock Step”-scenariot. I dagens inlägg tar vi en titt på ytterligare ett sådant dokument, hämtat från den tyska riksdagens arkiv med identiteten 17/12051 och med titeln "Pandemie durch Virus ’Modi-SARS’“ (alltså pandemi genom ett virus kallat modifierat-SARS). Det här dokumentet utgör en riskanalys för vad som kan komma att hända vid nästa världsomspännande pandemi. Det tar alltså inte bara en titt på hur Tyskland skulle agera utan det fokuserar på hela världen. Det är en exakt spegling av hur världens regeringar agerat på Covid-19 pandemin. Skriften togs fram 2012 och publicerades några månader senare.
Bakgrund
Defender Europe 2020 - en massiv
NATO-övning i Europa
Jag fick kännedom om det här dokumentet i mitten av mars via en god vän till mig, en kille från Tyskland. Han berättade då att ”det finns ett blue print, en plan för hur hela världens maktapparat ska agera vid händelse av nästa större epidemi”. Detta var vid en tidpunkt då Tyskland precis hade börjat införa karantän och förbud mot större sammankomster. Han sa vidare att bekanta till honom i sin tur kunde vittna om utegångsförbud i både Schweiz och i Bayern, med bötesbelopp på upp till SEK 250.000 för de som eventuellt skulle bryta mot detta. Som du sett av tidigare inlägg föreföll dessa åtgärder vara helt obefogade vid den tidpunkten. Ändå genomförde man dem. Varför? 

Han berättade ytterligare en sak – att han via en god vän från Tyskland som arbetade inom militären fått veta att det sedan mitten av februari pågått en militär upptrappning av sällan skådat slag i Tyskland och i Europa. 30.000 amerikanska soldater hade då precis börjat anlända till bl.a. Bremerhaven för en större NATO-övning kallad ”Defender Europé 20”. På nätterna förflyttade de sig längs tomma vägar, något som möjliggjorts genom den totala nedstängningen av landet. Det underliga med detta var att den tyska befolkningen inte blivit informerad om NATO-övningen – det brukar man bli annars. Ytterligare en märklig omständighet var att USA och omvärlden precis höjt beredskapsnivån för resande till NATO-landet Italien i stort till nivå 3 (”Undvik onödiga resor”) samt till nivå 4 (”Avstå från resor”) för norra Italien, d.v.s Lombardiet som ju drabbades allra värst av Covid-10. Ändå skickades alla dessa soldater ut i Europa och posterades på en lång rad platser, och inte en enda av dem bar mask. Syftet med övningen sades vara att öva strategisk utpostering gentemot en icke-omnämnd fiende. Fanns det en annan agenda? Övningen blåstes senare av i takt med att pandemin fick ett allt hårdare grepp om världen. Vad som hände med soldaterna (skickades de hem eller stannade de kvar?), har jag inte följt upp. En artikel om denna övning finns att läsa här.  
Kuriosa
Som kuriosa kan jag här också nämna att den 12/3 skrev bl.a. BBC att president Donald Trump precis hade infört ett flygreseförbud, vilket drabbade 26 europeiska länder. Vid det laget hade sammanlagt 1.135 amerikaner drabbats av Covid-19 med 38 dödsfall som följd. Åtgärden förblev länge den enda som infördes i USA. Kommer ni ihåg texten ifrån ”Lock Step” som du kunde läsa om i förra blogginlägget: ”USAs’ initiala respons med att enbart avråda sina medborgare från flygresande visade sig vara en dödligt lam strategi. Detta fick smittan att spridas snabbt både inom, likväl som utanför USAs’ gränser.”. Idag vet vi att USA är det hårdast drabbade landet – det med flest dödsfall i världen.


Som ytterligare kuriosa tar jag även med ett videoinslag som visar hur koordinerade uttalandena från världens ledare samt från världens media verkar vara. Ta en titt och fundera på om det är slump eller om det finns något annat bakom scenen - någon som håller i trådarna på dessa marionetter. Notera inte minst vår egen statsministers framträdande här.


Det tyska dokumentet
Men låt oss nu återvända till den tyska riskanalysen. Dess träffsäkerhet vad gäller att beskriva det som nu sker i världen är häpnadsväckande.

Själva viruset beskrivs som följer:
Det hypotetiska Modi-SARS-viruset är identiskt med det naturliga SARS-CoV i nästan alla egenskaper. Inkubationsperioden, dvs. tiden från överföringen av viruset till en människa till de första symtomen på sjukdomen, är vanligtvis tre till fem dagar, men kan variera inom en period av två till 14 dagar. Nästan alla smittade människor blir också sjuka. Symtomen är feber och torr hosta, majoriteten av patienterna har andnöd, förändringar i lungorna synliga i röntgen, frossa, illamående och muskelsmärta. Diarré, huvudvärk, eksem (utslag), yrsel, kramper och aptitlöshet kan också uppstå. Dödlighetsgraden1 är hög med 10%  av de insjuknade, men utfaller olika i olika åldersgrupper. Barn och ungdomar har i allmänhet ett lättare sjukdomsförlopp med en dödlighet på cirka 1%, medan dödsfallen för 65-åringar och äldre är 50%.”

Tids- & platsaspekter
Utbrottet börjar i Asien i februari, men erkänns bara några veckor senare när det gäller dess dimensioner/betydelse. I april inträffade det första identifierade Modi SARS-fallet i Tyskland. Denna tidpunkt utgör utgångspunkten för det aktuella scenariot.”

Nya fall kan förväntas tills ett vaccin finns tillgängligt. En total period om tre år antas för det aktuella scenariot, med antagandet att efter denna tid kommer ett vaccin att utvecklas, släppas och vara tillgängligt i tillräckliga mängder. Patogenen förändras under de tre åren genom mutationer så att även personer som redan har haft en infektion blir mottagliga för ytterligare en infektion. Detta resulterar i totalt tre sjukdomsvågor med olika intensiteter.”

Det som beskrivs är alltså en pandemi som varar i tre år eller tills ett vaccin är framme. I och med att viruset muterar förväntas sjukdomen komma och gå under sammanlagt 3 faser. Vad som börjar i Asien sprids senare till både Amerika och Europa, medan Afrika och Indien t.ex. inte drabbas lika hårt.

Som vi vet kan ett vaccin finnas framme redan under hösten/vintern, vilket skulle innebära ett slags världsrekord. Aldrig förr har världen beskådat en så snabb framställning av ett nytt vaccin. Notera också att det man siktar på är att ta fram en helt ny typ av vaccin, ett s.k. RNA-vaccin. Lyckas man med detta så hoppas man även kunna få bukt med de muterade varianterna av viruset. Men detta är alltså en helt ny typ av vaccin, helt oprövat. Det går in och petar i vår genetiska kod. Är det tryggt och säkert? Vi kommer att titta närmare på både det här vaccinet samt vaccin i största allmänhet i senare inlägg.

Dödlighet & samhälleliga effekter
Dödligheten i modi-SARS är i dokumentet helt avhängigt hur samhället lyckas med förebyggande åtgärder. Två scenarios spelas upp, i ena fallet sätts åtgärderna in sent vilket resulterar i förmodat 78 miljoner smittade och 7,5 miljoner döda sett över en treårsperiod. I det andra scenariot, med tidiga och effektiva motåtgärder räknar man med 11,3 miljoner smittade samt med 10% dödlighet lite drygt en miljon dödsfall under samma period. Allt detta i Tyskland alltså. När vi betraktar det verkliga utfallet med Covid-19 år 2020 så har vi inte facit ännu. Det vi däremot kan konstatera är att motåtgärderna sattes in extremt tidigt och med full kraft i de flesta av världens länder. Allt detta i enlighet med vad dokumentet föreskrivit i sitt åtgärdspaket:

Förutom att informera befolkningen, vidtar myndigheterna åtgärder för att innehålla och hantera händelsen som bygger på befintliga planer och tidigare erfarenheter. Kris-enheter inkallas att snabbt ta över hanteringen och samordningen av åtgärder. Den prediktiva bedömningen av situationen och motsvarande planering av motåtgärderna samordnas på alla inblandade nivåer. Reglerande hälsovårdsåtgärder inkluderar segregering, isolering och karantän. Isolering beskriver ett avståndstagande och temporära mått på segregering av sjuka personer, misstänkta av sjuka och smittsamma från varandra och även av mottagliga, icke-infekterade personer, men också i grupper (kohort-isolering, karantän, hushållskarantän).”


Vi kan se att samtliga dessa åtgärder har satts in på ett sätt som till och med överträffar scenariot. Världen över har gränser stängts, företag har skickat hem personalen, mötesrestriktioner har införts, evenemang har ställts in, hela nationer har satts i karantän och så vidare. Detta kanske ger effekt vad gäller inbromsandet av viruset, men till vilken effekt? Vad får detta för effekt på samhällsekonomin? 

Det dokumentet beskriver är i huvudsak effekten av att samhällsfunktioner påverkas genom högre personalfrånvaro, p.g.a. sjukdom och till och med ökad dödlighet. Inom vissa branscher, som t.ex. turistnäringen har man räknat med en mer eller mindre total nedstängning. Men jag får intrycket av att verkligheten överträffar fantasin. Välden har valt en närmast total nedstängning och de samhälleliga effekterna riskerar därför att bli mångfalt värre än de som beskrivs i scenariobeskrivningen.

Jag bifogar den svenska översättningen (länk här) av det tyska dokumentet (här) som vi tittat på i det här blogginlägget. Samtidigt vill jag passa på att rikta ett stort tack till Lena Dahlström, som är den som tagit fram den svenska versionen. Lena är inte proffs på översättningar men behärskar, som ni märker, det tyska språket tillräckligt väl för att få till en riktigt bra sådan. Tack!


Vidare tar jag med en analys av dokumentet signerad Walter Veith (Sydafrikan med tysk härkomst, som vi träffat flera gånger tidigare i den här bloggen). Utöver en träffande beskrivning av dokumentet kommer Walter med häpnadsväckande uppgifter om hur lagar instiftats i bl.a. USA, s.k. Noahide-lagar. Uråldriga kabbalistiska lagar (med en koppling till det judiska Talmud), som inte tycks höra hemma i ett modernt samhälle. Dessa lagar har inte trätt i kraft ännu men vid händelse av undantagstillstånd (Marshall Law) så kommer de att göra det. Detta är skrämmande uppgifter. Walter sätter också in pandemin i ett större perspektiv och antyder eventuella kopplingar till Bibliska profetior för vår tid som kan vara spännande att känna till och ta ställning till.


När vi åter talar om de samhälleliga effekterna så kanske det finns en och annan därute som tycker att det är förmätet och överdrivet av mig att tala om en recession och depression av oöverträffade proportioner. Men sanningen är att det finns många runtom i världen som tidigt började tala om just detta. Många refererar till depressionen på 1930-talet och att denna kommer att krympa vid jämförelse med den annalkande krisen. Jag väljer att här ta med ett kort videoklipp, ett uttalande från chefen för FN-organet WFP (World Food Program) som menar att vi kan vara på väg mot en hungerkatastrof med uppemot 30 miljoner döda. Jämför vi det med de siffror vi sett hittills, 4-5 månader in i krisen (idag 31/5 2020 – Antal smittade: 5,905,415 Antal döda: 362,024). Javisst, det är svåra val. Men jag kan inte förstå varför vi inte valde att helt enkelt skydda den del av populationen som just nu utgör över 90% av dödsfallen – nämligen de äldre med tidigare komplikationer. Det är för mig märkligt.

Jag återkommer nämligen till frågan: ”-Finns det en annan agenda som är dold för oss?”.
Men till denna fråga får vi återkomma i senare inlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar