Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 25 februari 2018

Världshistoriens mest träffsäkra profetior!

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

 • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.I dagens avsnitt leder Bruce Telfer oss in på, vad som kan tyckas vara, ett sidospår. Dagens avsnitt handlar om några av Bibelns profetior, särskilt då Daniels- och Uppenbarelseboken. Dessa båda böcker gör anspråk på att beskriva världshistorien, med fokus på vilka riken som kommer att styra över Guds Folk, från tiden för profetians nedtecknande fram till våra dagar och även bortom det. Det betyder att vi, genom att studera Bibelns profetior, bör kunna förstå något om USA:s roll i världen idag. Detta eftersom USA som vi sett är ett imperium som gör anspråk på att dominera världen. Men det kommer att dröja ända till del 8 av Bruce Telfers föreläsning innan vi får full klarhet i vad den rollen, USA:s roll går ut på.

Telfer börjar med att ge oss en förståelse för hur Bibeln, och särskilt då dess profetior, är uppbyggda. De är uppbyggda kring vissa principer. En särskilt viktig sådan princip är vad vi kan kalla för ”repetera och förstora” (eng. ”repeat and enlarge”. Principen går ut på att de historier som berättas i Bibelns tidiga delar kommer att repeteras, med fördjupad detaljförståelse, i dess senare delar. De bygger m.a.o. på varandra. Så för att förstå vad Bibeln har att säga om världshistorien så ska vi börja med kapitel 2 i Danielsboken. Där får vi en grundläggande förståelse. I kapitel 7 repeteras det hela men vi ges i tillägg en djupare insikt om vad som kommer att ske. Samma historia upprepas sedan i Danielsboken kapitel 8 & 11 för att därefter en sista gång repeteras och fördjupas i Uppenbarelseboken. Precisionen i dessa profetior är fullkomligt häpnadsväckande!
Det Bibeln berättar är att vi räknat från Daniels egen tid kommer att uppleva sammanlagt 4 riken som dominerar och styr över Guds folk (där Guds folk i Gamla Testamentet är judarna medan det i Nya Testamentet är hela världens invånare). Dessa 4 riken är:

 • Babylonien
 • Medien / Persien
 • Grekiska imperiet
 • Romerska imperiet
(Bibeln namnger de 3 första och ger tydliga ledtrådar för det fjärde).

Bibeln berättar att det sistnämnda riket ska vara ända till Jesu återkomst vid tidens slut. Nu kanske du fått lära dig att Romarriket föll med början redan 476 - då Västrom föll – medan år 1453 brukar räknas som årtalet då även Östrom upphörde att existera. Bibeln hävdar alltså att detta inte stämmer utan att de krafter som representerade Rom har levt vidare och existerar ännu idag. En närmare titt på den faktiska historien kommer att ge Bibeln rätt i den frågan. Så låt oss ta en djupare titt på vad som står i Bibelns profetior.


I Daniel 2 beskrivs världens historia som en staty. Babyloniens kung, Nebukadnessar, drömmer en dröm som han behöver få hjälp med att förstå och tolka. Gud ger honom, genom Daniel, den rätta tolkningen. I Nebukadnessars dröm ser han en staty uppdelad i 5 urskiljningsbara sektioner. Den statyn kommer att förintas när den träffas av en gigantisk klippa/sten. Stenen träffar statyn vid dess fötter.

Så vilka är sektionerna och vilken betydelse har de? Nebukadnessar såg i drömmen:

 • Ett huvud av guld
 • Ett bröstparti och armar av silver
 • En midja och ryggslut av koppar
 • Ben av järn
 • Fötter av järn och lera
Bibeln talar självt om att de olika partierna ska betraktas som riken som följer efter varandra. Bibeln talar också om att när klippan träffar statyn kommer de första fyra rikena att förintas medan ännu ett rike ska uppstå. Detta sistnämnda rike kommer att vara för evigt.

Bibeln berättar att huvudet representerar Babylonien (i Daniel kap 2 namnges detta). I Daniel kapitel 8 talar Bibeln även om att de nästföljande rikena kommer att vara Medien/Persien (=silver) och Grekland (=koppar). Återstår alltså då bara att lista ut vilket det sista riket kan vara. Nu kanske du protesterar och tycker att vi har både benen och fötterna kvar. Helt riktigt, men då glömmer du det faktum att metaller enligt Bibeln är att likna vid riken. Med den kunskapen konstaterar vi att vi har först ett rike / imperium som tar över efter grekerna medan vi har en union mellan ett rike (=järn) och något annat som är mjukare (=lera). Den enda tolkning som passar in på detta är Romarriket, följt av den Romersk Katolska Kyrkan (som sedan år 538 fungerat som en union mellan kyrka och stat). Den här tolkningen kan så här långt tyckas vila på lös grund. Men den kommer att stabiliseras allteftersom vi läser vidare i Bibeln och lyssnar vidare på Telfers föreläsning.  Stenen som träffar statyn vid fötterna representerar Jesus som återkommer vid tidens ände för att etablera det tusenåriga / eviga riket.


I Daniel 7 är det Daniel själv som drömmer en dröm om hur 4 stora odjur stiger upp ur havet. Det är ett lejon, en björn, en leopard och ett fruktansvärt odjur med 10 horn som är helt olikt de andra. Även i det här kapitlet får du veta att varje djur representerar ett kungarike samt att ett horn representerar ett kungar även det. Om det fjärde odjuret får du veta att 3 av dess 10 horn kommer att falla av när ett extra litet horn tränger fram. Det lilla hornet kommer att vara en kung som skiljer sig från de övriga. Han kommer att sätta sig upp emot ”den högste”, han kommer att ändra tider och lagar, han kommer att förfölja de heliga och hans rike kommer att vara ända till tidens ände. Att ”det lilla hornet” representerar just Påvestaten kommer vi att bli varse i nästa blogginlägg (med nästa del i Telfers presentation). Vi kommer då att analysera alla de kännetecken Bibeln ger för just ”det lilla hornet” och kommer att visa att ingen annan kung, ingen annan stat i världshistorien passar in på denna liknelse förutom just Vatikanen / Påvestaten. Men börja med att ta en titt på del 5 i Telfers serie ”Signs of the Times”söndag 11 februari 2018

Därför invaderade USA Irak efter ”Elfte September”-attacken (del 2)

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att:  • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Den föregicks om ett politiskt rävspel.
I förra avsnittet blev vi varse om hur USA "svek" Iraks ledare Saddam Hussein i ett spel med mycket höga insatser (inte minst kriget mellan Iran och Irak med många dödsoffer). Saddam tyckte sig fått tillåtelse att attackera Kuwait utan amerikansk reaktion. Så blev, som vi vet, inte fallet. Så hur agerade Saddam Hussein efter det sveket? Och hur agerade USA?

Saddam Hussein
Om USA är ett imperium och dess ekonomiska dominans helt och hållet är avhängigt att den konstruktion som benämns ”petrodollarn” (alltså olje-affärer görs bara i dollar) består – ja, då är det lätt att förstå att USA behöver ha kontroll över den region där vi hittar merparten av världens olja. USA strävar alltså efter total dominans och kontroll över Mellanöstern (inkluderande den arabiska halvön). Detta för att trygga försäljningen av olja som alltså i sig tryggar dollarns dominans i den finansiella världen. I slutet av 90-talet var de styrande i USA uppenbart inte nöjda med den kontroll man då hade över regionen. Man var bl.a. oroade över att världen skulle nå den punkt som kallas peak-oil, innebärandes att oljetillgångarna efter den tidpunkten skulle börja sina. Planer började tas fram för hur denna kontroll skulle stärkas. Delar av dessa planer finns tillgängliga för den bredare publiken. Det finns en bok med titeln ”The Grand Chessboard”, skriven av Zbigniew Brzezinski (utrikespolitisk rådgivare åt ett stort antal presidenter, inkluderande Obama). Dessutom finns det ett dokument kallat ”Project for the New American Century” (skrivet av personer som sedermera fick framträdande positioner i George W Bush’ regering). Båda dessa dokument talade om vad som behövdes för fortsatt dominans i Mellanöstern. Båda talade om att den policy som beskrivs däri inte skulle accepteras av den amerikanska opinionen. Såvida inte ett nytt Pearl Harbor skulle kunna inträffa. "Konstigt nog" inträffade ett nytt Pearl Harbor bara några år senare. Attacken den 11/9 2001 gav USA just det skäl de behövde för att agera i enighet med sina planer, som alltså detaljerats i de nu nämnda publikationerna.

Den verkliga anledningen till att USA efter 9-11 inledde ett krig mot Irak 2003 var att Saddam Hussein hade börjat sälja olja med Euron som betalningsmedel. Detta kunde det amerikanska imperiet inte acceptera (av skäl som redovisats ovan). USA fruktade att om en stat tilläts göra uppror mot gängse regler så riskerar flera att följa dess exempel.

I Bruce Telfers' föreläsning följer därefter en lång redogörelse för hur USA och Storbritannien försökte hitta en officiell anledning till att starta krig mot USA. Man behövde en anledning som opinionen i de båda länderna, och i världen skulle kunna acceptera. Man prövade att ange Saddam Husseins kontakter med Al-Qaida som skäl. Detta höll inte eftersom det var allmänt känt att Hussein och Al-Qaida var naturliga fiender (något som bl.a. New York Times skrev en längre artikel om). Till slut enades man om att Saddams förmodade tillgång till massförstörelsevapen fick bli den anledning man angav som skäl för att starta kriget. Så fick det bli. Idag vet den breda allmänheten att detta var en lögn. Det är dock intressant att följa Bruce Telfers' redogörelse för händelseutvecklingen som alltså avslöjar lögnen med närmast pinsam övertydlighet. Skulden för att gå i krig baserad på felaktig information har i efterhand lagts på de amerikanska säkerhetsorganisationerna (CIA m.fl.)

Telfer slår därefter fast att USA:s akilleshäl är just petrodollarn. Deras mardröm är att OPEC skulle byta strategi och börja sälja i en annan valuta.

Muammar Gadaffi
Det är intressant att konstatera att Libyen och även Iran har prövat att gå samma väg som Irak. Libyens tidigare ledare, Muammar Gadaffi, prövade att utmana på många fronter. Resultatet är numera känt. Han lever inte längre och hela landet är försatt i kaos. En FN ledd koalition gick in i landet och säkerställde detta. Även Iran har utmanat, men på ett mer försiktigt sätt. I tillägg är Iran en militärt starkare nation som dessutom har mycket starka allierade stater (däribland Kina och Ryssland). USA och omvärlden har så här långt reagerat med sanktioner. Det nukleära hotet från Iran anges som skäl för dessa. Men Telfer menar att just här hittar vi också grundorsaken till konflikten i Syrien. USA har valt att angripa Syrien först, för att göra sig av med an av Irans allierade stater. En seger i Syrien skulle flytta USA:s positioner närmare Irans gräns. Mycket riktigt kan vi konstatera att oppositionen i Syrien understöds av USA. De får all sin utrustning därifrån. Det är inte i huvudsak Syrier som ingår i ”oppositionen” utan styrkorna består till stor del av utländska lego-soldater.

Iran har sedan 2003 avslutat sitt program för framtagande av kärnvapen. Iran har börjat sälja sin olja mot guld. Ändå fortsätter konflikten mellan Iran och USA. Vi kan fundera över vad som är den verkliga orsaken till konflikten med Iran. Samtidigt ska vi vara medvetna om att USA var nära att attackera Iran 2007/2008 men fick enligt uppgift inte med sig sin egen säkerhetstjänst på ett sådant uppdrag. Det sägs att hela säkerhetstjänsten gjorde uppror mot sin egen regering, troligen som en reaktion på hur de som organisation blivit behandlade efter invasionen av Irak. Men hotet om ett tredje världskrig är inte borta i och med det. Långt därifrån.