Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 12 maj 2018

Så säger profetian om USA


Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 
 •  världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
 • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till, och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.
 • Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera, men i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”.
 • Bibeln profetior tydliggör att ”Det Lilla Hornet” motsvaras i historien och även i dagens världspolitik av Påvestaten, alltså Vatikanen. Det är den stat/makt som tog vid efter Romarrikets ”fall”. Det är den maktapparat som kommer att styra Guds Folk, d.v.s. vår värld intill tidens ände.
 • I det fördolda, bakom den synliga delen av Påvestaten hittar vi ingen mindre än Satan själv. Påvestaten kallas i Uppenbarelseboken för ”Odjuret från Havet”.

Men detta odjur har en medhjälpare, kallat ”Odjuret från Jorden”. Vem detta av allt att döma är berättar Bruce Telfer i detta inläggs videoinslag, del 8 av serien ”Signs of the Times”.

Som vanligt när det gäller Bibelns profetior, får vi ta del av rikligt med information som avslöjar vem berättelsen avser. Om detta Odjur från Jorden (=stat) får vi veta att:

USA växte fram under en utsträckt period

 • Det kommer att dyka upp strax efter det att det första odjuret fått sitt ”dödliga sår”, d.v.s en kort tid efter 1798 då Napoleons arméer tågade in i Rom och fråntog påven sina statliga maktbefogenheter.
 • Det kommer att växa fram under en utsträckt period (se separat bild ovan).
 • Det kommer att träda fram ”likt ett fromt lamm” men kommer att tala ”likt en drake”.


Redan här avslöjar Bruce Telfer att det är USA som avses. USA är odjuret som stiger upp or jorden.

Telfer förtydligar: Profetian i Uppenbarelseboken talar om 2 kvinnor – en i rött och en i purpur. En kvinna är i profetiska termer detsamma som en församling. Kvinnan i rött representerar Guds Folk. Kvinnan i purpur beskrivs som ”den stora skökan”. Den som bedrivit otukt (d.v.s. varit otrogen mot Gud). Kvinnan i purpur representerar Babylon, d.v.s. det system som förts vidare genom alla de 4 världsrikena i profetian, enda fram till Lilla Hornet (d.v.s. Påvestaten). Vi vet av världshistorien att Påvestaten förföljde och mördade Guds Folk. Detta var av huvudorsakerna till den stora folk-vandringen från Europa till USA – människor sökte politisk och inte minst religiös frihet. Denna flykt beskrivs i Upp 12:16 på följande vis: ”Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun.”. Just detta, alltså dess befolkning, är förklaringen till varför USA beskrivs som ”ett fromt lamm” (d.v.s. Kristus-likt). Senare i historien är vi ju alla medvetna om att Odjuret från jorden kom att bli alltmer likt en drake i sitt ”uttryck”.
En fristat för religiöst förföljda

 • Notera alltså ovan hur ”jorden öppnade sin mun och svalde drakens flod”. USA blev en tillflyktsort för religiöst förföljda människor. De räddades undan påvens maktutövande.
Profetian berättar för oss att odjuret från jorden (USA) kommer att agera till förmån för odjuret från havet (Påvestaten). Det (USA) kommer att få hela jorden att tillbe det första odjuret (Påvestaten). Här kan vi konstatera att den här delen av profetian inte har inträffat ännu. Det är t.o.m. så att USA och Påvestaten till en början var ärkefiender. Inte bara för att de som flytt undan Påvestatens förföljelse i Europa hade svårt att släppa den erfarenheten, utan också för att den amerikanska konstitutionen – dess styrelseskick – utgjorde ett hot mot samtliga gamla styrelseskick. Inte minst då Kungamakten och Påvestaten. Så första frågan blir då – hur är det möjligt att få till stånd en så pass radikal förvandling? Och andra frågan är, kan vi se tecken på att profetian är på väg att uppfyllas?

USA och Påvestaten får en ny
gemensam fiende.
Svaret på den första frågan är: ”Etablera en gemensam fiende !”. Efter andra världskriget inleddes det vi känner som Det Kalla Kriget. Kommunismen blev en gemensam fiende för de västliga demokratierna, likväl som för Påvestaten (i.o.m. att kommunism också innebär ateism). I och med Sovjetunionens fall 1989 så försvann i huvudsak denne första fiende. Men 2001 uppstod en ny sådan. Terrorattentaten 11/9 2001 etablerade muslimska extremister som den nye gemensamma fienden. Detta skeende har sannerligen hjälpt till att tina upp förhållandet mellan USA och Påvestaten. Telfer ger som ett exempel samarbetet 1948 mellan CIA, Vatikanen och Maffian som ledde till att det italienska kommunistpartiet inte lyckades vinna den valseger som alla hade förväntat sig. Ett annat mycket spännande exempel på detta samarbete hittar vi i ett tidigare blogginlägg kallat ”Kopplingen mellan Al-Qaida, IS, CIA och Vatikanen” som även det inkluderar ett nära samarbete med den italienska maffian. Bruce Telfer tar upp 2 exempel till på detta samarbete mellan USA och Påvestaten – Vietnamkriget samt den polska kommunismens fall. Denna typ av samarbete lär bli alltmer intensifierat framgent.

Vad gäller den andra frågan så kan vi alltså definitivt se att USA agerar till förmån för Påvestaten. Däremot kanske de flesta av oss ännu inte ser några tecken på att USA kommer att få hela jorden att tillbe det första odjuret. Men det finns de som menar att det som Bibeln syftar på här är dagen som vi vikt åt att ära vår Gud. Ursprungligen var det lördagen som var vikt åt detta. Lördagen var den dag vi kallar för Sabbaten, den sjunde dagen i veckan. Den hölls helig till minne av skapelseprocessen. Gud skapade allt på 6 dagar och vilade på den sjunde. Påven ändrade detta till söndagen, en ändring som genomfördes på 300-talet e.Kr. Det kan synas oviktigt till en början. Men när vi inser att valet handlar om vem vi ärar och hyllar så blir det annorlunda. Är det den Gud som skapade jorden och dess invånare? Eller är det den makt som döljer sig bakom Påvestaten. Bibeln är mycket tydlig på den här punkten. I Matt 5 19 kan vi läsa ”Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människor så, han skall räknas som den minste i himmelriket”, Det finns alltså de som förutspår att USA kommer att införa lagar som, till en början förbjuder all handel på söndagar. Inte nog med det, samma människor tror att USA sedan också kommer att införa lagar som tvingar fram att vi hyllar och ärar ”gud” på söndagen. Problemet är att det är fel gud vi då hyllar. När detta sker så vet vi att profetian gått i uppfyllelse, Kan vi då se tecken på att detta är på väg att hända. Ja, i flera länder i Europa – nu senast i våras i Polen -så införs lagar som förbjuder all handel på söndagar. Om jag får gissa är detta en trend som kommer att sprida sig, även tvärs över Atlanten. Men som sagt, detta återstår att se.

I starten på Bruce Telfers serie Signs of the Times ställde vi oss frågan ”Är vi på väg mot ett tredje världskrig”? Vi började analysen med en titt på ISA:s roll i världspolitiken fram till Irak-kriget. Därefter riktade vi blickarna mot Bibelns profetior för att förstå vad de har att säga om USA. Nu har vi knutit ihop båda dessa spår och kommer i nästa avsnitt att titta på det Telfer kallar för ”Kriget om resurserna” (the Resource Wars). Men först alltså del 8 av serien
tisdag 8 maj 2018

En studie av Lilla Hornet (=Påvestaten) i vår tid


Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

 • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
 • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
 • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till, och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.
 •  Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera, men i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”.
 • Bibeln profetior tydliggör att ”Det Lilla Hornet” motsvaras i historien och även i dagens världspolitik av Påvestaten, alltså Vatikanen.


I dagens inlägg ska vi stifta närmare bekantskap med ”Det Lilla Hornet” och dess agerande i våra dagar.

Som vi sett i tidigare avsnitt i videoserien ”Signs of the Times” är Bibelns profetior baserade på viktiga principer. En sådan har vi benämnt ”repetera och förstora/fördjupa”. Det innebär att profetian vi tog del av i Danielsboken kapitel 2 repeterades och fördjupades i kapitel 7. Ytterligare repetition och fördjupning får vi i kapitel 8 och 11. Därefter får vi gå till Uppenbarelseboken för att se nästa fördjupning. Det är precis vad Bruce Telfer gör i dagens avsnitt.

Djuren i Daniel kapitel 7
Uppenbarelseboken kapitel 13 (Upp 13) beskriver ett odjur som är sammansatt av kroppsdelar från olika djur. Dessa kroppsdelar kommer från precis samma djur som förekom i Daniel kapitel 7 – nämligen lejon, björn, leopard samt det obeskrivliga odjuret med 10 horn. 4 olika djur i en sammansatt kropp och samma ande. Alla varelser på denna jord har endast en ande eller andlighet som det genomsyras av. Det betyder att Bibeln menar att de riken / maktcentra som beskrivits i Danielsboken kapitel 2 – alltså statyn – genomsyras av samma andlighet, eller religion (eftersom de också representeras av Odjuret i Upp 13). Den andligheten är hedendom (eng. paganism). Hedendom är alltså den religion som varit dominerande i Babylonien, Medien/Persien, Grekiska- samt Romerska Imperiet och fortfarande råder inom Påvestaten. Detta påstående kan tyckas tufft, så låt oss titta närmare på det.

Odjuret i Uppenbarelseboken kapitel 13 2.
Flera djur samma ande / andlighet
Innan vi går vidare ska vi dock ta en titt på vem Satan är. Satan har enligt Bibeln givits makt och kontroll över synden och syndarna. Den som synder kan med det resonemanget betraktas som Satans fånge. Det här definierar valet som vi givits i livet: fånge under Satan eller frihet i Jesus Kristus följt av evigt liv. I Uppenbarelseboken 13 2 får vi veta att Odjuret har fått sin makt och auktoritet från Satan (draken). Odjuret är, som vi konstaterat ovan, de samlade riken som profetiorna har gett oss, alltså Babylonien, Medien/Persien, Grekland, Rom och till Påvestaten. Det är inte bara makten som givits Odjuret utan även dess tron. Satans tron.

"Satans tron" - Zeus altare i Pergamon
Bruce Telfer tar oss, efter denna exposé genom profetiorna, också med på en resa genom historien. Detta för att ta reda på vad ”Satans tron”, som beskrivs i Upp 13 2, är. Även till detta tar vi Bibeln till hjälp. Bibeln är, som vi börjar förstå, mycket träffsäker. I Uppenbarelseboken kapitel 2 vers 13 får vi veta att ”Satans tron” hittar vi i den grekiska staden Pergamon. Det var nämligen här som Antipas (som nämns den slutet av Bibelversen Upp 2 13) dog. Pergamon är känt som det huvudsakliga centret för Hedendomen. I den staden fanns ett kolossalt altare tillägnat guden Zeus – det s.k. Pergamonaltaret. Pergamon var på sin tid ett centrum för den Babylonska religionen. Det Babylonska prästerskapet hade upprättat en verksamhet här (på en plats i Grekland), och flyttade hit från sitt ursprungliga läge i Mesopotamien (i dagens Irak). De flyttade hit efter det att Babylonien erövrades av Mederna/Perserna (wikipedia om Pergamon). Senare i historien får vi veta att den siste kungen av Pergamon testamenterade sitt kungadöme över till Romarriket. I samband med detta flytta det Babyloniska prästerskapet ännu en gång – nu till Rom. Staden Rom kom att genomsyras av denna hedniska religion så pass mycket att Rom  i våra historieböcker kom att kallas för ”Det nya Babylon”. Så Telfer avslutar sin historiska exposé med att konstatera att ”Satans tron” idag är belägen i Rom – i Vatikanen. Och det i sin tur rimmar ju väldigt väl med vad vi lärde oss i förra blogg-inlägget om ”Det Lilla Hornet”. Alltså att den beskrivningen bara passar in på Påvestaten.

Bibeln poängterar vid ett flertal tillfällen att det Odjur som beskrivs i Uppenbarelseboken hädar. Det är ogudaktigt. Det försmädar och hånar Gud. Odjuret har getts makt och kontroll över synden.  Lustigt då att konstatera att Påvestaten har givit sig själv förmåga att förlåta synder – detta trots att Bibeln tydligt uttrycker att endast Gud kan förlåta synder. Påvestaten har m.a.o. tagit kontroll över synden

Profetian säger att Odjuret som kommer upp ur havet har 7 huvuden och 10 horn och att det finns en krona på varje horn. Den liknelsen ska enligt Telfer tolkas på följande vis: Påvestaten (=odjuret) regerar ÖVER världens nationer, men också GENOM världens nationer. Detta är en mycket intressant tolkning eftersom vi i den här bloggen sett att världens nationer kontrolleras genom katolska institutioner som Jesuitorden. Jesuitorden i sin tur kontrollerar Frimureriet. Vi har vid ett flertal tillfällen häpnat över att 33:e gradens frimurare återfinns i toppen av nästan samtliga maktcentrum på den här planeten. Odjuret regerar GENOM värdens stater. Var det någon som nämnde något om Bibelns träffsäkerhet? Det är just det här som utgör Satans bedrägeri. Det är ett bedrägeri som är så stort och gigantiskt att ingen tycks förmå att genomskåda det.

Odjurets dödliga sår från 1798 läktes år 1929 
Tillbaka till profetian igen, kapitel 13 3 som talar om ett av Odjurets huvuden som ”tycktes ha fått ett dödligt sår”. Påvestaten fick sitt dödliga sår år 1798 då Napoleons armé tågade in i Rom och fråntog Påve Pius sina statliga maktbefogenheter. Detta utgjorde slutet på Bibel proftetian om de 1.260 åren som vi tidigare stiftat bekantskap med. Men samma Bibelvers talar om att ”odjurets dödliga sår läktes igen”.  År 1929 återfick Påvestaten sina statliga maktbefogenheter. Mussolini var den som såg till att så skedde. Träffsäkra profetior, som alltid.

 Profetian säger också att hela världen kommer att ”förundras över odjuret” och att alla ”kommer att tillbe draken (d.v.s. Satan)”. Där är vi inte ännu men det är dit vi är på väg, enligt Bibelns profetior. Kan vi då se tecken på att vi är på väg dit? Svaret är tyvärr ”ja”. Inom den kyrkliga världen pågår idag vad som kallas för den ekumeniska rörelsen. Det är en rörelse som Romersk Katolska Kyrkan står bakom och som innebär att samtliga kristna rörelser försöker enas och förenas. Problemet är bara att det är de protestantiska rörelserna som ger efter. De släpper den ena doktrinen efter den andra. De ber i praktiken om ursäkt för Luthers protest. Det har gått så långt att en katolsk präst ställde följande fråga inför en evangelisk protestantisk församling: ”Om protesten är över, behövs det då en protestantisk kyrka”. I princip är samtliga kristna rörelser på väg tillbaka till moderkyrkan – den Katolska. Faktum är att även världens övriga religioner ingår det ena samarbetsavtalet efter det andra. Är vi på väg mot en One World Religion? Mycket tyder på det. Och om Odjuret är den som kontrollerar den här enda religionen, vem är det då vi tillber? Var det någon som sa något om TRÄFFSÄKERHET?

Bibelns profetior säger att vi alla befinner oss i Babylon. Och Bibeln uppmanar oss till att ”gå ut ur henne”. Vi behöver förstå vad Bibelns profetior handlar om. Vi behöver lyssna till, och följa dess råd, annars löper vi risken att missa de underbara löften som ställs ut i slutet av Uppenbarelseboken och på så många andra ställen i Bibeln. Det är där vi hittar den sanna friheten, inte i det syndens näste som, Satan kontrollerar och lockar oss in i. Vi behöver släppa in Jesus Kristus i våra hjärtan! Valet är vårt. Men vi MÅSTE, som Telfer poängterar gång på gång, göra ett aktivt val.

Bibelns profetior uttrycker ytterligare en viktig sak, nämligen att Odjuret som kommer upp ur havet (d.v.s. Påvestaten) har en medhjälpare. I nästa avsnitt / inlägg kommer vi att titta närmare på vem denne medhjälpare är.