Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 27 juni 2015

Matt Damon har vaknat upp – när vaknar du?

Allt fler människor världen över håller på att vakna upp. Det gäller inte bara vanliga människor som du och jag utan även människor med inflytande. Människor i rampljuset. En sådan är Matt Damon. Lyssna på hans 5 minuter korta tal om allt som är fel i världen idag och vad vi behöver göra åt det.
Det är ett modigt men nödvändigt steg han tar.  Flera inom hans bransch har tagit liknande steg tidigare, med förstörda karriärer eller ond bråd död som resultat av det. Men i dagens inlägg glädjer vi oss åt att Matt Damon har kommit till insikt – vaknat upp! Den stora frågan är - När vaknar du?

torsdag 25 juni 2015

Geoengineering / chemtrails – connecting the dots

Det intressanta med den hypotes om syftet med geoengineering som Sofia Smallstorm presenterade i förra inlägget är att ett flertal pusselbitar faller på plats. Ett antal frågor som annars är svåra att besvara får sin naturliga förklaring.

På marsch mot robot-åldern?
Ta t.ex Fukushima. Vi vet att ca. 300 ton radioaktivt vatten rinner ut i Stilla Havet varje dag. Så har det gjort sedan olyckan i mars 2013. Effekterna på livet i havet är förödande.12 av 12 tonfiskar fångade utanför Kaliforniens kust nyligen var strålskadade långt över gränsen för vad som anses ätbart. Ändå tiger både media och myndigheter om denna tickande bomb. Varför? Kanske för att strålning för de som befinner sig högst upp i makt och kontrollapparaten är önskvärt. Det är önskvärt därför att det skyndar på transformationen mot det vi i förra avsnittet beskrev som transcendent man.

Det skulle också förklara varför ingen reagerar på faran vi utsätter oss för genom att använda mobiltelefoner, surfplattor eller annan wi-fi utrustning. Farorna är kända. Många varnar för dem. Men varningssignalerna ignoreras och tystas ner.

Det förklarar också varför ingen tycks reagera nämnvärt inför det allt större hotet om nukleär konflikt. Putin skramlar med kärnvapen. Det är känt att han hotat att sätta in sådana nyligen i Ukraina-konflikten. Han hotar dessutom de baltiska staterna med samma medel. Nordkorea agerar också hotfullt och konflikten mellan Israel och Iran kommer allt närmare en nukleär konfrontation. Även här handlar det om strålning som för några få är önskvärt.

De giftiga utsläppen i vår atmosfär ökar kraftigt. Samtidigt utsätts vi i allt högre utsträckning för strålning i vår vardag. Vad stod då högst på agendan när den globala eliten åter träffades i förra veckan för det årliga Bilderberg-mötet? Jo, AI – Artificial Intelligence. Är vi på väg mot robotåldern?

söndag 21 juni 2015

Syftet med geoengineering / chemtrails

Dags att återvända till de högre regionerna av vår trovärdighetspyramid. Dags att åter granska området Geoengineering / Chemtrails i sömmarna. Vi är många som frågar oss vad syftet med att sprida gifter i atmosfären är?  Dessa gifter drabbar ju oss alla; växter, djur och människor. Det drabbar även de som ligger bakom utsläppen.  Så varför tillåts utsläppen?

I dagens föreläsning ges ett möjligt svar på den frågan. Föreläsaren heter Sofia Smallstorm och har, tillsammans med ett flertal forskare, studerat området i över 10 års tid nu.  Sofia förutsätter inte att åhöraren ens hört talas om geoengineering innan. Hon börjar från början. Några särskilt intressanta punkter i föreläsningen är:
 • Att mätningar som gjorts bl.a. i dammar Mount Chasta området i Kalifornien visar att vattnet uppvisar halter av aluminium som ligger 24.000 ggr över det normala. Motsvarande mätningar har också gjorts på 8.000 ft höjd; i snödrivor därifrån. Här är aluminiumförekomsten 122.200 ggr högre än det förväntade normalvärdet. Samma mätningar visar också extremt höga halter av bl.a. barium och strontium. Alltså,  precis de ämnen som  vi i bloggen sedan tidigare konstaterat finns i chemtrails-utsläppen.
 • Mätningarna visar att utsläppen kommer från luften – inte från t.ex. grundvattnet eller andra källor.
 • Som en effekt av mellan 15-20 års sprayande av dessa gifter ser vi nu en förödande inverkan på miljön runt omkring oss. Växter och träd dör. Djurarter dör ut i en takt som inte skådats tidigare.
 • Parallellt med att växter och träd dör ut ser vi en annan företeelse som är på frammarsch – GMO (Genetically Modified Organisms).  Vi får bl.a. genom en tidniningsartikel veta att redan år 2008 hade forskare tagit fram grödor som var ”aluminium resistent”.  Men, enligt makthavare världen runt så existerar ju inte geoengineering / chemtrails.  Det är ju bara vanlig kondens från flygplan sägs det. Så varför behövs då sädeslag som står emot aluminium???
 • Vi får också veta att förutom metalloxider (halvledare) så innehåller chemtrails även fibrer, härdade bakteriekulturer och torkade röda blodkroppar. Prover visar att både fibrerna/bakterierna och blodcellerna manipulerats, troligen med hjälp av nanoteknik. De fyller därigenom ett avsett syfte. Frågan är bara vilket.

Det är nu den verkligt intressanta delen av föreläsningen börjar. Det är också nu det börjar bli komplext och en smula svårt att hänga med.  Sofia berättar att:
 • De celler som sprids i atmosfären hamnar till slut i våra kroppar. Flera av oss insjuknar i symptom som fått benämningen ”Morgellons Disease”.
 • Dessa celler reproducerar sig själva. Om de utsätts för högfrekvent strålning, exempelvis från mobiltelefoner, så ökar reproduktionstakten dramatiskt.
 • Dessa celler har en egen, artificiell genetisk kod, som getts namnet GNA och som liknar vårt DNA men med några avgörande skillnader.
 • Cellerna är halvledande; de kan fånga upp signaler från extern källa. De kan m.a.o. också styras från extern källa

Ray Kurzweil - the Transcedent Man
Så här dags i föreläsningen introducerar Sofia Smallstorm en dokumentär med namnet ”The transcendent man”. Dokumentären gör oss bekanta med ett nytt, hett forskningsområde – Synthetic Biology. Här kombineras forskningsområden som Genetics, Radiation, Robotics, Nano Technology, ArtificiaI Intelligence och Information Technology i ett specifikt syfte; Singularity. Singularity syftar till ”the merging of man and machine” d.v.s. att förena människan och roboten. Det är ett forskningsområde som välkomnas av många. Det paketeras och presenteras i positiva ordalag, som t.ex. att vi kan utrota sjukdomar, förlänga livet till nära nog en evighet, klara av nästan vilka intellektuella och fysiska utmaningar som helst. Vi får träffa Ray Kurzweil, en s.k. Trans-Humaist och, enligt Times Magazine en av världens mest inflytelserika personer (nummer 30 på listan). Många av de som intervjuas i den här dokumentären är positiva till den utveckling som förespeglas.

Men Sopha Smallstorm påpekar riskerna med utvecklingen mot Singularity. Hon pekar främst  på risken att dessa mänskliga robotar, d.v.s. framtidens ”vi”, kan komma att manipuleras och styras av de som sitter i centrum och kontrollerar tekniken. Vi riskerar att hamna i ett samhälle där några få styr resten av befolkningen. Alltså precis det som vi i den här bloggen pekat ut som en målsättning för den grupp vi studerar – The Globalist Elite som vi kommit att kalla dem för.

Sofias hypotes är alltså att marschen mot Singularity redan är igång. Inte bara för enstaka individer utan för hela mänskligheten. Vi andas in den eftersom vi då får i oss de celler, de gener som behövs för att ta oss med på resan. All strålining runt omkring oss påskyndar sedan processen där dessa celler reproduceras. Men som sagt, det är inte en resa som har goda avsikter. Snarare tvärtom.

Dags då för videoinslagen och du bör verkligen se båda två. Dels Sofia Smallstorms föreläsning om  ”Synthetic Biology”, men också dokumentären om Ray Kurzweil och hans idéer om ”The Transcendent Man”.

måndag 15 juni 2015

15/6 2015 - En viktig dag för den stora konspirationen

Magna Carta jubileum i Runnymede, Surrey
Dagen som precis går mot sitt slut har för många av oss varit en dag som många andra. En vanlig dag på jobbet. 9 to 5. Inget att skriva hem om. Men för andra har det varit en mycket betydelsefull dag. En dag med stort symboliskt värde. Då tänker jag inte bara på att Sverige idag har fått en ny prins.

Idag är det precis 800 år sedan Magna Carta tecknades. Magna Carta ses av många som ett banbrytande dokument för den moderna demokratin och de mänskliga rättigheterna. Websidan HumanRights.com beskriver Magna Carta på följande vis:

”Magna Charta, ”Det stora dokumentet”, var förmodligen det viktigaste av de tidiga influenserna på den omfattande historiska process som ledde till den grundlag som idag är norm inom den engelskspråkiga världen.
År 1215, efter det att Kung John av England hade kränkt ett antal gamla lagar och seder enligt vilka England hade styrts, tvingade hans undersåtar honom att signera Magna Charta, där det står vad som senare kom att betraktas som mänskliga rättigheter. Bland dem var kyrkans rättighet att vara fri från inblandning av regeringen, alla fria medborgares rättighet att äga och ärva egendom och att skyddas från orimliga skatter. Det fastställde rätten för änkor som ägde egendom att välja att inte gifta om sig, och fastställde principer för vederbörliga processer och likhet inför lagen. Där fanns även avdelningar som förbjöd mutor och tjänstefel av ämbetsmän.
Magna Charta ansågs allmänt som ett av de viktigaste juridiska dokumenten i utvecklingen av den moderna demokratin, och var vändpunkten i kampen för frihet.”

I England har dagen firats med lågmäld pompa och ståt. David Cameron har hållit ett tal på själva platsen där överenskommelsen undertecknades – Runnymede i Surrey. Drottning Elisabeth var där tillsammans med make och stora delar av den kungliga familjen. Kyrkan var också representerad liksom det politiska etablissemanget. BBC rapporterar på följande vis från firandet (länk här ).

Johan Utan Land
Men vad var det som hände den dagen för 800 år sedan? Vad var det för avtal som verkligen undertecknades? Var det verkligen ett första steg mot demokrati som togs? Eller fanns det alternativa tankar bakom fördraget? Dokumentet i sig har alltid varit kontroversiellt. Dess betydelse har debatterats flitigt. Ett lite annorlunda perspektiv på Magna Carta får om vi tar en närmare titt på kungen som undertecknade det. Vid en historisk tillbakablick inriktad på släktforskning inser vi att 43 av USA:s totalt 44 presidenter är släkt och att deras släktskap leder tillbaka till en och samme ”anfader” - Johan Utan Land (Johan Lackland) som han kallades. Alltså kungen som undertecknade Magna Carta. Detta har vi kunnat läsa om tidigare i den här bloggen i ett inlägg från den 11:e april 2014 med titeln ”Sammanträffanden del3 – Det ligger i släkten”.  Är detta en slump eller är det tecken på att USA i själva verket är en monarki? Tog vi ett första steg mot demokrati i och med Magna Carta eller var det bara en dimridå som lades ut.
Magna Carta

Om vi sedan tittar vidare på själva datumet för dagen då Magna Carta undertecknades så inser vi som följer den här bloggen att det finns fler tankeväckande omständigheter. Vi har ju via ett flertal inlägg (referera gärna till kategorin ”Symbolik / Ockultism / Religion”) blivit varse om siffrors, teckens och symbolers betydelse för den grupp vi studerar. Händelser av betydande slag har en tendens till att inträffa på datum av just sådan signifikant, ofta ockult betydelse. Kan det möjligen vara så att tecknandet av Magna Carta sammanfaller med just ett sådant datum. 15 / 6 – 1215. Enkel matematik som brukar användas vid den här typen av analys ger oss 1+5,  6 och 1+5. Vi landar alltså på 666, en siffra med en mycket specifik betydelse som vi troligtvis alla är bekanta med. Inlägget från den 13:e mars 2014, med titeln 
Bohemian Grove – sataniska kulter även ivåra dagar” bör få oss att fundera på om det är en slump att Magna Carta undertecknades just den här dagen för 800 år sedan eller om det i sig har en närmast ockult, ritualistisk betydelse.   söndag 14 juni 2015

Mer om Borrelia - och MS, ALS, Parkinsons, Alzheimers…

Syfilis-symptomen inkluderar utslag
De bakterier som orsakar borrelia kallas för Spirochaetes. Det är samma typ av bakterie som också orsakar syfilis. I första videon i dagens inlägg får vi träffa en läkare, tillika forskare inom medicin, som gjort en smått fantastisk upptäckt. Han heter Alan MacDonald och har ägnat flera år åt att forska kring kronisk borrelia. Med insikten om att kronisk borrelia och syfilis orsakas av samma typ av bakterie gick han på djupet med att studera just syfilis. Vilka symptom kunde syfilis ge, både på kort och lite längre sikt? En långt gången, fullt utvecklad syfilis infektion kan leda till demens (eller mer korrekt "general paresis / paralysis"), vilket i symptom räknat är mer eller mindre en exakt kopia av Alzheimers. Med den insikten gick han vidare och undersökte hjärnor hos avlidna patienter som lidit av Alzheimers. Resultatet av studien var häpnadsväckande. Av 10 studerade hjärnor kunde Alan påvisa att 7 av dessa var infekterade med borrelia bakterien – spirochaete. Resultaten av Alan McDonalds arbete så här långt kan användas som hypotes för att en mängd neurologiska sjukdomar, vars orsaker fortfarande idag inte är klarlagda, kan ha sin förklaring i just bakterien Spirochaetes. Det kan förutom kronisk borrelia exemplevis gälla sjukdomar som:
 • MS
 • ALS (Lou Gherig’s disease)
 • Alzheimers
 • Parkinsons
 • Fibromyalgi

Enda problemet är att han motarbetas av mer eller mindre en samlad läkarkår.


Inslaget med Alan McDonald-intervjun är hämtat ur en dokumentär om kronisk borrelia. I dokumentären, som filmats under en lång period, får vi på nära håll följa och lära känna en handfull av alla de patienter som drabbats av kronisk borrelia. Vi får från första parkett en inblick i hur läkarvetenskapen förnekar existensen av deras sjukdom. Den medicinska fakulteten världen över till och med motarbetar sina patienter och menar att de drabbats av ”hjärnspöken”. De är inbillningssjuka. Deras symptom är mer tecken på psykisk sjukdom snarare än fysisk. Detta följer samma mönster som för General Paralysis, innan dess koppling till syfilis kom att etableras. 

Vidare får vi träffa läkarna som möter dessa patienter – både läkare som bejakar sjukdomens existens (som t.ex. ovan nämnde Alan McDonald) men också de som förnekar den. Dokumentären är fantastisk men precis som var fallet med ”Under the Eightball” (videon från förra inlägget) så har även dagens dokumentär ”Under Our Skin” en underlig förmåga att då och då försvinna från YouTube. Enda versionen jag för stunden hittar är textat på på portugisiska (gissar jag att det är).
onsdag 10 juni 2015

Om Borrelia

Fästing redo för attack
Det finns en tydlig koppling mellan Operation Paperclip och den fästingspridda sjukdomen Borrelia. Du kanske undrar ”-Vad tusan är Operation Paperclip?” Det är ett kodnamn för en operation som genomfördes kort efter krigsslutet 1945. Den innebar att ca. 1.600 framstående tyska vetenskapsmän ”räddades” undan brott mot mänskligheten. Brott utförda åt den tyska nazi-regimen under kriget. De skeppades över till Nordamerika, gavs en ny identitet och sattes i arbete inom den amerikanska industrin – särskilt krigs- och högteknologisk industri. Allt skedde med den amerikanska regeringens vetskap och godkännande. Allt skedde i största hemlighet. Den amerikanska säkerhetstjänsten och militären agerade för planens verkställande.

En av de som kom till USA på detta vis var Erich Traub. Han hade ett förflutet inom bio-vapen forskningen. Han fortsatte på samma bana i USA. Han fick en tjänst som ansvarig för verksamheten på Plum Ismand – en ö utanför Connecticuts kustremsa med en topphemlig bas för utveckling av biologiska stridsmedel.

Bakterian som orsakar borrelia
De första fallen av borrelia i USA rapporterades i början av 1970-talet från regionen Lyme som ligger i just nämnda Connecticut USA. Det var en grupp barn och vuxna i området som uppvisade en kombination av märkliga symptom som läkarna i området inte lyckades ställa någon vettig diagnos på. Några av symptomen kunde närmast liknas vid reumatisk artros. Det skulle dröja ända till 1981 innan orsaken till smittan kunde fastställas – en bakterie som bars och spreds av fästingar i området. Alltsedan dess har borrelia, och andra fästingburna sjukdomar spridits som en löpeld över världen. Numera rapporteras över 300.000 nya fall varje år, bara i USA. Smittan borrelia har på engelska fått namnet Lyme Disease, efter regionen där den först upptäcktes (länk till artikel om borrelians historia här).

Så Plum Island med dess militärcenter ligger alltså bara ett stenkast bort från platsen där borreliasmittan först konstaterades. Detta är dock inte den enda kopplingen mellan de två:
 • En del av den forskning som bedrivits på Plum Island har handlat om att utveckla metoder för att massinjicera virus och bakterier i insekter, däribland fästingar. Fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har sett som ett idealiskt sätt att i stridssyfte sprida sjukdomar bland fiendesoldater (länk till wiki om Plum Island här).

 • Tidigare nämnde Erich Traub specialiserade sig under kriget på bl.a. spridning av Mul- & Klövsjuka där bakterier spreds med flygplan över stora områden. Sådana attacker sattes in, bl.a. mot Sovjetunionen. Bakterien som sprider Mul- & Klövsjuka bär stora likheter med Borrenliabakterien.
 • Borrelia behandlas idag med antibiotika. En kraftfull kur sätts in mot smittan hos de som drabbats. Problemet är att för många hjälper detta bara för stunden. Bakterien hos dessa patienter överlever kuren. Patienten får med tiden kroniska symptom. Dessa patienter har sjukvården svårt att hjälpa idag. Antibiotika under långa perioder ser ut att lindra, men bara för stunden.
 • Det finns många andra kroniska sjukdomar som verkar besläktade med borrelia. MS och ALS hör till dessa. Det finns idag i alternativa medicinska kretsar tankar på att behandla även dessa sjukdomar med antibiotika under långa perioder.

Plum Island
Många har poängterat kopplingen mellan verksamheten på Plum Island och borreliaspridningen. Nu kan man kanske tro att amerikanska staten borde vara intresserad av att utreda sådana uppenbara samband. Men icke. Locket läggs på och förseglas och hela ärendet ges stämpeln ”National Security”. Känns händelsemönstret igen?

En utmärkt analys har gjorts på websidan ”Top Secret Writers”. Ett utdrag från dess slutsatser hittar du nedan, inklusive en länk till hela artikeln för den intresserad.


The preponderance of evidence is too great, and too coincidental, to pass off as irrelevant.

You have a biological research facility conducting research – very likely using ticks as part of the research – on a highly virulent and poorly understood animal disease throughout the 1970s.

You have the arrival of a related illness to what the lab was researching – with scientific connections between the two diseases that scientists are only now coming to identify over three decades later – on the shoreline village closest to that Island research facility.

You have the fact that the facility was heavily involved in researching foreign animal diseases, and the fact that the origin of the more virulent strain of Borrelia burgdorferi only existed in Europe until the outbreak in 1975.

All of these facts make the government denials much crazier than any Lyme disease conspiracy that exists today. It is unfortunate that such an accident could have occurred – an accident that caused children to fall seriously ill and become injured for life.

If such an accidental release occurred, it is ethically irresponsible of the U.S. government to keep that accident hidden from the public. While the scope of liability is certainly tremendous – given how much the disease has spread and how many victims there are today – continued silence on the incident only further erodes the public trust in the government.

Because sooner or later, the truth will eventually come out. Maybe the guilty parties will be passed away by then, but their memory and their reputation will be forever tainted by the tragedy that they inflicted upon the country. Lack of remorse and failure to accept responsibility makes such a tragedy even worse.

(länk till hela artikeln här)

Dagens dokumentär fokuserar på just borrelia. Fösta timman handlar om ett specifikt fall. Där belyses svårigheterna att få rätt diagnos och rätt behandling om man drabbats av den kroniska varianten av sjukdomen.  Andra timman handlar mer om biologiska stridsmedel och hur dessa utvecklats i USA. Det handlar om militärens tester av dessa vapen, ofta med människor som försökskaniner. Många gånger med människor som varit fullkomligt omedvetna om vilka faror de utsätts för. Titel på dokumnetären – Under the Eightball – får här sin förklaring.  Fokus i den här delen av dokumetären ligger dock på just borreliasmittans historia. ”Under the eightball” är en sevärd och prisbelönt dokumentär som ställer många frågor och levererar många, ofta kontroversiella svar. Vi får hoppas att den får ligga kvar i orört skick på YouTube. Av någon anledning finns det en tendens till att den plockas bort. Är det National Security som spökar här igen kanske?


söndag 7 juni 2015

Fukushima, uppdatering 2015

Hela Stilla Havet drabbat av strålning från Fukushima
Tillhör du de som tror att läget i Fukushima måste vara under kontroll, eftersom våra medier inte längre rapporterar därifrån? Glöm det. Läget är fortsatt katastrofalt. Som vi tidigare rapporterat i den här bloggen så är olyckan i Fukushima den värsta kärnkraftsolyckan i världshistorien. Mängden radioaktiva ämnen som läckt ut är flerfaldigt högre än från Chernobyl.  Fukushima innebar tredubbla, kompletta härdsmältor. Chernobyl innebar "bara" en partiell sådan.

Dagens video är från hösten 2014. Det är en intervju med kärnkraftsexperten Arnie Gundersen. Arnie har bortåt 40 års erfarenhet av branschen. Han satt med i expertpanelen som etablerades i samband med Harrisburg-olyckan. Han är allmänt betrodd och respekterad, inte minst för sin saklighet. Arnie har ett stort nätverk med kollegor världen över – inte minst i Japan. Den bild han målar upp är följande:

 • Varje dag läcker det ut över 300 ton radioaktivt vatten i Stilla Havet. Dessa utsläpp täcker nu i praktiken hela Stilla Havet – från Japans kuster över till Kalifornien och övriga västkusten i USA.
 • I samband med att 2 tyfoner drog in över norra Japan hösten 2014 så dränktes återigen reaktorbyggnaderna i stora mängder vatten. Detta vatten rann ut i naturen och vidare ner, ut i grundvattnet.
 • Stora mängder grundvatten pumpas upp ur marken i syfte att hålla de havererade reaktorerna kylda. Detta vatten tas om hand. Det transporteras ut i stora tankar som byggs i mängd och ställs ut på området runt kraftverket. Vattnet i dessa rensas med hjälp av filter. Effekten i filtren är stor. Det beräknas att ca 90 % av vattnets strålning hamnar i filtrena. Frågan om hur filtrena sedan ska långtidsförvaras återstår att lösa.
 • Även om effekterna av all stålning som läckt ut redan börjat visa sig, bl.a. i form av ett ökat antal cancerfall, så är detta ingenting gentemot vad Japan kan förvänta sig. Det tar ca 2-5 år innan tumörer utvecklas till följd av strålning. Effekterna blir därefter allt värre och ärvs nedåt generation för generation.
 • Tokyo har drabbats av olyckan. Gundersen tror inte att de olympiska spelen 2020 är i någon större fara.  Men han är allmänt mycket oroad för befolkningen i denna mångmiljonstad.

Detta är bara ett axplock ur den rapport som Arnie Gundersen avger i en radiointevju  med Alex Smith i programmet ”Eco Shock” från hösten 2014.