Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 21 juni 2020

Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? (del 2 av 4). Nej, det är INTE en judisk konspiration

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet”

I föreläsningen går jag igenom följande:

 1. Lever vi i en konspiration?Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.
 2. Hur finansieras konspirationen. Hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. Vi behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
 3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?
  När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
 4. Klimatkrisen och konspirationenHar klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
 5. Covid-19 pandemin och konspirationen Vad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
 6. Sammanfattning och slutsatserAvslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt  funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtid

DEL 2: I detta avsnitt slutför vi genomgången om hur konspirationen är strukturerad och organiserad. Därefter tar vi en titt på de två första av de sammanlagt 4 hypoteserna för vilka krafter det är som ligger bakom samt vilket syftet är.
 • Vi börjar med teorin om att en "global elit" skulle ligga bakom. Den globala eliten består av ett litet antal ofattbart rika bankdynastier. Namn som Rothschild och Rockefeller är de vanligast förekommande på den här listan. Deras syfte skulle vara "världsherravälde".
 • Den andra hypotesen gör gällande att det skulle vara den judiska folkgruppens som skulle ligga bakom konspirationen och att det även här skulle vara "världsherravälde" som är deras syfte.
Efter varje enskild hypotes går jag igenom vad som talar för respektive emot respektive hypotes. måndag 15 juni 2020

Covid-19 del V: Event 201 – ”the smoking gun” för en ”PLANdemic”

Event 201 - logo
I avsnitt II av den här serien tog vi en översiktlig titt på alla de tecken som tyder på att den pågående pandemin planerats i förväg. Vi märkte att det funnits förhandsinformation och kunskap som förklarar varför världens agerande varit så enhetligt och samlat. Vi har därefter gått på djupet och skärskådat ett par sådana händelser och dokument. I denna del V av vår serie ”Covid-19 pandemin under luppen” ligger fokus på Event 201 – en simulering av det man då kallade ”nästa stora pandemi” genomförd den 18/10 2019 på Johns Hopkins University i New York med närvaro från många av världens ledande auktoriteter till att hantera en sådan kris. I praktiken utgör Event 201 ett slags generalrepetition för det som pågår idag. De som spelade ledande roller för samordningen i simuleringen har senare kommit att spela samma ledande roller när pandemin, 6 veckor efter Event 201, bröt ut på riktigt (fast här går meningarna isär – många pekar på att pandemin troligen bröt ut redan i augusti 2019). Event 201 utgör en s.k. ”smoking gun” för att hela övningen planerats i förväg.

Syftet
Diskussioner under Event 201

Värd för denna övning var Johns Hopkins University i New York. Organisationerna “World Economic Forum” samt “Bill & Melinda Gates Foundation” agerade partners och sponsorer. Syftet med Event 201 var att testa hurpass förberedda världens regeringar, organisationer, företag och institutioner är vad gäller att hantera nästa pandemi. På Johns Hopkins, Center for Health Security’s hemsida (länk här) beskrivs syftet med övningen på följande vis:

Under de senaste åren har världen sett ett växande antal epidemiska händelser, vilka uppgår till cirka 200 händelser årligen. Antalet sådana händelser ökar och de är störande för både individuell hälsa, världens ekonomier samt samhället i stort. Att hantera dessa händelser kräver stora resurser, även i ett läge där det saknas ett pandemiskt hot. Experter är överens om att det bara är en tidsfråga innan en av dessa epidemier blir global - en pandemi med potentiellt katastrofala konsekvenser. En allvarlig pandemi, av typ ”Event 201”, skulle kräva nära samarbete och koordination mellan flera industrier, nationella regeringar och viktiga internationella institutioner.”

Som vi sett av tidigare inlägg i den här serien reagerade världens samtliga regeringar genom att tidigt, mycket tidigt under pandemins inledningsskede, stänga ner all aktivitet i samhället utom den livsuppehållande. I många länder rådde utegångsförbud i flera veckor för att inte säga månader i sträck. Nedstängningen kom i ett läge där tämligen få dödsfall hade inträffat. Vi har dessutom sett att det inledningsvis i princip bara var äldre som drabbades (99% av dödsfallen var äldre med komplikationer). Så varför stängde regeringarna världen över ner all verksamhet? I praktiken agerade samtliga regeringar på liknande sätt (utom möjligtvis den svenska). Notera syftet från Event 201 som uttrycker följande: ”En allvarlig pandemi, av typ ”Event 201”, skulle kräva nära samarbete och koordination mellan flera industrier, nationella regeringar och viktiga internationella institutioner.

Om sponsorerna (Bill Gates)
Just Microsoft-grundaren Bill Gates är extra intressant i sammanhanget. Han har, genom sin stiftelse ”Bill & Melinda Gates-foundation” varit mycket aktiv på hälsoområdet (fast tidigare mer specifikt inriktad på vaccin) i många, många år nu. Sedan 2015 har han dessutom arbetat aktivt och intensivt för att förbereda världen på den näst-kommande pandemin:


 • Den 18 mars 2015 i Vancouver i Canada höll han ett TED-föredrag om epidemier. Gates pratade där om det då pågående Ebola-utbrottet och sa bl.a. att ” Världen är helt enkelt inte beredd att hantera en sjukdom – till exempel en särskilt virulent influensa – som smittar ett stort antal människor mycket snabbt. Av allt som kan döda 10 miljoner människor eller mer, är epidemi troligtvis överlägset.
 • Samma år skrev Bill Gates en artikel för New England Journal of Medicine med titeln ”The Next Epidemic: Lessons from Ebola”. Där talade han om en speciell klass av läkemedel som ”innebär att ge patienter en uppsättning specifika RNA-baserade konstruktioner som gör det möjligt för dem att producera specifika proteiner (inklusive antikroppar). Även om detta är ett mycket nytt område är det lovande eftersom det är möjligt att en säker terapi skulle kunna utformas och införas i storskalig tillverkning ganska snabbt. Mer grundläggande forskning liksom framstegen för företag som Moderna och CureVac kan så småningom göra denna strategi till ett viktigt verktyg för att stoppa epidemier.

  Moderna och CureVac får båda idag medel från ”the Bill & Melinda Gates Foundation”och ligger i täten för att utveckla ett godkänt COVID-19-vaccin baserat på mRNA.
 • En global influensaliknande pandemi är faktiskt något som Gates och hans stiftelse har ägnat många år med att förbereda sig för. Under World Economic Forums möte i Davos 2017 initierade Gates något som kallas CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) tillsammans med regeringarna i Norge, Indien, Japan och Tyskland samt brittiska Wellcome Trust. Dess uttalade syfte är att ”påskynda utvecklingen av vacciner som vi kommer att behöva vid utbrott av framtida epidemier”.  Han noterade vid den tiden att ”ett lovande område inom vaccinutveckling- och forskning använder framsteg inom det som kallas genomik för att kartlägga DNA och RNA för patogener av olika slag. Allt detta i syfte att skapa nya vaccin
 • År 2019 gick Bill Gates och stiftelsen vidare med sina pandemiska scenarier. I en Netflix-video presenterades ett kusligt imaginärt scenario. Videon, som ingår i serien ”Explained”, föreställde sig en s.k. ”våt marknad” i Kina där levande och döda djur staplas och ett mycket dödligt virus uppstår som sprider sig globalt.

  Gates framträder som en expert på videon för att varna, ”Om du tänker på något som kan komma med som skulle döda miljoner människor, är en pandemi vår största risk.” Han sa att om ingenting gjordes för att bättre förbereda sig för pandemier skulle den tid komma när världen skulle se tillbaka och önska att den hade investerat mer i potentiella vacciner. Det var veckor innan världen fick höra talas om fladdermöss och en levande våt marknad i Wuhan Kina…

Bill & Melinda med familj. Märkligt nog finns det uttalanden 
från familjens egen läkare som säger att inget av barnen har
vaccinerats... Fake news? Bestäm du.

(* Notera att sammanfattningen ovan till större delen är hämtad från webbtidningen ”Global Politics” som i sin tur gjort en översättning av skribenten William F. Engdahl artikel ”Bill och Melinda Gates: Coronavirus and the Gates Foundation”. Tack.)


Event 201 – scenario och utfall
Vi kommer sedan fram till just Event 201 den 18:e oktober 2019. Övningens scenario beskriver arrangören på följande vis: ”Ett utbrott av en ny zoonotisk coronavirus överförd från fladdermöss till svin till människor som så småningom blir effektivt överförbar från person till person, vilket leder till en allvarlig pandemi. Sjukdomen sprids via flygresor till Portugal, USA och Kina och sedan vidare så att inget land kan kontrollera den. Scenariot innebär att inget möjligt vaccin är tillgängligt under det första året. Eftersom hela mänskligheten är mottaglig ökar det kumulativa antalet fall exponentiellt under de första månaderna av pandemin och fördubblas varje vecka.

Scenariot slutar sedan efter 18 månader när det fiktiva coronaviruset har orsakat 65 miljoner dödsfall. ”Pandemin börjar sakta av på grund av det minskande antalet mottagliga människor. Pandemin kommer att fortsätta i någon takt tills det finns ett effektivt vaccin eller tills 80-90% av den globala befolkningen har smittats.

Det är värt att känna till här att Bill Gates i intervjuer nämnt anledningen till sitt stora engagemang i pandemifrågan – en gigantisk vinstpotential om hela världens befolkning skulle tvingas ta en eller 2 doser med det RNA-vaccin som han håller på att ta fram. Det är också intressant att notera att Bill och hans stiftelse är näst största sponsor till WHO. Detta kanske inte ska betyda något men faktum är att WHO först inte ville kalla det pågående Covid-19 utbrottet för en pandemi. Bill sköt då till en ytterligare summa pengar och vips… så hade vi en pandemi…

Går vi sedan in och granskar skeendet i Event 201 simuleringen (vilket vi gör med dagens videoinslag, se nedan) växer en allt starkare bild av generalrepetition fram. I stort sett alla komponenter som övades har också använts under den pågående Covid-19 pandemin. Det gäller allt från:

 • Införandet av karantän. För alla medborgare i många länder.
 • Utegångsförbud
 • Mötesförbud
 • och inte minst Fake News och felaktig informationDetta område sågs som särskilt bekymmersamt under Event 201, där man menar att förtroendet för regeringar, hälsomyndigheter, forsknings- & sjukvårdsorganisationer m.fl. sjunker allmänt bland befolkningen om den allmänt fångar upp och hörsammar budskapen från källor som sprider falska nyheter. Drastiska metoder föreslogs för att minska felkällorna. Detta inkluderade allt från att: 
  >>> Införa ökad grad av censur på sociala medieplattformar som Instagram, YouTube, Facebook, Twitter m.fl.

  >>> Påtvingad nedstängning av konton och kanaler på internet som bedöms sprida falska nyheter.

  >>> Böter och arresteringar hotar de som bedöms sprida falska nyheter

  >>> I en del fall stänga ner landets access till internet helt och hållet.

Så vad är då Fake News? Helt enkelt allt som avviker från de källor som godkänts centralt ifrån. Presentatören i videoinslaget, Spiro Skouras, poängterar att han delar synen att falska nyheter kan vara både skadligt och farligt. Samtidigt ber han oss komma ihåg att regeringar och det vi kallar traditionell media (mainstream media) många gånger förr medvetet gått ut med rena lögner och falsk information.

I Event 201 föreslås det att en centralt kontrollerad organisation, under ledning av WHO och FN, är det enda sättet att försäkra sig om att falska nyheter och rykten inte ska kunna spridas på nätet,

Jämförelse mellan Covid-19 och Event 201
Vi kan då fråga oss om allt det här som beskrivs ovan har inträffat. Faktum är att i spåren av coronapandemin ser vi en censurering av nyheter på internet vars like vi aldrig tidigare stött på. Som ni hör Spiro Skouras nämna i videoinslaget har han tvingats sprida sitt eget material till en mängd olika plattformar, helt enkelt därför att på Facebook, Twitter och YouTube tas de bort. För egen del har jag själv fått uppleva samma sak när en föreläsning från 26/4 (se förra inlägget på den här bloggen) togs bort för att det sas bryta mot YouTubes riktlinjer. Faktum är att det tog inte mer än 45 minuter innan YouTube tog bort det. Jag har sedermera överklagat och fått ett okej till att lägga tillbaka det. Jag har även märkt att ett mycket stort antal seriösa inslag, ofta från läkare och forskare med lång erfarenhet, plockats bort från Facebook och Youtube för att de handlar om pandemin men de följer inte den av FN/WHO överenskomna storyn. Jag menar att detta är allvarligt och en tydlig indikation på vart vi är på väg.

Ta en titt på videoinslaget nedan som alltså handlar om Event 201.
måndag 8 juni 2020

Konspirationen - Vem ligger bakom? Vilket är syftet? (del 1 av 4)

Söndagen den 26:e april höll jag en 5 timmar lång föreläsning i Göteborg. Titeln på denna var ”Det viktigaste budskapet”

I föreläsningen går jag igenom följande:

 1. Lever vi i en konspiration?Med ett flertal exempel på händelser och avslöjande dokumentation försöker jag tydliggöra att vi utan tvekan lever i en konspiration.
 2. Hur finansieras konspirationen. Hur är den strukturerad / organiserad?När vi väl fått klart för oss ATT vi lever i en konspiration uppstår förhoppningsvis många frågor. Vi behöver veta hur den finansieras samt hur den är organiserad och strukturerad. Hur är det möjligt att allt detta lurendrejeri kan ske mitt framför näsan på oss?
 3. Vilka krafter ligger bakom och vad är syftet?
  När vi sedan går vidare i vår analys är det lämpligt att försöka ta reda på vilka krafter som ligger bakom samt vilket det övergripande syftet är. Det finns runt om i världen många av de som studerar konspirationen som tagit sig an uppgiften, men meningarna och slutsatserna de kommer fram till går ofta isär. I föreläsningen går jag igenom de 4 vanligast förekommande hypoteserna – analyserar och utvärderar dem. Vilka dessa är kommer att klarna i takt med att de olika avsnitten från föreläsningen läggs ut i den här bloggen.
 4. Klimatkrisen och konspirationenHar klimatkrisen en koppling till den nu beskrivna konspirationen med gjorda antaganden om bakomliggande krafter samt syfte. Vi tittar på bevisen för att så är fallet.
 5. Covid-19 pandemin och konspirationen Vad vet vi om Covid-19 pandemin? Kan vi lita på rapporteringen från traditionell media eller finns det anledning att tro att vi även här blir bedragna? Vi analyserar händelseförloppet och drar vissa slutsatser.
 6. Sammanfattning och slutsatserAvslutningsvis sammanfattar vi allt det som vi gått igenom i föreläsningen samt  funderar på vad detta kan innebära för just dig och mig i en mycket nära framtid

DEL 1: Den inspelade versionen av föreläsningen har delats upp i fyra delar (vilket motsvarar de pauser och bensträckare vi tog). Del 1 hittar du i videon här nedanför. Den täcker punkt 1 samt stora delar av punkt 2 av agendan ovan.

måndag 1 juni 2020

Covid-19 - del IV: Planerades hela pandemi-insatsen i förväg?Riskanalys från tyska myndigheter
samt Robert Koch Institute
Vi fortsätter med del IV i vår granskning av den pågående coronaviruspandemin. Låt oss börja med att ställa två viktiga frågor: ”-Är det möjligt att den pågående pandemin bara är en täckmantel för att genomföra en annan agenda?”. ”-Om så är fallet, vad kan denna agenda tänkas handla om istället?”. Detta är relevanta frågor med tanke på vad vi kunnat utläsa av de tre första inläggen i denna serie. Inte minst med tanke på att vi där har sett tydliga tecken på förhandskunskap och förberedelse vad gäller hur en eventuell kommande pandemi ”ska tacklas”.


Som vi såg i förra avsnittet så följer makt, media och myndigheter världen över det scenario som år 2010 beskrevs i dokumentet ”Scenarios for the future of technology and international development” från Rockefeller Foundation – framförallt då det s.k. ”Lock Step”-scenariot. I dagens inlägg tar vi en titt på ytterligare ett sådant dokument, hämtat från den tyska riksdagens arkiv med identiteten 17/12051 och med titeln "Pandemie durch Virus ’Modi-SARS’“ (alltså pandemi genom ett virus kallat modifierat-SARS). Det här dokumentet utgör en riskanalys för vad som kan komma att hända vid nästa världsomspännande pandemi. Det tar alltså inte bara en titt på hur Tyskland skulle agera utan det fokuserar på hela världen. Det är en exakt spegling av hur världens regeringar agerat på Covid-19 pandemin. Skriften togs fram 2012 och publicerades några månader senare.
Bakgrund
Defender Europe 2020 - en massiv
NATO-övning i Europa
Jag fick kännedom om det här dokumentet i mitten av mars via en god vän till mig, en kille från Tyskland. Han berättade då att ”det finns ett blue print, en plan för hur hela världens maktapparat ska agera vid händelse av nästa större epidemi”. Detta var vid en tidpunkt då Tyskland precis hade börjat införa karantän och förbud mot större sammankomster. Han sa vidare att bekanta till honom i sin tur kunde vittna om utegångsförbud i både Schweiz och i Bayern, med bötesbelopp på upp till SEK 250.000 för de som eventuellt skulle bryta mot detta. Som du sett av tidigare inlägg föreföll dessa åtgärder vara helt obefogade vid den tidpunkten. Ändå genomförde man dem. Varför? 

Han berättade ytterligare en sak – att han via en god vän från Tyskland som arbetade inom militären fått veta att det sedan mitten av februari pågått en militär upptrappning av sällan skådat slag i Tyskland och i Europa. 30.000 amerikanska soldater hade då precis börjat anlända till bl.a. Bremerhaven för en större NATO-övning kallad ”Defender Europé 20”. På nätterna förflyttade de sig längs tomma vägar, något som möjliggjorts genom den totala nedstängningen av landet. Det underliga med detta var att den tyska befolkningen inte blivit informerad om NATO-övningen – det brukar man bli annars. Ytterligare en märklig omständighet var att USA och omvärlden precis höjt beredskapsnivån för resande till NATO-landet Italien i stort till nivå 3 (”Undvik onödiga resor”) samt till nivå 4 (”Avstå från resor”) för norra Italien, d.v.s Lombardiet som ju drabbades allra värst av Covid-10. Ändå skickades alla dessa soldater ut i Europa och posterades på en lång rad platser, och inte en enda av dem bar mask. Syftet med övningen sades vara att öva strategisk utpostering gentemot en icke-omnämnd fiende. Fanns det en annan agenda? Övningen blåstes senare av i takt med att pandemin fick ett allt hårdare grepp om världen. Vad som hände med soldaterna (skickades de hem eller stannade de kvar?), har jag inte följt upp. En artikel om denna övning finns att läsa här.  
Kuriosa
Som kuriosa kan jag här också nämna att den 12/3 skrev bl.a. BBC att president Donald Trump precis hade infört ett flygreseförbud, vilket drabbade 26 europeiska länder. Vid det laget hade sammanlagt 1.135 amerikaner drabbats av Covid-19 med 38 dödsfall som följd. Åtgärden förblev länge den enda som infördes i USA. Kommer ni ihåg texten ifrån ”Lock Step” som du kunde läsa om i förra blogginlägget: ”USAs’ initiala respons med att enbart avråda sina medborgare från flygresande visade sig vara en dödligt lam strategi. Detta fick smittan att spridas snabbt både inom, likväl som utanför USAs’ gränser.”. Idag vet vi att USA är det hårdast drabbade landet – det med flest dödsfall i världen.


Som ytterligare kuriosa tar jag även med ett videoinslag som visar hur koordinerade uttalandena från världens ledare samt från världens media verkar vara. Ta en titt och fundera på om det är slump eller om det finns något annat bakom scenen - någon som håller i trådarna på dessa marionetter. Notera inte minst vår egen statsministers framträdande här.


Det tyska dokumentet
Men låt oss nu återvända till den tyska riskanalysen. Dess träffsäkerhet vad gäller att beskriva det som nu sker i världen är häpnadsväckande.

Själva viruset beskrivs som följer:
Det hypotetiska Modi-SARS-viruset är identiskt med det naturliga SARS-CoV i nästan alla egenskaper. Inkubationsperioden, dvs. tiden från överföringen av viruset till en människa till de första symtomen på sjukdomen, är vanligtvis tre till fem dagar, men kan variera inom en period av två till 14 dagar. Nästan alla smittade människor blir också sjuka. Symtomen är feber och torr hosta, majoriteten av patienterna har andnöd, förändringar i lungorna synliga i röntgen, frossa, illamående och muskelsmärta. Diarré, huvudvärk, eksem (utslag), yrsel, kramper och aptitlöshet kan också uppstå. Dödlighetsgraden1 är hög med 10%  av de insjuknade, men utfaller olika i olika åldersgrupper. Barn och ungdomar har i allmänhet ett lättare sjukdomsförlopp med en dödlighet på cirka 1%, medan dödsfallen för 65-åringar och äldre är 50%.”

Tids- & platsaspekter
Utbrottet börjar i Asien i februari, men erkänns bara några veckor senare när det gäller dess dimensioner/betydelse. I april inträffade det första identifierade Modi SARS-fallet i Tyskland. Denna tidpunkt utgör utgångspunkten för det aktuella scenariot.”

Nya fall kan förväntas tills ett vaccin finns tillgängligt. En total period om tre år antas för det aktuella scenariot, med antagandet att efter denna tid kommer ett vaccin att utvecklas, släppas och vara tillgängligt i tillräckliga mängder. Patogenen förändras under de tre åren genom mutationer så att även personer som redan har haft en infektion blir mottagliga för ytterligare en infektion. Detta resulterar i totalt tre sjukdomsvågor med olika intensiteter.”

Det som beskrivs är alltså en pandemi som varar i tre år eller tills ett vaccin är framme. I och med att viruset muterar förväntas sjukdomen komma och gå under sammanlagt 3 faser. Vad som börjar i Asien sprids senare till både Amerika och Europa, medan Afrika och Indien t.ex. inte drabbas lika hårt.

Som vi vet kan ett vaccin finnas framme redan under hösten/vintern, vilket skulle innebära ett slags världsrekord. Aldrig förr har världen beskådat en så snabb framställning av ett nytt vaccin. Notera också att det man siktar på är att ta fram en helt ny typ av vaccin, ett s.k. RNA-vaccin. Lyckas man med detta så hoppas man även kunna få bukt med de muterade varianterna av viruset. Men detta är alltså en helt ny typ av vaccin, helt oprövat. Det går in och petar i vår genetiska kod. Är det tryggt och säkert? Vi kommer att titta närmare på både det här vaccinet samt vaccin i största allmänhet i senare inlägg.

Dödlighet & samhälleliga effekter
Dödligheten i modi-SARS är i dokumentet helt avhängigt hur samhället lyckas med förebyggande åtgärder. Två scenarios spelas upp, i ena fallet sätts åtgärderna in sent vilket resulterar i förmodat 78 miljoner smittade och 7,5 miljoner döda sett över en treårsperiod. I det andra scenariot, med tidiga och effektiva motåtgärder räknar man med 11,3 miljoner smittade samt med 10% dödlighet lite drygt en miljon dödsfall under samma period. Allt detta i Tyskland alltså. När vi betraktar det verkliga utfallet med Covid-19 år 2020 så har vi inte facit ännu. Det vi däremot kan konstatera är att motåtgärderna sattes in extremt tidigt och med full kraft i de flesta av världens länder. Allt detta i enlighet med vad dokumentet föreskrivit i sitt åtgärdspaket:

Förutom att informera befolkningen, vidtar myndigheterna åtgärder för att innehålla och hantera händelsen som bygger på befintliga planer och tidigare erfarenheter. Kris-enheter inkallas att snabbt ta över hanteringen och samordningen av åtgärder. Den prediktiva bedömningen av situationen och motsvarande planering av motåtgärderna samordnas på alla inblandade nivåer. Reglerande hälsovårdsåtgärder inkluderar segregering, isolering och karantän. Isolering beskriver ett avståndstagande och temporära mått på segregering av sjuka personer, misstänkta av sjuka och smittsamma från varandra och även av mottagliga, icke-infekterade personer, men också i grupper (kohort-isolering, karantän, hushållskarantän).”


Vi kan se att samtliga dessa åtgärder har satts in på ett sätt som till och med överträffar scenariot. Världen över har gränser stängts, företag har skickat hem personalen, mötesrestriktioner har införts, evenemang har ställts in, hela nationer har satts i karantän och så vidare. Detta kanske ger effekt vad gäller inbromsandet av viruset, men till vilken effekt? Vad får detta för effekt på samhällsekonomin? 

Det dokumentet beskriver är i huvudsak effekten av att samhällsfunktioner påverkas genom högre personalfrånvaro, p.g.a. sjukdom och till och med ökad dödlighet. Inom vissa branscher, som t.ex. turistnäringen har man räknat med en mer eller mindre total nedstängning. Men jag får intrycket av att verkligheten överträffar fantasin. Välden har valt en närmast total nedstängning och de samhälleliga effekterna riskerar därför att bli mångfalt värre än de som beskrivs i scenariobeskrivningen.

Jag bifogar den svenska översättningen (länk här) av det tyska dokumentet (här) som vi tittat på i det här blogginlägget. Samtidigt vill jag passa på att rikta ett stort tack till Lena Dahlström, som är den som tagit fram den svenska versionen. Lena är inte proffs på översättningar men behärskar, som ni märker, det tyska språket tillräckligt väl för att få till en riktigt bra sådan. Tack!


Vidare tar jag med en analys av dokumentet signerad Walter Veith (Sydafrikan med tysk härkomst, som vi träffat flera gånger tidigare i den här bloggen). Utöver en träffande beskrivning av dokumentet kommer Walter med häpnadsväckande uppgifter om hur lagar instiftats i bl.a. USA, s.k. Noahide-lagar. Uråldriga kabbalistiska lagar (med en koppling till det judiska Talmud), som inte tycks höra hemma i ett modernt samhälle. Dessa lagar har inte trätt i kraft ännu men vid händelse av undantagstillstånd (Marshall Law) så kommer de att göra det. Detta är skrämmande uppgifter. Walter sätter också in pandemin i ett större perspektiv och antyder eventuella kopplingar till Bibliska profetior för vår tid som kan vara spännande att känna till och ta ställning till.


När vi åter talar om de samhälleliga effekterna så kanske det finns en och annan därute som tycker att det är förmätet och överdrivet av mig att tala om en recession och depression av oöverträffade proportioner. Men sanningen är att det finns många runtom i världen som tidigt började tala om just detta. Många refererar till depressionen på 1930-talet och att denna kommer att krympa vid jämförelse med den annalkande krisen. Jag väljer att här ta med ett kort videoklipp, ett uttalande från chefen för FN-organet WFP (World Food Program) som menar att vi kan vara på väg mot en hungerkatastrof med uppemot 30 miljoner döda. Jämför vi det med de siffror vi sett hittills, 4-5 månader in i krisen (idag 31/5 2020 – Antal smittade: 5,905,415 Antal döda: 362,024). Javisst, det är svåra val. Men jag kan inte förstå varför vi inte valde att helt enkelt skydda den del av populationen som just nu utgör över 90% av dödsfallen – nämligen de äldre med tidigare komplikationer. Det är för mig märkligt.

Jag återkommer nämligen till frågan: ”-Finns det en annan agenda som är dold för oss?”.
Men till denna fråga får vi återkomma i senare inlägg.