Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 2 oktober 2020

Konspirationens syfte


I mitt förra inlägg berättade jag att det var dags att byta fokus. Det innebär att från och med nu så kommer den här bloggen att göra antagandet att den hypotes som ställts upp är korrekt och riktig. Det innebär med andra ord att vi pekat ut både vilken makt det är som står bakom konspirationen samt att det bakomliggande syftet är känt.

Hypotesen pekar ut det nätverk av hemliga sällskap som idag befinner sig bakom Påvestaten som den drivande kraften bakom alltsammans. Dessa sällskap anförs av Jesuiterna, en organisation som av många beskrivs som ”Påvestatens CIA”. Frimureriet är ett viktigt verktyg i sammanhanget. Jesuiterna bildade och kontrollerar fortfarande Frimurarorden. Organisationer med namn som Bilderberggruppen, Romklubben och Trilaterala Kommisionen utgör andra viktiga verktyg bakom Jesuiternas maktutövande. Konspirationens organisation och dess finansiering beskrivs mer i detalj i föreläsningen ”Det viktigaste budskapet”, del 1. I den presentationen får vi också klart för oss att just den hypotes som nämns ovan är samma scenario som Bibeln beskriver i profetiorna från Daniels- samt Uppenbarelseboken. Vi ska i kommande inlägg stifta än närmare bekantskap med dessa profetior.

Som vi sett i bloggen strävar konspirationens företrädare efter att införa New World Order. Världsherravälde står med andra ord på agendan. Jesuiterna är inte direkt blygsamma med att understryka denna strävan. Dess grundare, Ignatius Loyola, har vid ett tillfälle sagt följande: 

Finally, Let all with such artfulness gain the ascendant over princes, noblemen, and the magistrates of every place, that they may be ready at our beck, even to sacrifice their nearest relations and most intimate friends, when we say it is for our interest and advantage”.

Vi ser i det citatet en tydlig stävan efter att få kontroll över de som förmodas utöva makten i världen.

En känd teolog från 1800-talet, Luigi de Sanctis, står bakom nästa citat:

At what then do the Jesuits aim? According to them, they only seek the greater glory of God; but if you examine the facts you will find that they aim at universal dominion alone. They have rendered themselves indispensable to the Pope, who, without them, could not exist, because Catholicism is identified with them. They have rendered themselves indispensable to governors and hold revolutions in their hands; and in this way, either under one name or another, it is they who rule the world

Just det här citatet uttrycker än tydligare Jesuiternas strävan om att få härska över hela världen. En genomlysning av Jesuiternas historia bekräftar den här bilden.

Men världsherravälde är bara ett delmål. När det gäller att förstå det verkliga syftet så är det viktigt att förstå att den här organisationen fungerar som agenter åt demoniska krafter. Det är dessa demoniska krafter som är den verkliga fienden. Bibeln beskriver just detta faktum i Efesierbrevet 6:12

För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna.”.

Jesuiterna och deras nätverk kan beskrivas som ”Satans agenter”. De är blott vår tids representanter för denna konstellation. Går vi bakåt i historien, med fokus på hemliga sällskap, upptäcker vi att samma konstellation kan spåras ända tillbaka till det Babyloniska riket - till Nimrods rike. Även detta beskrivs i föreläsningen ”Det viktigaste budskapet”. Satan beskrivs i Bibeln som en fallen ängel. Han var den mest upphöjde ängeln men hans ambitioner och aspirationer var större än så. Han ville bli som den högste. I Jesaja 14:11-15 beskrivs detta uppror, där han fick med sig en tredjedel av änglaskaran, på följande vis:

Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: »Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.«  

Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup.”

Den sortens karaktär som Satan (Lucifer) uppvisade, en självisk och avundsjuk karaktär, hör inte hemma i Himmelen. Han kom därför att störtas ner till Jorden (som beskrivs som dödsriket och avgrunden). Det återgivna händelseförloppet inträffade långt innan vi människor fanns här på Jorden. Vi vet inte hur länge Satan och de änglar han drog med sig i sitt uppror hade befunnit sig på Jorden innan människan skapades, men gissningsvis rörde det sig om en mycket lång period. Under den perioden var Jorden ”öde och tom”. Liv fanns inte här, inte förrän Gud, för ca. sextusen år sedan, skapade det. I Första Mosebok kapitel 1 beskrivs skapelseberättelsen. I 1 Mos 2:1-4 läser vi följande.

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.”

Vi ser alltså hur Gud skapade världen vi lever i på sex dagar. På den sjunde dagen, lördagen, så vilade han. Den dagen gjorde han till en helig dag, avsedd för människan att vila men också för att umgås med Gud och att tillbe Skaparen. Att Gud gjorde lördagen, Sabbatsdagen, till en helig dag är mycket väsentligt och vi kommer framgent, i kommande inlägg, att bli varse om varför.

Under de här sex dagarna skapade Gud också de första människorna, Adam och Eva. Han gjorde dem till förvaltare över Jorden. Han utbildade dem i allt de behövde veta. De behövde inte känna någon rädsla men en sak var särskilt viktig – de fick inte äta av frukten från Kunskapens Träd. Gud berättade att om de så gjorde så skulle de dö. Att bryta mot Guds bud är att synda. Straffet för synd är döden. Detta är en universell lag. Vi vet alla hur det gick. I 1 Mos 3.1-6 läser vi:

Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: »Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?« Kvinnan svarade: »Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.« Ormen sade: »Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.« Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.”


Adam och Eva bröt alltså mot den enda förhållningsregel som Gud hade gett dem. De syndade. Konsekvensen blev ödesdiger, inte bara för dem. Det påverkar oss än idag. Från den dagen är vi människor av en ”fallen natur”. Vi har en benägenhet till synd. Synd kan i sig beskrivas med ett enda ord – själviskhet. Vi har en benägenhet att sätta det egna jaget framför våra medmänniskors och även framför Gud. Men redan samma dag öppnade Gud för en möjlighet till räddning. Han sa till ormen:

»Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Han ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga honom i hans häl.«”

Just det här citatet är en häpnadsväckande referens till det Jesus skulle göra gentemot Satan. Det är Jesus som senare kom att söndertrampa ormens huvud. Det är Han som kom att krossa Satans makt. Detta skedde på Golgata kors, drygt 4.000 år senare. När Jesus dog på korset gjorde han det efter ett liv som människa. Han kom till jorden i vår fallna natur. Men han levde ett fullkomligt syndfritt liv. Han dog på korset för vår skull. Han tog på sig våra skulder. Våra synder. Kravet för att kunna göra så var att ha levt ett syndfritt liv. Jesus var det förste och ende som klarat det. Tack vare det offer som Jesus, Guds son gjorde för oss på Golgata kors, öppnades en väg till räddning – frälsning undan våra synder. För straffet för synd är, som vi sett, döden. Men med Jesu offer finns nu en väg till syndernas förlåtelse öppen för var och en av oss. Det finns en möjlighet till benådning. Än mer spännande blir det när vi förstår att ordet Golgata betyder ”skalle”. Och i den Bibliska originaltexten, Grekiskan, är det samma ord som används om både kullen på Golgata och ormens huvud. Detta ger oss en tydlig indikation på Bibelns häpnadsväckande precision. ”Han ska krossa din skalle”. Detta var precis vad som hände när Jesus korsfästes. Det var ett triumfens ögonblick. Vi måste komma ihåg att Moseböckerna skrevs av Moses själv, ca. 1.200 år före händelserna på Golgata kors.

Med detta kan vi nu återvända till konspirationen och dess syfte. Konspirationen är helt enkelt en strid mellan Satan och Gud. Det är en strid som handlar om vårt eviga liv. Guds kärlek till oss är så stor att han offrade sin egen Son för att göra det möjligt för oss att vinna evigt liv. Kraven för att vinna evigt liv beskrivs i Uppenbarelseboken 14. De som kallas heliga är ”de som håller Guds bud och Jesu tro”. Gud vill att vi ska bestå provet och vinna evigt liv i Hans rike. Satan vet att han har förlorat striden mot Gud. Hans enda syfte är nu att bedröva Gud så mycket det går. Det gör han genom att försöka bedra så många människor som möjligt till att gå miste om det eviga livet. Det är det här allting handlar om. Det är det här allt går ut på. Men i och med den förståelsen har vi också löst en gåta som så många människor går och funderar över, nämligen ”Vad är meningen med livet” Nu förstår vi att vårt liv här på jorden bara är en prövning – ett test för att visa att vi kvalificerar oss till det eviga livet.

Jag är medveten att för många av er läsare är det jag nu skriver lite väl magstarkt. Jag påstår att Bibeln är Guds ord och att de är sanna. Jag påstår att Gud är tidlös och att han känner till de större skeendena på jorden redan innan de inträffar - därför har profetiorna kunnat skrivas med en sådan häpnadsväckande precision. Jag påstår vidare att livet på jorden skapades av Gud för snart 6.000 år sedan samt att berättelsen om Adam och Eva är sann. Men även om du tycker att det jag nu skriver förefaller vara rena fantasier så vill jag be dig att stanna kvar – att fortsätta läsa den här bloggen. Jag kommer nämligen att efter bästa förmåga förklara varför det faktiskt är rimligt att göra de antaganden jag just beskrivit. Vi kommer att stifta bekantskap med förljugen vetenskap, bevis för Skapelsetron och mycket, mycket annat. Men framförallt kommer vi att ha fokus på ”Den stora striden” mellan Gud och Satan och vad det innebär för just dig och ditt eviga liv. Ett evigt liv som väntar just dig som väljer att ta Guds ord på största allvar. Bara det borde vara skäl nog att fortsätta följa den här bloggen även i kommande avsnitt.

måndag 24 augusti 2020

Dags att byta fokus

 Den 21 september 2013 skrev jag mitt första inlägg i den här bloggen. Jag kallade inlägget för ”Inledning”.  Om vi tar en titt på det jag skrev då så hittar vi bl.a. följande citat:

·      “…om slutsatserna i den här skriften är korrekta så är just detta ett av de viktigaste dokument du någonsin tagit del av. Det kan jag med säkerhet lova dig.”

 

Idag vet jag att just det jag skev då faktiskt stämde. Innehållet i den här bloggen är mycket viktigt för oss alla. Det gäller liv eller död - evigt liv eller evig död. För det är precis detta som allt handlar om; Bibelns utlovade löfte om evigt liv för den som väljer att leva rättfärdigt. Men den som tackar nej till erbjudandet från Gud kommer att möta en evig död, inte i helvetet för detta säger inte Bibeln, utan ett liv som slocknar för evig tid.

 

Den gången, 2013, så hade jag inte en aning om vart min ”konspirationsresa” skulle sluta. Jag var vid den tidpunkten det vi populärt kallar för en ”sekulär människa”; en s.k. agnostiker eller teist. Det var när jag efter 5 års efterforskningar förstod hur konspirationen var uppbyggd, vilken kraft som låg bakom och vilket syftet var, som jag också förstod att Bibelns profetior i alla år har berättat just det här för oss. Bibeln förutspådde 2.500 år före vår tid att de som styr i världen idag är just den ”kraft” som jag i min konspirationsstudie kom fram till som liggandes bakom konspirationen.


Dags att förstå Bibeln 
Med insikten om att Bibelns profetior till etthundra procent är sanna drog jag slutsatsen att även resten av även Bibeln måste vara sann. Bibelns profetior är nämligen många och precisa, de innehåller bl.a. ett stort antal tidsprofetior som samtliga gått i uppfyllelse exakt på året som det förutsagts. Samtliga. En del personer har kommit fram till mig och sagt att Bibeln skulle kunna vara skriven av just de krafter som ligger bakom konspirationen. Att så skulle vara fallet är helt omöjligt, just med tanke på deras stora antal, precision och komplexitet. Men för att förstå detta måste vi också våga oss på det som de flesta av oss inte vågar – att öppna Guds Ord och studera vad de faktiskt vill berätta för oss.

 

Och detta är vad titeln i dagens inlägg vill markera. ”Dags att byta fokus” innebär – nämligen att vi fortsättningsvis kommer att ha Bibeln i blickfånget. Vi kommer att ställa det som händer i världen idag - tidens tecken - i relation till vad Skriften har att säga om det hela. Vi kommer att utgå ifrån att Guds Ord till etthundra procent är sanna och korrekta. Det kan tyckas vara lite vågat. Skulle det visa sig att den inte håller måttet så skulle det innebära att hypotesen vi nu ställer upp skulle falla. Men min övertygelse är att Bibeln kommer att ”stå pall” för den utmaningen – så pass mycket och djupt har jag studerat den.

 

Jag hoppas att du som följare / läsare vill hänga med på den fortsatta resan, som alltså börjar med inlägget idag. Det du åtminstone behöver ha med dig i bagaget på den här resan är den förståelse för konspirationen som du får genom att gå igenom min föreläsning ”Det viktigaste budskapet” från den 26 april i år. I denna redogör jag för:

1)    Bevisen för att vi lever i en konspiration

2)    Hur konspirationen är finansierad och organiserad

3)    De fyra vanligaste hypoteserna för vilken kraft det är som ligger bakom konspirationen samt vilket dess syfte är. Dessa fyra är: Den Globala Eliten, Judarna, En utomjordisk ras (annunakis) samt Guds fiender

Med den föreläsningen som grund så förstår du att samtliga fyra hypoteser hänger ihop. De är inte olika teorier utan enbart fyra olika uttryck för en och samma sak. Den Globala Eliten är vår tids uttryck för konspirationen; dess företrädare och dess agenda. Dessa företrädare förefaller vara av judisk härkomst, men detta är en missuppfattning. Den som kommer fram till den slutsatsen har helt enkelt inte läst sina historieböcker tillräckligt grundligt. De har inte förstått att dessa företrädare inte är av judisk härkomst. De har däremot tagit judendomen som gisslan för sina mörka syften. Teorin om den utomjordiska rasen bygger på samma grund som den Bibliska berättelsen, men även här negligeras och nedvärderas Bibelns sanningar till förmån för fantasifulla berättelser om ”aliens”.  Nej, den enda hållbara hypotesen för vem som ligger bakom konspirationen och varför hittar vi alltså i Bibeln. Och detta går vi igenom i den just nämnda föreläsningen.

 

Det Lilla Hornet - den makt som styr i världen idag.
Det Lilla Hornet - den makt som styr i världen idag.


Så med det sagt vill jag hälsa dig välkommen på den fortsatta resan. Jag kan utlova en ögonöppnande och häpnadsväckande färd som jag önskar ska vara givande för just dig.  Jag hoppas att du ska få en insikt i de raka och enkla sanningar som Bibeln faktiskt innehåller. Samtidigt som Bibeln är enkel och rak så är den också innehållsrik och djup; men det kräver att vi borrar ner oss en del i texterna. När vi borrar ner oss i texterna så ska vi vara medvetna om en sak – nämligen att Bibeln är sin egen tolk. Är det något vi undrar över så kan vi använda övriga texter till att förstå vad som egentligen avses. Men nog om detta nu – det är dags att byta fokus. Det är dags att använda Bibeln som referens till de upptäckter vi gör när vi studerar ”tidens tecken”, det som sker runt omkring oss just idag. 


Välkommen!  

 

måndag 17 augusti 2020

Covid-19 del VII: Virus, bakterier och Louis Pasteurs bluff

Bakterier är encelliga mikroorganismer som finns i samtliga ekosystem på vår jord, inklusive våra kroppar. Virus beskrivs som ”de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer.” Vidare sägs följande om ett virus förmåga att infektera: ” Ett virus som infekterar en värdcell omprogrammerar cellen så att cellen skapar och utsöndrar fler viruspartiklar.” Både bakterier och virus finns naturligt i våra kroppar, likväl som utanför desamma. Det är frågan om vilken funktion virus och bakterier egentligen har som varit skiljelinjen mellan de båda fransmännen,Pasteur och Béchamp.


I dagens inlägg tar vi oss tillbaka i historien till den senare delen av 1800-talet. Där pågick deten kamp mellan två teorier för vad som ligger bakom våra infektonssjukdomar – är det bakterier och virus eller är det helt enkelt vårt eget hälsotillstånd; miljön i våra kroppar? Teorierna har kommit att kallas för ”the germ theory” (bakterieteorin) och ”the terrain theory” (miljöteorin). Bakom teorierna stod två av den tidens stora forskarnamn; två fransmän vid namn Louis Pasteur och Antoine Béchamp.

 

Louis Pasteur representerade ”the germ theory”. Enligt denna teori är virus och bakterier aggressiva och invasiva. Det är de som orsakar infektionssjukdomar. Pasteurs teori blev snabbt mycket populär bland både vetenskapsmän och politiker. En anledning till detta var att den passade den framväxande läkemedelsindustrin och kom att lägga grunden för framtagandet av syntetiska läkemedel och vacciner som ”botemedel”. Här fanns enorma summor att tjäna.

 


”The terrain theory” fokuserar på det faktum att bakterier och virus finns naturligt i våra kroppar och att det bara är mängden som varierar. Antoine Béchamp observerade att dessa organismer är att betrakta som kroppens ”städpersonal”. De tar hand om skadade eller döda celler och bryter ner dem till mindre och mindre beståndsdelar. Det betyder att antalet bakterier och virus i kroppen ökar i samma takt som cellskador och celldöd ökar, helt enkelt eftersom våra kroppar anpassar detta helt efter behovet. Béchamp menade att:


Bakterier söker sin naturliga livsmiljö – dvs. sjuk vävnad – snarare än att de är orsaken till sjuka vävnader.

 

Innebörden av Béchamp teori är att bakterier och virus bara är ett symptom för sjukdomen och inte dess orsak. Orsaken hittar vi istället kopplad till patientens livsstil och levnadsförhållanden; d.v.s. vad han äter, hur mycket han stressar, vilka gifter han utsätts för, strålning etc. Effekten av detta hittar vi i ett annat av Béchamps citat;

 

Behandla patienten, inte infektionen.

 


Men det här var naturligtvis inte lika populärt som Pasteurs teori. Läkemedelsindustrin såg inte samma möjlighet att tjäna stora pengar på detta. Béchamps teori kom att avfärdas och Pasteurs teori gick segrande ur kampen.

 

En orsak till att Pasteur gick segrande ur kampen var att han hade ”lyckats bevisa sin teori”. Han fann ett sätt att separera ut bakterier från sin naturliga miljö. Han hade därefter ”matat” sina försökskaniner med denna bakterieodling och lyckats framkalla sjukdom.

 

Men det fanns ett stort problem med hans bevis och detta kom att avslöjas strax innan han dog. Han hade under alla år skrivit dagbok och i samband med att han dog hamnade denna i händerna på en släkting. Släktingen kom i sin tur att publicera dagboken. Det denna avslöjade var att Pasteur hade fuskat i sina laboratorieförsök. Faktum är att han aldrig lyckats framkalla sjukdom med den rena bakterieodlingen utan han hade varit tvungen att ”spetsa” denna med arsenik och kvicksilver. Han hade med andra ord fuskat och detta avslöjades i dagboken. Det sägs även att han på sin dödsbädd hade yttrat följande: ”Bakterier har ingen betydelse- allt handlar om miljön i patientens kropp

 

Trots allt detta är det som vi vet Pasteurs teori som lever vidare. Vi bör fråga oss varför? Vi ser idag tydliga bevis för att våra läkemedel inte behandlar orsaken till sjukdomen utan att de enbart dämpar och trycker ned symptomen. Det gäller samtliga sjukdomar. Det är dags för att återuppliva Béchamps teori.

 

Innebörden av allt detta kan också knytas till den pågående epidemin. Om Pasteur hade fel och Béchamp rätt så är ett vaccin inte rätt väg att gå. Det här behöver vi gräva djupare i och förstå bättre. Men låt oss avsluta med dagens videoinslag där läkare Thomas Cowan berättar den fascinerande historien om kampen mellan ”the germ theory” och ”the terrain theory”.

 

 

VIDEO: ”The Fallacies of Germ Theory with Dr. Thomas Cowan”

 

 

onsdag 12 augusti 2020

Covid-19 del VI: Det verkliga problemet

   I tidigare inlägg i den här serien om den pågående pandemin har vi lagt märke till en lång rad märkliga omständigheter. Vi har sett att världens länder reagerat samstämmigt med åtgärder som i praktiken stänger ner all verksamhet världen över. Åtgärderna har inte varit rimliga om vi ser till antalet smittade och antalet dödsfall. Danmark hade t.ex. 4 dödsfall när de beslutade att införa karantän och mötesförbud. Detta i ett läge när situationen inte var värre än om landet drabbats av den årliga influensan. Vi har också sett hur världens länder och överstatliga organisationer förberetts för precis det scenario vi nu ser utspelas framför våra ögon. Genom en serie dokument, simuleringar och övningar har reaktionen ”trimmats in”. Vi ser tydliga spår av en ”plandemic” – att allt planerats i förväg.

 

I dagens inlägg kommer vi ytterligare att belysa hur orimlig reaktionen från världens maktapparat är. Vi gör det genom en video signerad Dr Eric Berg. Eric börjar intressant nog med att konstatera att ”det finns saker jag kan säga och det finns annat som jag inte kan säga”. Det han gör är att belysa hur hårt censuren just nu verkar på alla våra sociala plattformar. Du kan inte längre säga något som går emot den berättelse som världens makt/myndighet/media (MMM) har bestämt sig för att följa. Allt material som gör det plockas effektivt bort av både YouTube, Facebook, Google m.fl. Dessutom är samtliga sökmotorer anpassade till att hitta just det som MMM önskar, inte det som är populärast. Inte det som går emot agendan. Detta erfar jag själv numera dagligen. Vi lever en värld som allt mer börjar likna den från gamla tidens kommunistländer.


 Dr Berg börjar med att skilja mellan ”hälsosamma” personer och ”ohälsosamma”. Till kategorin ohälsosamma räknas personer med det vi kallar för ”välfärdssjukdomar”, d.v.s. diabetes, cancer, högt blodtryck, högt kolesterol m.m.  Anledningen till detta är att statistik visar att de som drabbas av Covid-19 och de som dör i sjukdomen nästan uteslutande tillhör kategorin ”äldre som kan räknas till kategorin ohälsosamma”. Nästan uteslutande!

 

Därefter går han igenom hurpass sannolikt det är att du överlever Covid-19 om du drabbats av sjukdomen. Här visar han att om du tillhör kategorin ”hälsosamma” så är chanserna att du överlever nära nog 100% genomgående. Som lägst är det i ålderskategorin 75+ men även här hamnar siffran på 99,6%. Risken att du dör om du är hälsosam är med andra ord närmast obefintlig. När han sedan tittar på gruppen ”ohälsosamma” är läget något sämre, dock inte på något dramatiskt vis. Som värst ligger siffran här på 98,9% chans till överlevnad.

 

Efter den genomgången konstaterar Mr. Berg att det verkliga problemet INTE är viruset. Det verkliga problemet är ett försvagat immunförsvar orsakat av ämnesomsättningsproblem (det han kallar för ”metabolic syndrome”. Problemet är alltså kopplat till vad du äter och hur du lever (motion, frisk luft o.s.v.).

 

Eric Berg konstaterar också att Covid-19 är ca 50 till 80 gånger mindre farlig än en vanlig influensa. Allt detta baserat på den data som fanns framme i mitten av maj i år.

 

Så vad vore mest rimligt? Ska vi 

 • behandla båda hälsosamma och ohälsosamma på samma sätt – med karantän, total nedstängning av samhället och en total krasch i världsekonomin som följd? 
Eller borde vi 
 • fokusera på de ohälsosamma? Kanske isolera just dem samt fokusera på att åtgärda deras levnadssätt i syfte att stärka deras immunförsvar. 
Svaret kan tyckas givet men är det inte. Som vi vet har världens samtliga länder valt det första alternativet, vilket innebär att en finansiell kris utan tidigare motstycke står för dörren. Den krisen, med tillhörande fattigdom, hunger och psykisk ohälsa kommer att leda till att många, många fler människor kommer att dö i spåren av detta, jämfört med hur effekten av Covid-19 skulle ha varit.

 

Så frågan är: -Är våra ledare inkompetenta och ointelligenta? Eller finns det en annan agenda bakom allt detta – en agenda som du och jag inte ska vara medvetna om?

 


VIDEO: “COVID -19: The Real Problem
onsdag 29 juli 2020

Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? (del 4 av 4). Klimatkrisen, pandemin och konspirationen

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet”

I föreläsningen går jag igenom följande:

 

 1. Lever vi i en konspiration? Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.
 2. Hur finansieras konspirationen. Hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. Vi behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
 3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?
  När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
 4. Klimatkrisen och konspirationen Har klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
 5. Covid-19 pandemin och konspirationen Vad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
 6. Sammanfattning och slutsatser Avslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtidDEL 4: I detta avsnitt tittar vi på 2 dagsaktuella frågor; Klimatkrisen samt Covid-19 pandemin. Vi kommer att koppla dessa till den hypoteser vi tidigare gått igenom för att se att båda frågorna är del av den större agenda som tidigare avslöjats.

 

Avslutningsvis följer en sammanfattning efterföljt av slutsatser för vad som väntar framgent.

 Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? (del 3 av 4). Utomjordingar eller en andlig konflikt?

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet”

I föreläsningen går jag igenom följande:

 1. Lever vi i en konspiration? Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.
 2. Hur finansieras konspirationen. Hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. Vi behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
 3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?
  När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
 4. Klimatkrisen och konspirationen Har klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
 5. Covid-19 pandemin och konspirationen Vad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
 6. Sammanfattning och slutsatser Avslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtidDEL 3: I detta avsnitt fortsätter och slutför vi genomgången om vilka huvudsakliga hypoteser som finns avseende vilka krafter det är som ligger bakom samt vilket syftet är. Det innebär att:

 • Genomgången av den tredje hypotesen påbörjades i förra avsnittet slutförs i detta. Hypotesen gör gällande att det skulle vara en utomjordisk ras (kallad Annunakis) som skulle ligga bakom konspirationen och att det även här skulle vara "världsherravälde" som är deras syfte.
 • Vi går igenom den fjärde hypotesen i sin helhet, den som hävdar att det här skulle vara en andlig konflikt, Satans uppror emot Gud. Satan företräds här av agenter och agenturer som verkar för hans syften. Bibeln beskriver också att Satan tillåts styra i världen. Satan är denna jords härskare (inom ramar som Gud tillåter). Syftet är att lura så många människor som möjligt på den frälsning som utlovas i Bibeln, löftet om evigt liv.

Efter varje enskild hypotes går jag igenom vad som talar för respektive emot respektive hypotes. 

VIDEO: "Det viktigaste budskapet, del 3"

söndag 21 juni 2020

Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? (del 2 av 4). Nej, det är INTE en judisk konspiration

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet”

I föreläsningen går jag igenom följande:

 1. Lever vi i en konspiration?Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.
 2. Hur finansieras konspirationen. Hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. Vi behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
 3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?
  När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
 4. Klimatkrisen och konspirationenHar klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
 5. Covid-19 pandemin och konspirationen Vad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
 6. Sammanfattning och slutsatserAvslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt  funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtid

DEL 2: I detta avsnitt slutför vi genomgången om hur konspirationen är strukturerad och organiserad. Därefter tar vi en titt på de två första av de sammanlagt 4 hypoteserna för vilka krafter det är som ligger bakom samt vilket syftet är.
 • Vi börjar med teorin om att en "global elit" skulle ligga bakom. Den globala eliten består av ett litet antal ofattbart rika bankdynastier. Namn som Rothschild och Rockefeller är de vanligast förekommande på den här listan. Deras syfte skulle vara "världsherravälde".
 • Den andra hypotesen gör gällande att det skulle vara den judiska folkgruppens som skulle ligga bakom konspirationen och att det även här skulle vara "världsherravälde" som är deras syfte.
Efter varje enskild hypotes går jag igenom vad som talar för respektive emot respektive hypotes. måndag 15 juni 2020

Covid-19 del V: Event 201 – ”the smoking gun” för en ”PLANdemic”

Event 201 - logo
I avsnitt II av den här serien tog vi en översiktlig titt på alla de tecken som tyder på att den pågående pandemin planerats i förväg. Vi märkte att det funnits förhandsinformation och kunskap som förklarar varför världens agerande varit så enhetligt och samlat. Vi har därefter gått på djupet och skärskådat ett par sådana händelser och dokument. I denna del V av vår serie ”Covid-19 pandemin under luppen” ligger fokus på Event 201 – en simulering av det man då kallade ”nästa stora pandemi” genomförd den 18/10 2019 på Johns Hopkins University i New York med närvaro från många av världens ledande auktoriteter till att hantera en sådan kris. I praktiken utgör Event 201 ett slags generalrepetition för det som pågår idag. De som spelade ledande roller för samordningen i simuleringen har senare kommit att spela samma ledande roller när pandemin, 6 veckor efter Event 201, bröt ut på riktigt (fast här går meningarna isär – många pekar på att pandemin troligen bröt ut redan i augusti 2019). Event 201 utgör en s.k. ”smoking gun” för att hela övningen planerats i förväg.

Syftet
Diskussioner under Event 201

Värd för denna övning var Johns Hopkins University i New York. Organisationerna “World Economic Forum” samt “Bill & Melinda Gates Foundation” agerade partners och sponsorer. Syftet med Event 201 var att testa hurpass förberedda världens regeringar, organisationer, företag och institutioner är vad gäller att hantera nästa pandemi. På Johns Hopkins, Center for Health Security’s hemsida (länk här) beskrivs syftet med övningen på följande vis:

Under de senaste åren har världen sett ett växande antal epidemiska händelser, vilka uppgår till cirka 200 händelser årligen. Antalet sådana händelser ökar och de är störande för både individuell hälsa, världens ekonomier samt samhället i stort. Att hantera dessa händelser kräver stora resurser, även i ett läge där det saknas ett pandemiskt hot. Experter är överens om att det bara är en tidsfråga innan en av dessa epidemier blir global - en pandemi med potentiellt katastrofala konsekvenser. En allvarlig pandemi, av typ ”Event 201”, skulle kräva nära samarbete och koordination mellan flera industrier, nationella regeringar och viktiga internationella institutioner.”

Som vi sett av tidigare inlägg i den här serien reagerade världens samtliga regeringar genom att tidigt, mycket tidigt under pandemins inledningsskede, stänga ner all aktivitet i samhället utom den livsuppehållande. I många länder rådde utegångsförbud i flera veckor för att inte säga månader i sträck. Nedstängningen kom i ett läge där tämligen få dödsfall hade inträffat. Vi har dessutom sett att det inledningsvis i princip bara var äldre som drabbades (99% av dödsfallen var äldre med komplikationer). Så varför stängde regeringarna världen över ner all verksamhet? I praktiken agerade samtliga regeringar på liknande sätt (utom möjligtvis den svenska). Notera syftet från Event 201 som uttrycker följande: ”En allvarlig pandemi, av typ ”Event 201”, skulle kräva nära samarbete och koordination mellan flera industrier, nationella regeringar och viktiga internationella institutioner.

Om sponsorerna (Bill Gates)
Just Microsoft-grundaren Bill Gates är extra intressant i sammanhanget. Han har, genom sin stiftelse ”Bill & Melinda Gates-foundation” varit mycket aktiv på hälsoområdet (fast tidigare mer specifikt inriktad på vaccin) i många, många år nu. Sedan 2015 har han dessutom arbetat aktivt och intensivt för att förbereda världen på den näst-kommande pandemin:


 • Den 18 mars 2015 i Vancouver i Canada höll han ett TED-föredrag om epidemier. Gates pratade där om det då pågående Ebola-utbrottet och sa bl.a. att ” Världen är helt enkelt inte beredd att hantera en sjukdom – till exempel en särskilt virulent influensa – som smittar ett stort antal människor mycket snabbt. Av allt som kan döda 10 miljoner människor eller mer, är epidemi troligtvis överlägset.
 • Samma år skrev Bill Gates en artikel för New England Journal of Medicine med titeln ”The Next Epidemic: Lessons from Ebola”. Där talade han om en speciell klass av läkemedel som ”innebär att ge patienter en uppsättning specifika RNA-baserade konstruktioner som gör det möjligt för dem att producera specifika proteiner (inklusive antikroppar). Även om detta är ett mycket nytt område är det lovande eftersom det är möjligt att en säker terapi skulle kunna utformas och införas i storskalig tillverkning ganska snabbt. Mer grundläggande forskning liksom framstegen för företag som Moderna och CureVac kan så småningom göra denna strategi till ett viktigt verktyg för att stoppa epidemier.

  Moderna och CureVac får båda idag medel från ”the Bill & Melinda Gates Foundation”och ligger i täten för att utveckla ett godkänt COVID-19-vaccin baserat på mRNA.
 • En global influensaliknande pandemi är faktiskt något som Gates och hans stiftelse har ägnat många år med att förbereda sig för. Under World Economic Forums möte i Davos 2017 initierade Gates något som kallas CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) tillsammans med regeringarna i Norge, Indien, Japan och Tyskland samt brittiska Wellcome Trust. Dess uttalade syfte är att ”påskynda utvecklingen av vacciner som vi kommer att behöva vid utbrott av framtida epidemier”.  Han noterade vid den tiden att ”ett lovande område inom vaccinutveckling- och forskning använder framsteg inom det som kallas genomik för att kartlägga DNA och RNA för patogener av olika slag. Allt detta i syfte att skapa nya vaccin
 • År 2019 gick Bill Gates och stiftelsen vidare med sina pandemiska scenarier. I en Netflix-video presenterades ett kusligt imaginärt scenario. Videon, som ingår i serien ”Explained”, föreställde sig en s.k. ”våt marknad” i Kina där levande och döda djur staplas och ett mycket dödligt virus uppstår som sprider sig globalt.

  Gates framträder som en expert på videon för att varna, ”Om du tänker på något som kan komma med som skulle döda miljoner människor, är en pandemi vår största risk.” Han sa att om ingenting gjordes för att bättre förbereda sig för pandemier skulle den tid komma när världen skulle se tillbaka och önska att den hade investerat mer i potentiella vacciner. Det var veckor innan världen fick höra talas om fladdermöss och en levande våt marknad i Wuhan Kina…

Bill & Melinda med familj. Märkligt nog finns det uttalanden 
från familjens egen läkare som säger att inget av barnen har
vaccinerats... Fake news? Bestäm du.

(* Notera att sammanfattningen ovan till större delen är hämtad från webbtidningen ”Global Politics” som i sin tur gjort en översättning av skribenten William F. Engdahl artikel ”Bill och Melinda Gates: Coronavirus and the Gates Foundation”. Tack.)


Event 201 – scenario och utfall
Vi kommer sedan fram till just Event 201 den 18:e oktober 2019. Övningens scenario beskriver arrangören på följande vis: ”Ett utbrott av en ny zoonotisk coronavirus överförd från fladdermöss till svin till människor som så småningom blir effektivt överförbar från person till person, vilket leder till en allvarlig pandemi. Sjukdomen sprids via flygresor till Portugal, USA och Kina och sedan vidare så att inget land kan kontrollera den. Scenariot innebär att inget möjligt vaccin är tillgängligt under det första året. Eftersom hela mänskligheten är mottaglig ökar det kumulativa antalet fall exponentiellt under de första månaderna av pandemin och fördubblas varje vecka.

Scenariot slutar sedan efter 18 månader när det fiktiva coronaviruset har orsakat 65 miljoner dödsfall. ”Pandemin börjar sakta av på grund av det minskande antalet mottagliga människor. Pandemin kommer att fortsätta i någon takt tills det finns ett effektivt vaccin eller tills 80-90% av den globala befolkningen har smittats.

Det är värt att känna till här att Bill Gates i intervjuer nämnt anledningen till sitt stora engagemang i pandemifrågan – en gigantisk vinstpotential om hela världens befolkning skulle tvingas ta en eller 2 doser med det RNA-vaccin som han håller på att ta fram. Det är också intressant att notera att Bill och hans stiftelse är näst största sponsor till WHO. Detta kanske inte ska betyda något men faktum är att WHO först inte ville kalla det pågående Covid-19 utbrottet för en pandemi. Bill sköt då till en ytterligare summa pengar och vips… så hade vi en pandemi…

Går vi sedan in och granskar skeendet i Event 201 simuleringen (vilket vi gör med dagens videoinslag, se nedan) växer en allt starkare bild av generalrepetition fram. I stort sett alla komponenter som övades har också använts under den pågående Covid-19 pandemin. Det gäller allt från:

 • Införandet av karantän. För alla medborgare i många länder.
 • Utegångsförbud
 • Mötesförbud
 • och inte minst Fake News och felaktig informationDetta område sågs som särskilt bekymmersamt under Event 201, där man menar att förtroendet för regeringar, hälsomyndigheter, forsknings- & sjukvårdsorganisationer m.fl. sjunker allmänt bland befolkningen om den allmänt fångar upp och hörsammar budskapen från källor som sprider falska nyheter. Drastiska metoder föreslogs för att minska felkällorna. Detta inkluderade allt från att: 
  >>> Införa ökad grad av censur på sociala medieplattformar som Instagram, YouTube, Facebook, Twitter m.fl.

  >>> Påtvingad nedstängning av konton och kanaler på internet som bedöms sprida falska nyheter.

  >>> Böter och arresteringar hotar de som bedöms sprida falska nyheter

  >>> I en del fall stänga ner landets access till internet helt och hållet.

Så vad är då Fake News? Helt enkelt allt som avviker från de källor som godkänts centralt ifrån. Presentatören i videoinslaget, Spiro Skouras, poängterar att han delar synen att falska nyheter kan vara både skadligt och farligt. Samtidigt ber han oss komma ihåg att regeringar och det vi kallar traditionell media (mainstream media) många gånger förr medvetet gått ut med rena lögner och falsk information.

I Event 201 föreslås det att en centralt kontrollerad organisation, under ledning av WHO och FN, är det enda sättet att försäkra sig om att falska nyheter och rykten inte ska kunna spridas på nätet,

Jämförelse mellan Covid-19 och Event 201
Vi kan då fråga oss om allt det här som beskrivs ovan har inträffat. Faktum är att i spåren av coronapandemin ser vi en censurering av nyheter på internet vars like vi aldrig tidigare stött på. Som ni hör Spiro Skouras nämna i videoinslaget har han tvingats sprida sitt eget material till en mängd olika plattformar, helt enkelt därför att på Facebook, Twitter och YouTube tas de bort. För egen del har jag själv fått uppleva samma sak när en föreläsning från 26/4 (se förra inlägget på den här bloggen) togs bort för att det sas bryta mot YouTubes riktlinjer. Faktum är att det tog inte mer än 45 minuter innan YouTube tog bort det. Jag har sedermera överklagat och fått ett okej till att lägga tillbaka det. Jag har även märkt att ett mycket stort antal seriösa inslag, ofta från läkare och forskare med lång erfarenhet, plockats bort från Facebook och Youtube för att de handlar om pandemin men de följer inte den av FN/WHO överenskomna storyn. Jag menar att detta är allvarligt och en tydlig indikation på vart vi är på väg.

Ta en titt på videoinslaget nedan som alltså handlar om Event 201.
måndag 8 juni 2020

Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? (del 1 av 4)

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet”

I föreläsningen går jag igenom följande:

 1. Lever vi i en konspiration?Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.
 2. Hur finansieras konspirationen. Hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. Vi behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
 3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?
  När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
 4. Klimatkrisen och konspirationenHar klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
 5. Covid-19 pandemin och konspirationen Vad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
 6. Sammanfattning och slutsatserAvslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt  funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtid

DEL 1: Den inspelade versionen av föreläsningen har delats upp i fyra delar (vilket motsvarar de pauser och bensträckare vi tog). Del 1 hittar du i videon här nedanför. Den täcker punkt 1 samt stora delar av punkt 2 av agendan ovan.

måndag 1 juni 2020

Covid-19 - del IV: Planerades hela pandemi-insatsen i förväg?Riskanalys från tyska myndigheter
samt Robert Koch Institute
Vi fortsätter med del IV i vår granskning av den pågående coronaviruspandemin. Låt oss börja med att ställa två viktiga frågor: ”-Är det möjligt att den pågående pandemin bara är en täckmantel för att genomföra en annan agenda?”. ”-Om så är fallet, vad kan denna agenda tänkas handla om istället?”. Detta är relevanta frågor med tanke på vad vi kunnat utläsa av de tre första inläggen i denna serie. Inte minst med tanke på att vi där har sett tydliga tecken på förhandskunskap och förberedelse vad gäller hur en eventuell kommande pandemi ”ska tacklas”.


Som vi såg i förra avsnittet så följer makt, media och myndigheter världen över det scenario som år 2010 beskrevs i dokumentet ”Scenarios for the future of technology and international development” från Rockefeller Foundation – framförallt då det s.k. ”Lock Step”-scenariot. I dagens inlägg tar vi en titt på ytterligare ett sådant dokument, hämtat från den tyska riksdagens arkiv med identiteten 17/12051 och med titeln "Pandemie durch Virus ’Modi-SARS’“ (alltså pandemi genom ett virus kallat modifierat-SARS). Det här dokumentet utgör en riskanalys för vad som kan komma att hända vid nästa världsomspännande pandemi. Det tar alltså inte bara en titt på hur Tyskland skulle agera utan det fokuserar på hela världen. Det är en exakt spegling av hur världens regeringar agerat på Covid-19 pandemin. Skriften togs fram 2012 och publicerades några månader senare.
Bakgrund
Defender Europe 2020 - en massiv
NATO-övning i Europa
Jag fick kännedom om det här dokumentet i mitten av mars via en god vän till mig, en kille från Tyskland. Han berättade då att ”det finns ett blue print, en plan för hur hela världens maktapparat ska agera vid händelse av nästa större epidemi”. Detta var vid en tidpunkt då Tyskland precis hade börjat införa karantän och förbud mot större sammankomster. Han sa vidare att bekanta till honom i sin tur kunde vittna om utegångsförbud i både Schweiz och i Bayern, med bötesbelopp på upp till SEK 250.000 för de som eventuellt skulle bryta mot detta. Som du sett av tidigare inlägg föreföll dessa åtgärder vara helt obefogade vid den tidpunkten. Ändå genomförde man dem. Varför? 

Han berättade ytterligare en sak – att han via en god vän från Tyskland som arbetade inom militären fått veta att det sedan mitten av februari pågått en militär upptrappning av sällan skådat slag i Tyskland och i Europa. 30.000 amerikanska soldater hade då precis börjat anlända till bl.a. Bremerhaven för en större NATO-övning kallad ”Defender Europé 20”. På nätterna förflyttade de sig längs tomma vägar, något som möjliggjorts genom den totala nedstängningen av landet. Det underliga med detta var att den tyska befolkningen inte blivit informerad om NATO-övningen – det brukar man bli annars. Ytterligare en märklig omständighet var att USA och omvärlden precis höjt beredskapsnivån för resande till NATO-landet Italien i stort till nivå 3 (”Undvik onödiga resor”) samt till nivå 4 (”Avstå från resor”) för norra Italien, d.v.s Lombardiet som ju drabbades allra värst av Covid-10. Ändå skickades alla dessa soldater ut i Europa och posterades på en lång rad platser, och inte en enda av dem bar mask. Syftet med övningen sades vara att öva strategisk utpostering gentemot en icke-omnämnd fiende. Fanns det en annan agenda? Övningen blåstes senare av i takt med att pandemin fick ett allt hårdare grepp om världen. Vad som hände med soldaterna (skickades de hem eller stannade de kvar?), har jag inte följt upp. En artikel om denna övning finns att läsa här.  
Kuriosa
Som kuriosa kan jag här också nämna att den 12/3 skrev bl.a. BBC att president Donald Trump precis hade infört ett flygreseförbud, vilket drabbade 26 europeiska länder. Vid det laget hade sammanlagt 1.135 amerikaner drabbats av Covid-19 med 38 dödsfall som följd. Åtgärden förblev länge den enda som infördes i USA. Kommer ni ihåg texten ifrån ”Lock Step” som du kunde läsa om i förra blogginlägget: ”USAs’ initiala respons med att enbart avråda sina medborgare från flygresande visade sig vara en dödligt lam strategi. Detta fick smittan att spridas snabbt både inom, likväl som utanför USAs’ gränser.”. Idag vet vi att USA är det hårdast drabbade landet – det med flest dödsfall i världen.


Som ytterligare kuriosa tar jag även med ett videoinslag som visar hur koordinerade uttalandena från världens ledare samt från världens media verkar vara. Ta en titt och fundera på om det är slump eller om det finns något annat bakom scenen - någon som håller i trådarna på dessa marionetter. Notera inte minst vår egen statsministers framträdande här.


Det tyska dokumentet
Men låt oss nu återvända till den tyska riskanalysen. Dess träffsäkerhet vad gäller att beskriva det som nu sker i världen är häpnadsväckande.

Själva viruset beskrivs som följer:
Det hypotetiska Modi-SARS-viruset är identiskt med det naturliga SARS-CoV i nästan alla egenskaper. Inkubationsperioden, dvs. tiden från överföringen av viruset till en människa till de första symtomen på sjukdomen, är vanligtvis tre till fem dagar, men kan variera inom en period av två till 14 dagar. Nästan alla smittade människor blir också sjuka. Symtomen är feber och torr hosta, majoriteten av patienterna har andnöd, förändringar i lungorna synliga i röntgen, frossa, illamående och muskelsmärta. Diarré, huvudvärk, eksem (utslag), yrsel, kramper och aptitlöshet kan också uppstå. Dödlighetsgraden1 är hög med 10%  av de insjuknade, men utfaller olika i olika åldersgrupper. Barn och ungdomar har i allmänhet ett lättare sjukdomsförlopp med en dödlighet på cirka 1%, medan dödsfallen för 65-åringar och äldre är 50%.”

Tids- & platsaspekter
Utbrottet börjar i Asien i februari, men erkänns bara några veckor senare när det gäller dess dimensioner/betydelse. I april inträffade det första identifierade Modi SARS-fallet i Tyskland. Denna tidpunkt utgör utgångspunkten för det aktuella scenariot.”

Nya fall kan förväntas tills ett vaccin finns tillgängligt. En total period om tre år antas för det aktuella scenariot, med antagandet att efter denna tid kommer ett vaccin att utvecklas, släppas och vara tillgängligt i tillräckliga mängder. Patogenen förändras under de tre åren genom mutationer så att även personer som redan har haft en infektion blir mottagliga för ytterligare en infektion. Detta resulterar i totalt tre sjukdomsvågor med olika intensiteter.”

Det som beskrivs är alltså en pandemi som varar i tre år eller tills ett vaccin är framme. I och med att viruset muterar förväntas sjukdomen komma och gå under sammanlagt 3 faser. Vad som börjar i Asien sprids senare till både Amerika och Europa, medan Afrika och Indien t.ex. inte drabbas lika hårt.

Som vi vet kan ett vaccin finnas framme redan under hösten/vintern, vilket skulle innebära ett slags världsrekord. Aldrig förr har världen beskådat en så snabb framställning av ett nytt vaccin. Notera också att det man siktar på är att ta fram en helt ny typ av vaccin, ett s.k. RNA-vaccin. Lyckas man med detta så hoppas man även kunna få bukt med de muterade varianterna av viruset. Men detta är alltså en helt ny typ av vaccin, helt oprövat. Det går in och petar i vår genetiska kod. Är det tryggt och säkert? Vi kommer att titta närmare på både det här vaccinet samt vaccin i största allmänhet i senare inlägg.

Dödlighet & samhälleliga effekter
Dödligheten i modi-SARS är i dokumentet helt avhängigt hur samhället lyckas med förebyggande åtgärder. Två scenarios spelas upp, i ena fallet sätts åtgärderna in sent vilket resulterar i förmodat 78 miljoner smittade och 7,5 miljoner döda sett över en treårsperiod. I det andra scenariot, med tidiga och effektiva motåtgärder räknar man med 11,3 miljoner smittade samt med 10% dödlighet lite drygt en miljon dödsfall under samma period. Allt detta i Tyskland alltså. När vi betraktar det verkliga utfallet med Covid-19 år 2020 så har vi inte facit ännu. Det vi däremot kan konstatera är att motåtgärderna sattes in extremt tidigt och med full kraft i de flesta av världens länder. Allt detta i enlighet med vad dokumentet föreskrivit i sitt åtgärdspaket:

Förutom att informera befolkningen, vidtar myndigheterna åtgärder för att innehålla och hantera händelsen som bygger på befintliga planer och tidigare erfarenheter. Kris-enheter inkallas att snabbt ta över hanteringen och samordningen av åtgärder. Den prediktiva bedömningen av situationen och motsvarande planering av motåtgärderna samordnas på alla inblandade nivåer. Reglerande hälsovårdsåtgärder inkluderar segregering, isolering och karantän. Isolering beskriver ett avståndstagande och temporära mått på segregering av sjuka personer, misstänkta av sjuka och smittsamma från varandra och även av mottagliga, icke-infekterade personer, men också i grupper (kohort-isolering, karantän, hushållskarantän).”


Vi kan se att samtliga dessa åtgärder har satts in på ett sätt som till och med överträffar scenariot. Världen över har gränser stängts, företag har skickat hem personalen, mötesrestriktioner har införts, evenemang har ställts in, hela nationer har satts i karantän och så vidare. Detta kanske ger effekt vad gäller inbromsandet av viruset, men till vilken effekt? Vad får detta för effekt på samhällsekonomin? 

Det dokumentet beskriver är i huvudsak effekten av att samhällsfunktioner påverkas genom högre personalfrånvaro, p.g.a. sjukdom och till och med ökad dödlighet. Inom vissa branscher, som t.ex. turistnäringen har man räknat med en mer eller mindre total nedstängning. Men jag får intrycket av att verkligheten överträffar fantasin. Välden har valt en närmast total nedstängning och de samhälleliga effekterna riskerar därför att bli mångfalt värre än de som beskrivs i scenariobeskrivningen.

Jag bifogar den svenska översättningen (länk här) av det tyska dokumentet (här) som vi tittat på i det här blogginlägget. Samtidigt vill jag passa på att rikta ett stort tack till Lena Dahlström, som är den som tagit fram den svenska versionen. Lena är inte proffs på översättningar men behärskar, som ni märker, det tyska språket tillräckligt väl för att få till en riktigt bra sådan. Tack!


Vidare tar jag med en analys av dokumentet signerad Walter Veith (Sydafrikan med tysk härkomst, som vi träffat flera gånger tidigare i den här bloggen). Utöver en träffande beskrivning av dokumentet kommer Walter med häpnadsväckande uppgifter om hur lagar instiftats i bl.a. USA, s.k. Noahide-lagar. Uråldriga kabbalistiska lagar (med en koppling till det judiska Talmud), som inte tycks höra hemma i ett modernt samhälle. Dessa lagar har inte trätt i kraft ännu men vid händelse av undantagstillstånd (Marshall Law) så kommer de att göra det. Detta är skrämmande uppgifter. Walter sätter också in pandemin i ett större perspektiv och antyder eventuella kopplingar till Bibliska profetior för vår tid som kan vara spännande att känna till och ta ställning till.


När vi åter talar om de samhälleliga effekterna så kanske det finns en och annan därute som tycker att det är förmätet och överdrivet av mig att tala om en recession och depression av oöverträffade proportioner. Men sanningen är att det finns många runtom i världen som tidigt började tala om just detta. Många refererar till depressionen på 1930-talet och att denna kommer att krympa vid jämförelse med den annalkande krisen. Jag väljer att här ta med ett kort videoklipp, ett uttalande från chefen för FN-organet WFP (World Food Program) som menar att vi kan vara på väg mot en hungerkatastrof med uppemot 30 miljoner döda. Jämför vi det med de siffror vi sett hittills, 4-5 månader in i krisen (idag 31/5 2020 – Antal smittade: 5,905,415 Antal döda: 362,024). Javisst, det är svåra val. Men jag kan inte förstå varför vi inte valde att helt enkelt skydda den del av populationen som just nu utgör över 90% av dödsfallen – nämligen de äldre med tidigare komplikationer. Det är för mig märkligt.

Jag återkommer nämligen till frågan: ”-Finns det en annan agenda som är dold för oss?”.
Men till denna fråga får vi återkomma i senare inlägg.