Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 29 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 2

Träffsäkerheten i förra drömmen, förra inlägget, var i mitt tycke häpnadsväckande. Med stor detaljrikedom identifierade profetian 5 riken som skulle transportera samma system av idéer och filosofi genom världshistorien. En analys visar att de fem rikena var Babylonien, det Mediska/ Persiska Imperiet, det Grekiska Imperiet, det Romerska Imperiet samt en femte som vi i förra inlägget kallade för ”The Man Behind The Mask”. I dagens inlägg och videoinslag fokuserar vi på detta mystiska rike och avslöjar vad som döljer sig bakom masken.
Daniels fyra odur

I dagens inlägg fortsätter vi alltså vår resa genom världshistorien med hjälp av profetior från Bibeln. Även denna gång är materialet hämtat ifrån Daniels Bok – fast nu har vi kommit till kapitel 7.  Även denna gång är det innehållet i en dröm som är i fokus, fast nu är det Daniel själv som drömmer. Han drömmer om 4 odjur som stiger upp ur ett stormande och oroligt hav. Odjuren beskrivs i detalj men Daniel har svårt att förstå vad han ser. I sin dröm ber han därför om hjälp. Han får förklarat för sig att dessa odjur representerar 4 kungar - 4 riken – som ska träda fram på jorden. Det är mäktiga kungar som kommer att orsaka stor skada under sin tid vid makten. Men deras riken kommer att gå under. De kommer att krossas och förintas. (Daniel 7 finns i sin helhet återgiven längst ner i dagens inlägg; i Bibel 2000 versionen)

Med förbluffande träffsäkerhet analyserar föreläsaren i dagens videoinslag, Walter Veith, profetian i Daniel 7. Han visar att det första odjuret/riket representerar Babylonien, det andra Medien /Persien, det tredje det Grekiska imperiet och det fjärde det Romerska imperiet. Daniels dröm är alltså en spegling av Nebukadnessars dröm, som vi gick igenom i förra inlägget. Nu reagerar kanske vän av ordning och påpekar att det fanns 5 urskiljbara, olika sektioner i Nebukadnerssars staty medan det bara finns 4 odjur i Daniels dröm. Förklaringen till detta hittar du i vers 24 av Daniel 7. Här beskrivs det fjärde odjuret, det med 10 horn. (citat hämtat från King James’ Bible):

And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise; and another that shall rise after them;  and he shall be diverse from the first, and shall subdue three kings.”
                       This kingdom shall rule
Until the Ancient of days come; and judgment was given to the saints of the most High

Studier av världshistorien visar att när Romarriket föll delades det upp i 10 mindre riken. Ur dessa uppstod ett nytt, annorlunda rike. När detta annorlunda rike uppstod, så föll 3 av de 10 ursprungliga rikena ifrån. I föreläsningen beskriver Veith vilka dessa tio riken var; vilka tre som utplånades och vilket rike som uppstod istället. Detta nya rike, ”The little horn power” (Lilla Hornet) ÄR ”The man behind the mask”. Jämförelsen med statyn är slående. Romarriket representerades av järn. Det femte riket representerades av järn blandat med ett vekare material; lera. Det indikerar alltså att Romarrikets filosofi fortsätter att existera, men i utblandad form. I ett rike som synbarligen är vekare till sin karaktär (men ändå inte). Det rike Veith talar om är den Romersk Katolska Kyrkan.

I Daniel kapitel 7 förmedlas totalt 13 karaktärsdrag för Lilla Hornet. Samtliga 13 passar perfekt in på den Romersk Katolska Kyrkan. Genomgången av dessa karaktärsdrag och hur de kopplar perfekt mot just Romersk Katolska Kyrkan är fascinerande nog i sig. Men en beskrivning sticker ut, nämligen följande citat från Daniel 7 :

”Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid.”

Walter Veith förklarar att tidsperioden som nämns – d.v.s. ”en tid och två tider och en halv tid” – motsvarar exakt 1.260 år. Veith poängterar att samma tidsperiod nämns sammanlagt 7 gånger, på 7 olika ställen i bibeln. Tidsperioden är kopplad till Lilla Hornets tid vid makten. Romersk Katolska Kyrkan bildades år 538 e.kr. Den gavs makt att styra över alla andra kyrkor. Men 1798 hävdes dess politiska makt av kejsar Napoleon I. Mellan de båda årtalen 538 och 1798 är det exakt 1260 år! Tala om precision i bibelprofetian!!!
The mortal wound

I Uppenbarelseboken 13:3 finns ett annat citat på samma tema som talar om Lilla Hornet.

And I saw one of its heads as if it was wounded to death; and his deadly wound was healed; and everyone wondered after the beast”.

År 1929 återgav Benito Mussolini den Romersk Katolska Kyrkan sin rätt att verka som politisk enhet. Bibelprofetian uppfylld, återigen!!!
Det finns ingen annan företeelse/makt/rike än Romersk Katolska Kyrkan som uppfyller de 13 karaktärsdragen. Men bibeln stoppar inte där. Den poängterar också det vi redan konstaterat i tidigare inlägg. Att bakom den katolska kyrkan, inte i själva kyrkan utan i dess innersta krets, döljer sig anti-krist. I bibelcitat efter bibelcitat men även citat hämtade från katolska kyrkans egna dokument och skrifter visar Walter Veith att så är fallet. Ett citat från aposteln Paulus är tydligt. Han sade att ”när Romerska riket faller så kommer anti-krist att träda fram”. Och detta hade alltså den tidiga kristna kyrkan, våra tidiga kyrkofäder, kunskap om.

Som vanligt är detta bara mitt sätt att kortfattat återge en faktaspäckad föreläsning signerad Walter Veith. Som vanligt rymmer föreläsningen så mycket mera. Du får absolut inte missa den här föreläsningen. Faktum är att det är insikt av den här typen - om träffsäkerheten i Bibelns profetior - som fått mig att inse att Bibeln är sann. Det som började med en jakt på sanningen om medias mörkning kring Fukushima-katastrofen samt lögnerna om Terrorattentaten den elfte september utvecklades till en jakt för att försöka kartlägga och förstå krafterna bakom Den Stora Konspirationen. Sanningssökandet mynnade till slut ut i en insikt om den absoluta sanningen – den att Jesus Kristus vandrade på jorden för 2.000 år sedan och att han återkommer inom kort.
Daniel kapitel 7 i sin helhet:
”I en syn om natten såg jag, Daniel, hur himlens fyra vindar rörde upp det väldiga havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, alla olika. Det första var som ett lejon men hade örnvingar. Medan jag betraktade det slets vingarna av, och djuret restes upp från marken, ställdes på två ben som en människa och fick en människas förstånd. Jag såg ett djur till, det andra. Det var likt en björn och reste sig till hälften; det hade tre revben i gapet, mellan tänderna, och man manade på det: ”Upp nu och sluka mycket kött!” Sedan såg jag ännu ett djur. Det var som en leopard, och det hade fyra fågelvingar på ryggen; det hade fyra huvuden och gavs makt att härska. I synerna om natten såg jag därefter ett fjärde djur. Det var fruktansvärt, skräckinjagande och omåttligt starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade, och allt som blev kvar trampade det under fötterna. Det liknade inte de andra djuren, och det hade tio horn. Medan jag betraktade hornen sköt det mellan dem upp ett litet horn, som fick tre av de ursprungliga hornen att lossna. Det hade ögon som en människa och en mun som talade stora ord.
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades. Jag såg sedan hur djuret blev dödat på grund av de stora ord som hornet talade; kroppen brändes upp och förintades. Och de andra djuren berövades sin makt men fick fortsätta att leva intill fastställd tid och stund.

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under. Jag, Daniel, blev skakad i djupet av min själ och skrämd av synerna jag såg. Jag gick då fram till en av dem som stod där och bad att få klarhet om allt detta, och han svarade mig och förklarade vad det betydde: ”Dessa stora djur, fyra till antalet, betecknar fyra kungar som träder fram på jorden. Därefter skall den Högstes heliga få riket och besitta det för evigt, ja, i evigheters evigheter.” Jag ville sedan få klarhet om det fjärde djuret, det som var olikt alla de andra, övermåttan skräckinjagande, med tänder av järn och klor av koppar, det som slukade och krossade och trampade under fötterna allt som blev kvar. Och jag ville få klarhet om de tio horn som det hade på huvudet och om det nya horn som sköt upp och gjorde att tre föll av – hornet med ögon och en mun som talade stora ord, det som också såg större ut än de övriga. Jag fick se hur det hornet förde krig mot de heliga och underkuvade dem, ända till dess att den uråldrige kom och ett domslut gav den Högstes heliga deras rätt och stunden kom då de heliga tog riket i besittning. Han fortsatte: ”Det fjärde djuret betecknar ett fjärde rike som kommer på jorden, ett som skiljer sig från alla andra riken; det skall sluka hela världen, förtrampa den och krossa den. De tio hornen innebär att tio kungar som härstammar från detta rike skall träda fram och efter dem ytterligare en, en som är olik de andra och bringar tre kungar på fall. Han skall höja sin röst mot den Högste, fara hårt fram mot den Högstes heliga och vilja ändra på högtider och lagar, och de heliga skall vara utlämnade åt honom under en tid och två tider och en halv tid. Sedan kommer domstolen samman och tar ifrån honom väldet så att det ödeläggs och går under för alltid. Och herradömet, väldet och storheten hos rikena under himlen skall ges åt det folk som är den Högstes heliga. Deras rike skall vara ett evigt rike, som alla välden kommer att tjäna och lyda.”
Här slutar denna skildring. Jag, Daniel, uppfylldes av skrämmande tankar, och jag bleknade. Men allt detta behöll jag för mig själv.
onsdag 18 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Profetior, del 1

Daniels Bok, fragment från de s.k. Dödahavs-rullarna
(the Dead Sea scrolls)
Vad sägs om en resa genom världshistorien. Det låter kanske som ett tungt ämne, men faktum är att det räcker med 5 minuters läsning i en av världens mest spridda och kända böcker. Historien täcker in tiden från den babyloniske kungen Nebukadnessars regentsperiod (605 f.kr. – 562 f.kr) fram till våra dagar. Inte bara det – historien täcker också in vår framtid, ända tills jordens undergång. Faktum är att den här versionen av världshistorien skrevs för över 2.200 år sedan. Omöjligt tänker du, men inte. Det här är en profetisk text och du hittar den i Bibeln. Texten går under namnet ”Daniels bok”. Dagens inlägg handlar om just profetian i ”Daniels bok”, kapitel 2 och 3.

Profetian berättas i form av en dröm, en dröm som just den babyloniske kungen Nebukadnessar hade under sitt andra år vid makten. Drömmen hade gjort honom mycket oroad. Han visste att den skulle komma att få stor betydelse för honom själv, personligen – och för riket han styrde. Det kände han instinktivt. Han kallade därför tills sig sina rådsmän, några av landets visaste män. Deras uppdrag var inte bara att tyda kungens dröm, vilket hade varit svårt nog. Nej, först var de tvungna att komma på exakt vad det var för dröm Nebukadnessar hade haft. Han hade nämligen glömt det. Belöningen för att lösa uppdraget var stor. Men om de misslyckades skulle de, tillsammans med rikets samtliga ”lärde män” bestraffas med döden.

Naturligtvis klarade inte kungens rådsmän av en sådan uppgift, vilket de förklarade för Nebukadnessar. Budet om det förestående hotet nådde också Daniel. Daniel var en av ”de lärde”. Daniel var jude. Judarna levde under den perioden i fångenskap i Babylonien. Men några av judarna hade valts ut till att få studera vid de finaste skolorna i landet. Daniel var alltså en av dessa. Daniel bad nu om att få träffa kungen. Om så, skulle han inte bara återge drömmen för honom utan även, med hjälp av sin Gud, tyda den för honom. Daniel förs till kungen.

Daniel börjar med att berätta för Nebukadnessar att drömmen i sig symboliserar vad som ska ske i framtiden. Det här är vad kungen drömde:

Konung, då du låg på din bädd kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.

Konung, du såg i din syn en väldig staty. Den stod där framför dig, mäktig och starkt glänsande, en förfärande anblick. Huvudet på statyn var av rent guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar, benen av järn, fötterna delvis av järn, delvis av lera.

Kung Nebukadnessar
Medan du såg på den rycktes en sten loss, utan att någon hand rörde vid den, och träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järn, lera, koppar, silver och guld. Det spreds som agnar från tröskplatserna om sommaren, fördes bort av vinden och stod ingenstans att finna. Men stenen som hade träffat statyn blev till ett stort berg, som uppfyllde hela jorden. Detta var drömmen.”
  
Därefter hjälpte Daniel även kungen att tolka drömmen:

Du, konung, konungarnas konung, åt vilken himlens Gud har givit riket och makten, styrkan och äran och i vars hand han har lagt alla varelser: människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än vistas, och som han har satt till herre över dem alla – du är det gyllene huvudet. Efter dig uppstår ett annat rike, ringare än ditt, och sedan ett tredje rike av koppar, vars makt omfattar hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn: liksom järnet krossar och slår sönder allt skall det riket krossa och bryta sönder alla de andra. Fötterna som du såg, delvis av krukmakarlera, delvis av järn, betecknar ett söndrat rike, med bara något av järnets fasthet; du såg ju att järnet var blandat med lera.

Tårna, delvis av järn och delvis av lera, betecknar ett rike som är både starkt och svagt. Att järnet du såg var blandat med lera, det innebär att man trots blodsband inte kan hålla samman – liksom järn aldrig kan blanda sig med lera. Under dessa kungars tid skall himlens Gud låta ett rike uppstå som aldrig någonsin skall gå under. Inget annat folk skall få makten över detta rike. Det skall krossa och tillintetgöra alla de andra rikena, men självt skall det bestå för evigt; du såg ju att en sten rycktes loss från berget, utan att någon hand rörde vid den, och krossade järn, koppar, lera, silver och guld. Konung, det är en stor Gud som har låtit dig veta vad som skall ske i framtiden. Drömmen är sann och tydningen tillförlitlig.

I en fascinerande föreläsning på 1,5 timmar ger föreläsaren i dagens videoinslag oss sin syn på vad profetian i sig vill berätta för oss i nutid. Föreläsaren är den numera välbekanta sydafrikanske adventistpastorn Walter Veith. Det är en analys av vilka 5 riken som statyn i Nebukadnessars dröm representerar, nämligen:
 1. Babylonien – huvudet i guld
 2. Det Mediska / Persiska imperiet – bröst och armar av silver
 3. Det Grekiska Imperiet – buk och höfter av brons
 4. Det Romerska Imperiet – ben av järn
 5. ”Mannen bakom masken”… - fötter och tår av lera och järn


På ett initierat och mycket trovärdigt sätt ger han oss faktaunderlaget till varför de 5 rikena är just dessa och inte kan vara några andra. Det är en berättelse som lär få dig att tappa hakan vid flera tillfällen. Inte minst när du inser att statyn är en perfekt representation för världshistorien.
 • Valet av material; guld, silver, brons (inte koppar som det står i den svenska översättningen) och järn har spelat en avgörande roll för den utrustning som respektive Imperium valde att utrusta sina arméer med och för dessa Imperiers symbolik
 • De 2 armarna motsvarar Medien och Persien
 • De 2 benen representerar Öst-Rom och Väst-Rom
 • De 10 tårna representerar de riken som uppstod efter Väst-Roms fall

Apropå träffsäkra profetior; bibeln namnger det Mediska rikets härskare – Cyrus den Store – i en text skriven 150 år innan denne ens föddes.

Nebukadnessars staty
Walter Veith tar oss också med på en resa i nutidshistorien. Vi får ta del veta varför både Napoleon och Hitler var extremt fascinerade av både ockultism och av antikens/Egyptens historia. De ingick båda i hemliga sällskap där de var högt rankade. De är båda en del av det rike som representeras av statyns fötter. Vi får vidare ta del av en fascinerande historia om Daniels-statyn i katedralen i den franska staden Metz. Den statyns huvud har bytts ut vid ett par tillfällen i världshistorien. En lustig historia om världsledares uppgång, högmod och fall.
Så nu vet vi vad statyn representerar; vilka 5 rikena är. Alla utom det femte som du bara ges ledtrådar till. Mer om detta får du veta i nästa inlägg (som kommer att baseras på Veiths nästa föreläsning med titeln ”The man behind the mask”). 

Men vad menas med stenen som rycktes loss utan att någon mänsklig hand rörde vid den? Stenen som slungades mot statyn och träffade den vid fötterna. Och när så sker så tillintetgörs statyn i sin helhet. Walter Veith berättar att stenen representerar Jesus återkomst – the second coming of Christ. När de mörka krafterna här på jorden vunnit och det enade riket utropats, d.v.s.
 • One World Government
 • One World Religion


Med andra ord, när New World Order införts så kommer detta kort därefter att upplösas och tillintetgöras av Gud. Ett nytt rike – Guds rike  - kommer att upprättas, helt i enighet med profetian i Uppenbarelseboken.

Kom ihåg versen i Daniel 2:45 ”The dream is certain and the interpretation thereof sure”.
Missa inte Walter Veiths föreläsning “In the mists of time” från serien “Total Onslaught”.
fredag 6 januari 2017

Konspirationen. Hypotesen. Bevisen – Jesuiterna

Vi fortsätter på samma tema som vi påbörjade i förra inlägget. Den gången var det Frimureriet som granskades. I det här inlägget går vi på djupet vad gäller vilka bevis som finns för Jesuiternas inblandning i konspirationen. De förefaller ha, som vi sett tidigare, en roll som är att betrakta som drivande och ledande. Bevisen i sig består huvudsakligen av citat från den egna organisationen. Föreläsaren i dagens videoinslag, sydafrikanen Walter Veith, fokuserar främst på Jesuiternas egna skrifter och uttalanden. Citaten hämtas från dokument och publikationer som är centrala för deras organisation.  Vill någon därför ifrågasätta dessa är det alltså till den källan man bör vända sig.

Loyola svär jesuit-eden
Jag vågar påstå att för dig som vill förstå drivkrafterna bakom den konspiration vi studerar så är dagens videoinslag det kanske viktigaste av de som hittills lagts ut i den här bloggen.

Dagens videoinslag inleds med en titt på Tempelriddarorden, dess uppgång och fall. Vi får veta att det finns många likheter mellan den organisationen och Jesuiternas. De är båda knutna på exakt samma vis till Vatikanen – historiskt utgjorde de båda dess militära gren med syftet att försvara påvestatens intressen.

Jesuiternas organisation, The Society of Jesus, grundades den 15:e augusti 1534. Dess förste ledare var Ignatius Loyola. Organisationen uppstod med ett uttalat syfte att motverka Reformationen. Många bittra strider har kommit att utkämpas mellan protestanter och katoliker – inte minst det Trettioåriga Kriget. Men var det verkligen bara protestanter som stred på protestanternas sida? Frågan är, om vi tar en titt på den ed som Jesuiterna sägs svära, mycket berättigad.

Början av eden (där den överordnade tilltalar den som ska sväras in) lyder som följer:

Min son, Du har redan instruerats att uppföra Dig som en hycklare: Att vara en katolik bland katoliker, och vara spion bland Dina egna bröder – att inte tro på någon människa, att inte lita på någon människa. Att vara en reformert bland de reformerta, att vara en hugenott bland hugenotterna, att vara en kalvinist bland kalvinisterna. 

Bland protestanterna – var i allmänhet som en av dem! Tillägna Dig deras tillit, och försök till och med att tala från deras predikstolar. Framhåll med hela Din naturs lidelse vår heliga religion och påven. Sänk Dig så djupt att Du blir en jude bland judarna, så att Du blir i stånd till att insamla all information som kan vara till nytta för Din orden, som en trofast påvlig soldat. Du har instruerats att lömskt så svartsjukans och hatets frö mellan stater som tidigare hade fred, och hetsa dem till blodsdåd, genom att Du får dem att gå i krig, och skapar revolutioner och inbördeskrig i samhällen, provinser och länder som varit självständiga och framgångsrika, som odlat konst och vetenskap och glatt sig åt fredens välsignelser. Ta parti för förkämparna i hemlighet, i samråd med Din Jesuitbroder … som kanske står på den andra sidan, och öppet går emot den sida som Du har förbindelse med _ så att kyrkan till slut blir den segrande parten, i de överenskommelser som gjorts vid fredsförhandlingarna, och att målet rättfärdigar medlet.

Eden i sin helhet hittar du på ”The United States Library of Congress”. Eden är omdebatterad. Den förnekas och kallas en förfalskning från officiellt katolskt håll. Men är det så? Kan vi lita på det? Om vi antar att eden är korrekt kan vi alltså konstatera att jesuiten uppmanas till att infiltrera mäktiga organisationer och inom dessa verka, i hemlighet, till förmån för påvestatens målsättningar och önskningar. Eden skulle i sig kunna ge en förklaring till utvecklingen i världen under de århundraden som gått sedan Jesuitorden bildades. Eden i sin helhet hittar du via dessa länkar, på både svenska  och engelska

En fallos-symbol?
Veith har naturligtvis en hel del att berätta om Jesuiternas ed. Vidare berättar han även mycket om symbolerna som används inom Jesuitorden. Han tar upp exempel efter exempel och påvisar hur varje sådan symbol tycks vara hämtad från de Babyloniska och Egyptiska mysteriereligionerna. Det kända P korset är till exempel en gammal hednisk fallossymbol. IHS, som ofta används inom Vatikanen är en referens till den egyptiska trefaldigheten Isis, Horus och Seth. Intressant att solen även används i den symbolen. Veith tar upp många liknande exempel.

Världshistorien är fylld av exempel där kända, betydelsefulla och inflytelserika personer varnar för Jesuitorden. Dostojevski skrev i romanen Bröderna Karamzov följamde om jesuiterna:

”…with their Pontiff of Rome as their emperor…its simple lust for power…something like a universal serfdom with them as a master”
IHS - Soldyrkan?

Den målsättningen har vi ofta hör nämnas i den här bloggen, på temat New World Order.

General Lafayette, verksam under George Washington, har om jesuiterna sagt ”…they have instigated most wars in Europé”.

En Jesuitisk general vid namn Tamburini sa redan 1720 att:
”See myLord, from this room I govern not only Paris, but China. Not only China but the whole world – without anyone knowing how it is managed”

Hade han rätt? Mycket tyder på det. 

Föreläsningen i övrigt är sprängfylld med intressanta fakta. Vi får veta att:
 • Jesuiterna skapade, och kontrollerar en lång rad hemliga sällskap. Däribland Muslimska Brödraskapet, Ku Klux Klan, Illuminati, Knights of Malta med många, många fler
 • En jesuitisk präst vid namn Father Staempfle var den som skrev boken ”Mein Kampf”. Inte Hitler.
 • SS organiserades i enighet med jesuitiska principer. Inte så konstigt kanske när du senare får veta att Heinrich Himmler var medlem av Knights of Malta.
 • Jesuiterna skapade Kommunismen
 • Jesuiterna bildade, och kontrollerar, det moderna frimureriet. I ett citat framhävs att: ”the Jesuits of Rome have perfected Freemasonry to be their most effective tool, accomplishing their purposes among protestants.”
 • Vi får stifta närmare bekantskap med jesutitiskt kontrollerade organisationer som Opus Dei, Knights of Malta, Knights of Columbus, Skull and Bones och The Bohemian Club. Vi får lära känna deras uppgift/uppdrag, deras medlemmar samt, i en del fall, bli varse om kopplingar till sataniska ritualer.

Missa alltså inte denna 1h30 min långa föreläsning om Jesuiterna. Se den redan idag.