Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 16 december 2017

Därför invaderade USA Irak efter ”Elfte September”-attacken (del 1)

Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 
 • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
 • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.

I dagens avsnitt ställer sig Mr Telfer frågan ”Varför invaderade USA Irak efter terrordådet den elfte september 2001?”. Han väljer att besvara frågan genom att göra en historisk exposé över USA:s agerande i mellanöstern.  Men innan han gör det tar han oss med in i Danielsboken – en av Bibelns profetiska skrifter.

I Danielsboken har vi nämligen fått hela världshistorien beskriven och serverad i förtid – långt innan händelserna utspelas. Vi får veta exakt vilka riken som kommer att styra över guds folk alltifrån tidpunkten när boken skrevs, tills våra dagar och även bortom det. Danielsboken kapitel 2 beskriver världshitorien som en staty uppdelad i fyra olika sektioner – fyra metaller. Varje sektion representerar det styrande riket. De fyra sektionerna är:
Statyn i Danielsboken
 • Huvud - Guld
 • Överkropp - Silver
 • Midja - Koppar
 • Ben - Järn (som när det kommer fram till fötterna övergår till att vara en blandning av järn och krukmakarlera)

    Bibeln lär oss att den historiska sekvensen går från topp till tå. Huvudet är Babylonien. Det namnet är givet och ges av texten i Bibeln självt. Överkroppen är Medien-Persien. Även detta talar Bibeln om för oss i Daniel kapitel 8. Samma kapitel förklarar också att midjan av koppar är Grekland. Så långt råder det ingen tvekan eftersom skriften själv till och med ger oss det namnet. Det fjärde riket behöver vi dock själva räkna ut. Bibeln ger oss här ett stort antal ledtrådar, men inget namn. Vi kommer att återkomma till det fjärde riket i kommande inlägg. Historien om statyn slutar med att denna träffas vid fötterna av en ”sten/klippa” och när så sker upplöses och förintas hela statyn.


Men nu åter till orsaken till att USA invaderade Irak år 2003. För att förstå det behöver vi först gå tillbaka till händelser i Iran år 1953.  Det året inträffade en statskupp i det landet, där den dåvarande premiärministern Mohammed Mossadeq avsattes och sattes i husarrest. I hans ställe installerades den vi bäst känner som ”Shahen av Iran” -  eller Mohammad Reza Pahlavi som han hette. Det har i efterhand visat sig att det var USA som låg bakom kuppen. Operationen var CIA-ledd och planeringen gick under namnet ”Operation Ajax”. Mossadeq var mycket populär. Shahen var det inte. Så vad var anledningen till att USA önskade denna förändring? Givetvis olja. Mossadeq hade kort efter att han blivit vald att leda landet fattat beslut om att nationalisera oljetillgångarna och utvinningen av desamma. Detta hotade både brittiska och amerikanska intressen i regionen. Därför skred de till verket. USA, som fram till dess varit nära vän till Iran och varit mycket populär hos dess befolkning tappade nu all trovärdighet och respekt. Vänskapen övergick i hat – något som bestått ända till våra dagar.

Gisslankrisen i Teheran
Det hatet nådde en kulmen den 4/11 1979. Den dagen inleddes en 444 dagar lång ockupation av den amerikanska ambassaden i Teheran, Irans huvudstad. Detta skedde efter en tid präglad av inbördes konflikter i landet där religiös fanatism lett till revolution och ny statskupp. En islamisk Ayatollah med namnet Khomeini kom att efterträda Shahen av Iran som landets ledare. Detta  skedde den 1:e april 1979. Det var en grupp studenter som sades ligga bakom ockupationen av den amerikanska ambassaden. Enligt uppgift genomfördes den för att försvara den islamiska revolutionen. Iran var väldigt väl medvetna om att det var just från ambassaden som statskuppen 1953 hade planerats och genomförts. Här ville man försäkra sig om att inget liknande skulle komma att inträffa igen.
USA:s president Jimmy Carter inititierade ett försök att befria gisslan. Fritagningsförsöket misslyckades å det grövsta. Jimmy Carter blev impolulär och förlorade 1980 års amerikanska presidentval till Ronald Reagan. Kort efter att Reagan svurit presidenteden i januari 1981 släpptes gisslan.

I september året innan, alltså 1980, hade ett krig brutit ut mellan Iran och Irak. Det var den irakiske presidenten, USA och CIA-vännen, Saddam Hussein som startade det kriget. USA försåg båda sidor med vapen. Ja faktiskt, man sålde även vapen till Iran. Inledningsvis gjordes det säkerligen i ett försök att frita gisslan i Teheran. Men förtjänsten kom att användas i ett inbördeskrig i Nicaragua. Vapenaffärerna kom att sponsra och utbilda Contras, en motståndsrörelse i Nicaragua, som försökte störta den då vänsterinriktade regimen där. Detta blev sedermera känt som Iran-Contra skandalen.

Flyende irakiska soldater efterlämnar
brinnande oljedepåer i Kuwait
1988 slutade kriget mellan Iran och Irak. Kort därpå invaderade Irak i Kuwait i syfte att ta kontroll över det landet. Saddam Hussein räknade med att kunna göra detta obehindrat. Sådana försäkringar tyckte han att han fått från USA. Men han bedrog sig. USA ryckte in i kriget på Kuwaits sida. Man kastade ut Saddam Hussein från Kuwait och var på vippen att även fullfölja sitt uppdrag i Irak. Men så långt gick aldrig amerikanerna. Man lät Saddam sitta kvar vid makten med motiveringen att han behövdes som en fiende till Iran. Irak behövdes som en säkerhetsbuffert mellan shia-muslimska Iran och sunni-muslimska Saudiarabien (där Saudiarabien sågs som en garant för det tidigare nämnda petro-dollar systemet). Irak kom istället att straffas med sanktioner- något som tog hårt på den irakiska befolkningen. Det beräknas att upp emot 500.000 barn dog under den period som sanktionerna hade sin verkan.


Så vi kan förstå att Saddam Hussein kände sig sviken av USA och att han ruvade på hämnd. Den hämnd han iscensatte är något ingen annan nation tidigare vågat sig på gentemot supermakten USA. Men till detta återkommer vi i nästa inlägg.
fredag 29 september 2017

Petro-dollarn och det Amerikanska Imperiet


The Petrodollar
I det förra inlägget, med tillhörande videoinslag, blev vi varse om alla de tecken som tyder på att USA är ett imperium med ambitionen att härska över hela världen. Vi tittade specifikt på finansiella konstruktioner där övriga länder tvingas att både handla i dollar samt bygga upp stora reserver av dollar i syfte att ge stabilitet åt sin egen valuta. Den första konstruktionen sattes upp 1944 och gavs namnet Bretton Woods. I den så var dollarn knuten till priset på guld medan övriga valutor knöts till dollarn. Men det fanns brister med Bretton Woods. Guldet är en ändlig resurs och i samband med att konstnaderna för Vietnam-kriget blev högre och högre så minskade förtroendet för dollarn. Det i sin tur ledde till att allt fler stater började begära betalning i guld för sina dollarreserver. Den amerikanska guldreserven föll till kritiska nivåer. Statsbankrutt hotade och något måste göras. Bretton Woods skrotades 1971 på amerikanskt initiativ (president Nixon). I dess ställe flöt världens valutor fritt under en kort period. Men 1973, på initiativ av dåvarande utrikesministern Henry Kissinger, upprättades i hemlighet ett avtal mellan USA och Saudiarabien om att dollarn skulle vara enda tillåtna valuta i affärer med olja. I tillägg skulle Saudiarabien övertyga samtliga OPEC länder att ansluta sig till samma konstruktion. Som motsprestation skulle USA garantera Saudiarabiens säkerhet. Avtalet och systemet kom att kallas för Petrodollar-systemet och innebar alltså att dollarn i praktiken knöts till värdet på olja. Övriga länders valutor knöts i sin tur till dollarn. Konstruktionen innebar ett magnififikt uppsving för dollarn, särskilt som oljekriserna 1973 och 1979 tvingade upp priset på olja med flera hundra procent. Räknar vi med inflationsjusterade priser så steg oljepriset under 1973 från 20 till 54 dollar per fat, samt under 1979 från 54 till 119 dollar per fat. Det är lätt att föreställa sig vilken effekt den prisstegringen hade på den amerikanska ekonomin. Varje gång vi tankar våra fordon innebär att vi faktiskt subventionerar den amerikanska ekonomin. Mer om petrodollarn och Bretton Woods kan du läsa i följande artikel (länk

 Som du förstår är USA:s ekonomi helt beroende av att systemet med petrodollarn består.  USA använder sin militära suveränitet och styrka till att säkerställa att ingenting kan äventyra  dollarns ställning som världens dominerande valuta. Följande citat är hämtat från Brian Telfers föreläsning:

”World trade is now a game in which the US produces dollars and the rest of the world produces products that dollars can buy”

En annan konstruktion som USA använder sig av för att säkra sin ställning som världens enda supermakt kan kallas för “The Empire of Dept”. Detta efter titeln på en bok i ämnet skriven av Bill Bonnner. Konstruktionen går i korthet ut på följande:
 • En nation, företrädelsevis i tredje världen, behöver pengar till att finansiera stora satsningar på infrstruktur (vägar, hus, järnvägar m.m.).
 •  Amerikanska banker erbjuder lån till att finansiera dessa satsningar.
 • För de lånade inhandlar landet i fråga tjänster från företrädelsevis amerikanska multinationella koncerner.
 • Landet hamnar i en lånefälla. De har inte råd att betala tillbaka sina lån. De har nätt och jämt råd att betal räntan. På så vis hamnar de under amerikansk kontroll och kan enkelt utkrävas på tjänster. Tjänster av typen att rösta till USA:s fördel i FN eller likanande.

En insider i ämnet, John Perkins, har skrivit och gett ut en bok med titeln ”Confissions of an economic hitman”. I denna berättar han i detalj vilket uppdrag han haft och hur han medverkat till att placera stater i lånefällor av den just beskrivna typen.


Bruce Telfer avslutar del 2 av 10 i sin föreläsningsserie med att konstera att USA av idag har inga likheter med den nation som upprättades 1776, vid nationens födelse. Han konstaterar att de imperialistiska ambitionerna omvandlat landet till en mer eller mindra tyrannisk stat samt att det inte längre går att dölja för den egna befolkningen. Många amerikaner vaknar idag upp till insikten om att man lever i en polisstat – i praktiken en fascistisk regim.

Bruce Telfer sammanfattar dagens videoinslag med att konstatera att:
 1. USA är ett imperium
 2. Dollarns värde är knutet till oljan
 3. Dollarn är att betrakta som världsvaluta (reserve currency)
 4. USA:s ekonomi riskerar att krascha om ovan nämnda förhållande skulle ändras
 5. USA är berett att gå ut i krig för att försvara dollarns ställning

-          USA begår idag våld på sina tidigare uppsatta, och högt värderade principer
Med detta sagt är det dags att ta del av dagens föreläsning, del 2 av 10 i serien ”Bible signs of the end”.torsdag 21 september 2017

Tidens tecken, stundens sanning - och Tredje Världskriget
Noas ark
Kan du tolka tidens tecken? Förstår du dig på nutidens, eller stundens sanning? Genom historien har detta varit av yttersta vikt. Men trots detta är det  ytterst få som försöker förstå den sanning som gäller för stunden. Alltför ofta köper vi in på den sanning som gäller för majoriteten. Vi nöjer oss med det och väljer att inte gå djupare i analysen. Vi väljer den enkla vägen som betyder att vi kan fortsätta våra liv utan att behöva bekymra oss. Vad värre är – de människor  som trots allt gör ett ärligt försök att förstå stundens sanning och sedan också presentera den – de blir ignorerade och förlöjligade. Noa var en sådan person. Den sanning han presenterade var inte populär. Han blev ignorerad. Detsamma gäller för våra tider. Det finns idag människor som presenterar en ”stundens sanning” som inte är populär. Den går tvärs emot den populistiska sanningen, den som det stora flertalet tror på. Idag kallar vi dessa människor för ”foliehattar”, konspirationsteoretiker eller religiösa fanatiker. Men är det rätt? Har vi analyserat stundens sanning tillräckligt för att med säkerhet kunna avfärda dessa människor som knäppgökar? Eller riskerar vi att gå samma öde till möte som de som valde att inte lyssna på Noa?

I de kommande inläggen ska vi följa en föreläsningsserie signerad nyzeeländaren Bruce Telfer. I den här DVD serien, som fått namnet ”Bible signs of the End” presenterar Telfer just sin egen syn på ”stundens sanning”. Han gör det genom att analysera den nutida  händelseutvecklingen och jämföra denna med historiskt referensmaterial samt inte minst – Bibelns profetior. Hans presentation är enkel och lättfattlig. Det som presenteras i den här DVD serien speglar nästan exakt min egen syn på stundens sanning. Därför har jag valt att ta med den i sin helhet i bloggen.

Det första som Mr. Telfer konstaterar är att tredje världskriget (WW3) med stor sannolikhet är mycket nära förestående. En av anledningarna till att han drar den slutsatsen är att världens maktelit tycks tro detsamma. Några exempel:
 • Påve Franciskus sade redan i september 2013 att tredje världkriget närmar sig, steg för steg.
 • Vladimir Putin uttryckte i ett tal från 2014  att ett tredje världskrig är i det närmaste oundvikligt.
 • Samma bedömning ger det kinesiska kommunistpartiet uttryck för – att en storkonflikt med USA är oundvikligt.
 • Lord Jacob Rothschild ger sine aktieägare rådet att ”skydda sina rikedomar” snarare än att spekulera.
 • WikiLeaks har avslöjat en hemlig amerikansk attackplan. Målet för attacken? Ryssland.
 • Vi ser tydliga tecken på att Kina och Ryssland närmar sig varandra i ett allt mer intimt samarbete, även militärt. I Syrien finns det t.ex. både ryska och kinesiska rådgivare till president Assad.
 • Domedagsklockan stod vid tiden för Telfers föreläsning på ”3 minuter före midnatt”. Numera har den flyttats 30 sekunder närmare igen, till 2,5 min i tolv (se separat videoinslag om detta)
 • Makteliten i världen har börjat investera tungt i landningsbanor och mark i Nya Zeeland. Det pågår, vad som kan beskrivas som en massflykt dit.


Så varför tror världens rikaste och mäktigaste att vi rör oss mot WW3? Varför flyttar de till avlägsna platser på jordens yta. Det är detta som Telfers videoserie handlar om. Det är det vi ska titta på i de kommande inläggen i den här bloggen.

Bruce Telfer börjar sin analys med att ta tempen på ”det amerikanska imperiet” – USA. Ja, han använder den termen redan i inledningen och sedan staplar han bevisen som tydligt visar att USA är ett imperium. Det är det mäktigaste imperiet vi haft sedan Romarrikets dagar. Och det är ett imperium, som riskerar att falla inom kort. Bevisen består bl.a. av en stor mängd citat från kända representanter för den amerikanska administrationen. De är inte hemlighetsfulla eller blygsamma när de uttrycker vilken den amerikanska agendan är – nämligen världsvid dominans.  En bok med titeln ”Americas deadliest export – democracy” skriven av William Blum är också avslöjande. I denna går författaren igenom hur USA genom export av sin egen version av ”demokrati” tagit kontroll över stora delar av världens länder. Blum lyfter fram att USA sedan WW2:
 • Försökt att störta mer än 50 demokratiskt valda regeringar
 • Släppt bomber över fler än 30 självständiga nationer
 • Försökt avrätta  mer än 50 utländska ledare
 • Blandat sig i den demokratiska processen och valmekanismen i många länder samt
 • Stoppat nationers strävanden mot ett oberoende


USA har militära baser spridda över hela världen. I länder som USA inte kontrollerar har man omringat landet ifråga med militära baser – Iran, Kina och Ryssland är några sådana exempel. USA övervakar oss som individer med teknik som möjliggör datainsamling av närmast ofattbar storlek. USA bär varje tecken på att vara just ett imperium.

I den vidare analysen går sedan Telfer igenom hur USA, med hjälp av finansiella konstruktioner som understödjer sin egen valuta dollarn, lyckats bibehålla sin maktposition. Han går igenom en vida känd sådan konstruktion som kallades Bretton-Woods (från 1944). Bretton-Woods innebar att dollarns värde var knutet till guld medan övriga världens valutor knöts till dollarn. Det var en konstruktion som med automatik befäste dollarns position som världens dominerande och viktigaste valuta. Men det fanns ett problem med den konstruktionen. Denna brist avslöjades 1971. Vietnam-kriget kostade den amerikanska staten enorma summor – pengar som kom att gräva djupa hål i landets guldreserv (i Fort Knox). Eftersom världens valutor var knutna till dollarn på samma sätt som dollarn till guldet så innebar reserver av dollar en stärkt egen valuta. Men dessa länder kunde enligt Bretton-Woods även växla in sin dollarreserv mot guld, vilket många valde att göra i slutet av 60- talet. När det var som värst kunde USA inte längre följa B-W avtalet. Guldreserven tog slut. Den onda spiralen gick så långt att landet i princip gick i konkurs. Men för att rädda sin valuta, drog sig USA ur Bretton-Woods (genom ett presidentbeslut) för att istället låta valutorna i världen flyta fritt. Det i sig löste inte problemet. Det medförde istället en finansiell instabilitet av sällan skådat slag. Valutor åkte upp och ner som en jo-jo. Investerare världen över hade kunskap om hur svag dollarn var – hur allvarlig situation i USA var. Få vågade därför investera i dollarn som istället hamnade i fritt fall. Något behövde göras. Exakt vad kommer Bruce Telfer att berätta mer om i del 2 av serien. Men se först del 1 som du hittar här nedanför.

onsdag 14 juni 2017

Fascinerande historia: Så styrs världen!!!

Fokus i dagens inlägg ligger på vår världshistoria. Du kommer att bli varse om hur det gick till när Storbritannien förlorade äganderätten till sitt eget land – en rätt som de sedan den dagen aldrig återtagit. Tvärtom har det förhållandet sedan dess istället expanderat till att också innefatta kolonierna – däribland USA, Kanada och Australien. Kanske har du redan gissat vilka det var som tog över och därefter vidmakthållit den här äganderätten. Just det, vi pratar om Vatikanen/ Påvestaten.

Prins Charles - Saviour of the World
Men dagens videoinslag inleder med en titt på Prins Charles förehavanden i nutid. Visste du att denne man sedan 90-talet varit djupt engagerad i miljöfrågor? Visste du att han blivit förevigad med en staty i Brasilien som fått det blygsamma epitetet ”Saviour of the World”? Visste du att allas vår Prince of Wales är ordförande i en organisation kallad IBLF – International  Business Leaders Forum. Gruppens fokus är miljön och s.k. sustainable development. Gruppen engagerar runt 100 av de största, mest inflytelserika företagen i världen. Gruppen beskriver sig själva, på egna hemsidan, på följande vis:

“IBLF Global is an independent NGO supported by companies, foundations and government agencies. Our mission is to engage business in implementing responsible business practices and creating responsible business cultures.”

Prinsen har m.a.o. blivit ”grön”. Men kan vi lita på ”klimatalarmisterna”? Som vi sett av flera tidigare inlägg så pekar mycket på att den s.k. klimatkrisen är en bluff. Den globala temperaturen har på 18-20 år inte alls stigit utan legat stilla på exakt samma nivå. Härnäst pratas det om ”en liten istid” som beräknas inträffa om 10-15 år. De 97 % av forskningsvärlden som sägs stå bakom klimatlarmet är i själva verket de ekonomiska och politiska företrädarna för ett stort antal forskningsorganisationer som fått svara på en enkät. Kan det tänkas att de svarat med kniven på strupen – att de känt att deras verksamhet skulle vara hotad om de svarade fel. Ganska mycket tyder på det för om du stället vänder dig till forskarna inom samma organisationer så är bilden inte så klar längre. Kan det vara så att det finns andra skäl till varför man låter larmklockorna ljuda över det s.k. miljöhotet? Låt oss undersöka det.

Sovjetunionen - Förtryckarregim eller
grönt föredöme?
Visste du att Sovjetunionen i sin konstitution från 1977 hade liknande formuleringar om sustainability inskrivna som FN har idag i sin Agenda 21/Agenda 2030? Minns vi Sovjetunionen som ett land inriktat på att främja miljön eller minns vi dem främst som ett land inriktat på att kontrollera och styra sin egen befolkning under diktatoriska former? Jag tror de flesta av oss är överens om att den senare beskrivningen är den bättre. Sovjet var tvärtom ett ganska nedsmutsat landområde – brunt snarare än grönt. Visste du att FN:s konstitution till ca 95% är en kopia av Sovjetunionens? Om vi nu är på väg mot en One World Government med FN vid rodret – ger detta faktum då goda vibrationer eller orsak till betänkligheter?

Föreläsaren i dagens videoinslag – Walter J. Veith - för ett liknande resonemang när han påvisar den uppenbara risken för att man med klimatkrisen som medel verkar vilja skrämma upp oss. En uppskrämd befolkning är lätt att styra. Kan vara så att vi är på väg mot ett fascistiskt samhälle - ett samhälle där eliten, de globala företagen, styr världen och de facto sponsrar de ledare de önskar att vi ska ha. Italien under Mussolini är ett typiskt sådant exempel. Kan det vara så att Sovjetunionen bara varit försökskanin för vad som komma skall i resten av världen. Den grupp som styr världen verka ha en förkärlek för just den typen av strategi – ett pilotfall före fullskalemodellen. Så frågan är – vem styr världen?

Är Prins Charles den antikrist som Bibeln talar om? Internet svämmar över av inlägg och artiklar som föreslår just det. Walter Veith förklarar varför den tesen inte håller. Han påpekar att det bara finns en makt/stat som passar in på Bibelns alla referenser till antikrist – nämligen Påvestaten i Rom. Därefter lyfter Veith fram citat från Vatikanens egna skrifter, där de själva poängterar att just fascismen är den styrform som de, alltså katolikerna, föredrar.

Påve Johannes Paulus II kysser marken efter
lnadning på Gatwick 1982
Och detta tar oss tillbaka till grundfrågeställningen i rubriken i dagens inlägg – Vem äger Storbritannien och USA? Vem styr världen? Hela den delen av föreläsningen inleds med ett tidningsklipp från 1982 där den dåvarande påven Johhannes Paulus II kliver av sitt flygplan och kysser marken han beträder. I nästa tidningsklipp ser vi påven på samma 6-dagars rundtur, med bl.a. besök i Canterbury, där han tillsammans med ärkebiskopen knäböjer på den plats där en viss Thomas A Becket mördades år 1170. Varför då? Vem var Thomas A Becket?

Vår föreläsare tar oss nu tillbaka i tiden till 1100-talet. Han fokuserar på världens två äldsta monarkier; Vatikanen och England. Han berättar historien om hur engelske kung Henrik II blev ovän med Vatikanen och sin egen kyrka. Kungen ville regera utan kyrkans inflytande. Thomas A Becket var på den tiden Englands ärkebiskop. Efter en dispyt med både Becket och med Påve Innocent anlitade Kung Henrik fyra av sina knektar till att låta mörda den gode ärkebiskopen. Detta är inget som gjordes ostraffat på den tiden. Henrik II var inget undantag. Först förlorade han sin möjlighet att styra och regera över kyrkan (1172). Nästa steg blev att han straffades. Först blev han tvungen att betala höga straffavgifter. Kort därefter (1176?) blev han offentligen piskad och slagen av ett stort antal munkar i katedralen i Canterbury. Förnedrad helt enkelt. Storbritannien var förnedrat.

Men landets olycka slutade inte där. Deras näste kung, Johan Utan Land (John Lackland), inledde även han i protest. Han ville inte heller låta sig styras av kyrkan. Han blev vederbörligen bestraffad – detta i en serie med händelser som slutade med att han blev bannlyst (excommunicated) av Påven och Kyrkan. Detta var bland de värsta straff du kunde råka ut för på den tiden, särskilt med en befolkning som var vidskeplig och djupt troende. Det hela slutade med att Kung Johan I avsade sig rätten till Kronan – sin rätt att regera över England. Han lade den framför fötterna på påvens sändebud men fick rätt att hyra den tillbaka – mot en avgift. En mycket hög avgift. Detta skedde 1213. Lyssna noga på genomläsningen av fördraget. Det Johan Utan Land skriver över till Påvestaten (inte bara till dåvarande påven Innocent utan till alla hans efterträdare) var rätten till
 • Hela kungariket England
 • Hela kungariket Irland
 • …och alla dess rättigheter och möjligheter

Men som sagt, kungen kunde hyra tillbaka rätten att få härska så länge han inte bröt mot kontraktet. Klarade han det? Självklart inte. Landet hamnade i ekonomiska svårigheter p.g.a. alla straffavgifter som behövde betalas. Detta ledde sedermera fram till det berömda fördraget Magna Charta.  Magna Charta innebar att han lämnade ifrån sig en del av makten till sina hertigar. Men kunde han göra det sett till avtalet tidigare med Rom? Svaret är nej. När kungen signerade Magna Charta den 15/6 1215 så bröt han också mot fördraget han tidigare upprättat med Påven. Här och nu förlorade han rätten till sitt eget land, denne John Lackland. Här och nu, och för all framtid finns den rätten nu hos Påvestaten.

Det betydde att alla erövringar som England därefter skulle göra kom att hamna under påvestatens kontroll! Fundera på vad det innebär för Kanada, Nya Zeeland, USA, Sydafrika, Indien… ja i stort sett hela världen. Vi är alla, allaredan slavar, fysiskt sett!

Tempelriddarnas flagga
Så, hela England under påvestatens kontroll. Fundera vidare på hur påvestaten organiserats. På den tiden (1200-talet) företräddes de av Tempelriddarna. Sedermera har den stafettpinnen gått vidare till Jesuiterna (bland dem The Knights of Malta). Hur ser tempelriddarnas symbol ut? Just det – så nu vet du vad den engelska flaggan egentligen betyder.

I resten av föreläsningen får du en inblick i hur världen verkligen styrs. Vilka organisationer som är inflytelserika och vem eller vilka som tillhört och tillhör dessa organisatoriska enheter. Notera särskilt där det påpekas och förklaras varför ”The American Declaration of Independence” är av noll och intet värde! Det är ett värdelöst pappersark!

Allt detta tar oss tillbaka till Prinsen av Wales. Charles har på senare tid även engagerat sig i andliga frågor. Efter att nyfiket tagit del av vad både hinduism och buddhism har att erbjuda verka han till sist ha fastnat för vad som kallas för The Gaia Hypothesis. Detta är en världsåskådning där människan placeras på samma nivå som djuren medan Moder Jord upplyfts till mer eller mindre gudomlig status. I ljuset av det är han på väg att ändra sin slogen från ”Defender of THE faith” till rätt och slätt ”Defender of Faith”. Sett till den ekumeniska kyrkans allt större inflytande kan ju detta tyckas vara en befogad ändring.  Den ligger i linje med den utstakade vägen mot en One World Religion. Det vi bör fråga oss är om vi kan lita på alla de krafter som företräder rörelsen för sustainable development. I ljuset av det som berättas i dagens videoinslag bör leda till att en och annan varningslampa tänds. Gäller det din?tisdag 6 juni 2017

Storbritanniens parlamentsval - sensation på gång?

Jeremy Corbyn, Labourpartiets representant
Kan vi använda samma logik och analysmetod som i förra blogginlägget för att förutspå det nära förestående brittiska valet (8:e juni). Ja, vi kan ju åtminstone pröva. Att döma av alla förhandstips och opinionsundersökningar så blir det Theresa May som tar hem spelet. Enligt en opinionsundersökning från YouGov, publicerad i Expressen idag så får Tories 310 platser i parlamentet medan Jeremy Corbyn och hans Labour får nöja sig med 257 (artikeln i sin helhet hittar du här). En artikel i Aftonbladet från den 29:e maj bär rubriken ” Allt du behöver vetaom valet i Storbritannien”. Här får du information om de olika kandidaterna, valsystemet med dess komplicerade röstsammanställning samt en del historik. Aftonbladet fokuserar på procenttalen. Vi får veta att Tories just nu har 42,5% medan Labour trots en kraftfull spurt ännu bara når upp till 36,5%. 

Valet ser i praktiken avgjort ut men vi får inte glömma… Bilderbergfaktorn. Har någon av de båda huvudkombattanterna varit på Bilderbergmöte nyligen? Faktum är att svaret på den frågan är NJAE. Ingen av dem deltog vad vi känner till, vare sig förra året eller i det nu pågående mötet 2017. Men som bloggaren Christopher Everard noterat så skickade Labourpartiet med en av sina topprepresentanter till fjorårsmötet i Dresden – nämligen Helen Goodman, welfare minister i Corbyns skuggregering.. (inlägget i sin helhethittar du här).

Theresa May, Tories

Även det brittiska valet kantas av en del märkliga ställningstaganden och beslut. Det märkligaste av alla är kanske beskedet som Theresa May lämnade för en tid sedan om att hon inte tänkte ställa upp i några TV debatter. Det har hon fått lida av en hel del sedan dess. Även beslutet att utlysa val överhuvudtaget ter sig lite märkligt. Det officiella skälet därtill var att Theresa May ville skaffa sig ett starkt mandat inför utträdesförhandlingarna med EU. Logiken bakom det är inte helt självklar. Fanns det andra skäl bakom? Opinionssiffrorna såg vid tillfället förvisso bra ut. Men samtidigt är opinionen för eller emot BREXIT väldigt splittrad. Många blev chockade över att det blev ett NEJ till EU.Det var jämnt.  Dessutom har de båda huvudrepresentanterna bakom BREXIT numera hoppat av – både Nigel Farage och Boris Johnson. Gissningsvis leder det till besvikelse bland de som röstade för utträde den gången. Säkert fanns det lite av en personkult uppbyggd kring dessa båda figurer.

Återigen i ett val så står valet mellan två impopulära kandidater. Väljarna kommer att lägga sin röst på det minst dåliga alternativet. Så vem vinner? Min gissning: Bilderbergfaktorn avgör. Jeremy Corbyn och hans Labour kommer att stå som slutsegrare nu på torsdag.måndag 5 juni 2017

Möt Sveriges näste statsminister – Annie Lööf

Sveriges näste statsminister
Med ca 16 månader kvar till nästa väl kan vi konstatera att valet av vår nästa statsminister i praktiken verkar vara klart. Det blir Annie Lööf som kommer att ta över stafettpinnen från Stefan Löfvén. Men vänta nu, frågar sig vän av ordning. I senaste SCB väljarundersökningen som publicerades för några dagar sedan så får Centerpartiet 11.3 % av rösterna (se SVT artikelhär).  Även om det utgör den största ökningen av alla partier jämfört med förra mätningen så räcker det ju inte på långt när till för en statsministerpost i någon koalition.  Tittar vi på oddsen för vem som kommer att bli Sveriges nästa statsminister (länk till DI artikel här) så ser det inte heller kassaskåpssäkert ut – långt därifrån. Annie Lööf som statsminister spelas till 7 ggr pengarna, medan AKB ger 1,7 och Stefan Löfven spelas till 4 ggr insatsen. Visserligen är Annie Lööf i topp vad gäller förtroende bland väljarna. Oavsett om vi tittar på den listan totalt, bland män, bland kvinnor eller ungdom så ligger Annie Lööf i topp (länk till Aftonbladets artikel här), Men faktum kvarstår, det räcker ju inte för att bli statsminister om partiet bara har drygt 11% av rösterna.

Nej, som du förstår är det något annat som ligger bakom min braskande rubrik. Det är ett tecken som brukar vara mer trovärdigt än det säkraste av alla vårtecken. Det handlar om en inbjudan till det här årets Bilderberg-möte (som förresten pågår just nu, i skrivande stund - länk till artikel i FT här). Dessa möten har vi beskrivit vid ett par tidigare tillfällen i bloggen, inte minst

·         25/9-2014 ” Ebola – ännu fler besvärande fakta”  
·         25/6-2015 ” Geoengineering / chemtrails – connecting the dots” 

I inlägget från 2014 ovan beskrev jag dessa möten på följande vis:

”Det är som bekant vid dessa hemliga sammankomster som flera av världens mest inflytelserika personer träffas för att bakom låsta dörrar diskutera vad som står på världsagendan. Här träffas politiker, kungligheter, företrädare för både multinationella företag, media, finansiella och utbildningsinstitutioner.“

Mer information om vilka de är, dess historia m.m. hittar du i de två videoinslagen längst ner i dagens inlägg.

Det finns en märklig trend kopplad till just Bilderbergmöten. Det förefaller som att alla tänkta statsledare i länder som är högaktuella på världsagendan bjuds med till mötena, ibland innan de ens blivit valda i sina respektive hemländer. Exemplen är många och ibland riktigt överraskande. Nyblivne franske presidenten Emmanuel Macron var inbjuden 2014, långt innan han ens bildat parti. Bill Clinton deltog något år innan han blev president 1992, då som en okänd guvernör från Arkansas. Samma sak med Angela Merkel som var inbjuden 2005 och blev förbundskansler i Tyskland  kort därefter. Barack Obama 2008 är ett annat exempel. Bland svenska deltagare märks bl.a. Thorbjörn Fälldin som var inbjuden till ett Bilderbergmöte 1978 och som senare samma år avgick som statsminister efter stridigheter inom den dåvarande motsvarigheten till Alliansen. Fälldin efterträddes av Ola Ullsten (FP) men ett år senare satt Fälldin åter vid rodret efter valet 1979. Fredrik Reinfeldt var inbjuden 2006 och vann valet senare samma år. Stefan Löfvén frotterade sig med eliten 2013. Ett år senare var det han som vann valet. En komplett lista över Sveriges samtliga deltagare i mötet hittar du här.  

Det är också spännande att ta en titt på hur det politiska spelet just nu pågår och hur det ser ut att spela just Annie Lööf väldigt väl i händerna. Anna Kinberg Batra föreslår en öppning gentemot Sverigedemokraterna men är inte beredd att ge dem inflytande i maktens korridor. Effekten kan en barnunge räkna ut – ingen kommer att tycka om ett sådant förslag utan det leder bara till förlorade röster. I tillägg så börjat M-röster höras som kräver hennes avgång. Birgitta Ohlsson utmanar Jan Björklund om partiledarskapet. Effekten blir naturligtvis att partiet kommer att framstå som splittrat och därigenom locka till sig färre väljare. Sverigedemokraterna meddelar att de kommer att sänka varje regering som inte ger dem inflytande, oavsett det blir en höger- eller vänsterregering som föreslås. Samtidigt presenteras Centerpartiet och dess partiledare i väldigt positiva ordalag runt om i våra medier. Väldigt pedagogiskt...

Så låt oss konstatera att Annie Lööf med stor sannolikhet blir vår nästa statsminister. Frågan som då kvarstår att besvara blir: ”I vilken koalition kommer hon att ingå”? Blir det tillsammans med sina tidigare Allianssyskon?  Eller blir det en blocköverskridande struktur tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna? Eller…?  Det politiska spelet som just nu pågår och som beskrevs ovan kan innebära att en allians mellan S, L och C kan innebära att tillräckligt stort block för att stänga ute SD. Låt oss vänta och se. Hur som helst, trenden är mycket tydlig - Det är inte vi som väljer våra ledare. De väljs ut åt oss.
onsdag 17 maj 2017

Siffrorna, symbolerna och Bibeln

De flesta av oss som studerar konspirationen har lagt märke till att det verkar finnas en symbolik i vissa siffror och nummerserier. Kombinationen 9-11 återkommer ofta. Inte bara i terrorattacken mot USA 2001 utan även i dollarsedelns alla symboler, mordet på amerikanske ambassadören i Benghazi m.m. Likadant är det med kombinationen 3-2-2. Den dyker upp som symbol för organisationen Skull & Bones (där bl.a. ett flertal amerikanska presidenter och inflytelserika personer varit medlemmar, inte minst far och son George Bush samt f.d. utrikesministern John Kerry). Attacken mot Westminister inträffade 22/3-2016. Året dessförinnan attackerade Bryssels flygplats samt en tunnelbanestation. Siffror som 33, 13 och 7 har likaså en närmast märklig förmåga att dyka upp som ett slags uttryckssätt för den grupp vi studerar i bloggen Den Stora Konspirationen.

Många av oss lägger pannan i djupa veck och försöker förstå siffrornas och symbolernas egentliga betydelse. Vad det stora flertalet av oss som funderar kommer fram till är att det finns en tydlig koppling till bibeln – till Guds Ord. Det som särskilt lyfts fram är texter i bibeln som, om de tolkas ”rätt”, kan ses om en hyllning till den fallne ängeln; Lucifer.

Låt oss ta elfte september som exempel. Det datumet har en tydlig koppling till Uppenbarelseboken kapitel 9 vers 11 (d.v.s. Upp 9:11) som lyder:

”11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.”

Texten kan tyckas vara ryckt ur sitt sammanhang. Men avgrundens ängel är i det här fallet just den fallne ängeln; Lucifer. Tar vi istället med verserna 1 till och med 11 från kapitel 9 får vi en tydligare bild av sammanhanget och helheten:

”1 Den femte ängeln blåste i sin basun. Då såg jag en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Åt den gavs nyckeln till avgrundens brunn. 2 Och stjärnan öppnade avgrundsbrunnen, och rök steg upp ur brunnen som röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. 3 Ur röken kom gräshoppor över jorden, och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. 4 De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna. 5 De fick inte döda dem men plåga dem i fem månader, och plågan som de vållar är som plågan av en skorpion när den stinger en människa. 6 I de dagarna kommer människorna att söka döden, men de skall inte finna den. De kommer att önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. 7 Och gräshopporna liknade hästar som har gjorts klara för strid. På deras huvuden var liksom gyllene kransar, och deras ansikten var som människors ansikten. 8 De hade hår som kvinnohår, och deras tänder var som lejontänder. 9 De hade bröstpansar som av järn, och dånet från deras vingar var som dånet från många hästar och vagnar som stormar fram till strid. 10 De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten ligger deras makt att skada människorna i fem månader. 11 Över sig har de en kung, avgrundens ängel; hans namn på hebreiska är Abaddon och på grekiska heter han Apollyon.”Går vi vidare och tar en titt på sifferkombinationen 3-22 så finner vi en liknande referens där, denna gång till Första Mosebok 3:22. Här har Adam och Eva precis ätit av den förbjudna frukten. De har brutit mot Guds bud – de har syndat för första gången. Versen lyder:

22 Herren Gud sade: ”Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta också av livets träd, så att hon lever för alltid.” 23 Och Herren Gud förvisade människan från Edens trädgård och lät henne bruka jorden varav hon var tagen. 24 Han drev ut människan, och öster om Edens trädgård satte han keruberna och det ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

Så hur är det med siffran 33 då? Den som utgör högsta graden i Frimureriet. Denna kan kopplas till Saturnus.  ”Saturn worship” är ett annat uttryck för att dyrka satan. Ett av Tio Guds Bud handlar ju om att hålla sabbaten helig. Sabbaten är den sjunde dagen i veckan, d.v.s. lördagen. Då är frågan; ”-Håller vi Guds bud”? Många bryter ovetandes mot det fjärde budet, detta p.g.a. att katolska kyrkan ändrat ordningen och gjort söndagen till helig. Så fundera på detta – vi hyllar alltså solens dag istället för Guds heliga vilodag. Dessutom har vi döpt om lördagen (på vissa språk) till Saturnus dag, d.v.s. Saturday. Vem är det vi hyllar egentligen? Ovetandes, men ändå…

13 har en koppling till den 13:e stammen – alltså Khazarerna - som jag skrivit utförligt om i inlägget från 21/10-2016 med titeln ”Khazarenas historia och hur den påverkar oss idag”. Det är troligen Khazarerna som avses i Uppenbarelseboken 2:9 där det står att läsa följande:

” 8 Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:    Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. 9Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga.”

Läs mitt inlägg om Khazarerna. Smaka sedan på den sista meningen ovan. ”…de som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans Synagoga…”. Jämför detta med inlägg om invigningsceremonin för tunneln i Schweiz nyligen samt inlägget om Bohemian Grove. Bibeln är i sanning träffsäker!


En upprepning tre gånger av samma tal har också en särskilt viktig betydelse. Inte minst 666 som vi väl alla känner till som ”the number of the beast”. Även den kombinationen är hämtad från bibeln, Uppenbarelseboken, och har med ”Den sista tiden” att göra. Även här finns närmast märkliga kopplingar till tidigare inlägg i den här bloggen där jag skrivit om fenomenet att få ett chip inopererat på handens ovansida. Citatet från bibeln Upp 13:16-18 lyder:

” 16 Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan 17 och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. 18 Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666.”

Sista sifferkombinationen är en trefaldig sjua – 777 – som förekommer flitigt i samband med False Flag Attacks. Tunnelbaneattacken i London inträffade  2005-7-7. Lastbilsattacken i Stockholm nyligen inträffade 7/4-2017. Båda dessa omvandlas med enkel addition till 777.
Dagens videoinslag är en föreläsning signerad Johan Oldenkamp som ger en fascinerande resa genom ockultismens symbolik. Han blandar dock klockrena tolkningar av dessa sifferkombinationer med vad som i mitt tycke är en del tveksamma tolkningar av bibeln. Detta till trots är hans föreläsning sevärd.

Vill du veta ännu mer i ämnet rekommenderas bifogad artikel signerad Cutting Edge och med titeln ”SKULL & BONES SYMBOL IS FINALLY UNDERSTOOD! IT IS A"MAGICAL SYMBOL" HIDING A MOST IMPORTANT INNER NUMERIC MEANING ---666” 

Detta blir en högtidsstund för dig som fascineras av symboler, siffror och nummerserier samt vill ha en förståelse för varför konspiratörerna envisas med att planera sina events till att infalla på visa signifikativa datum. Mycket nöje.
torsdag 4 maj 2017

Återbesök i ”Alla presidentens män”


I inlägget från den 3/3 i år, med titeln ”Alla Presidentensmän” tog vi en titt på vilka kopplingar President Donald Trump kunde tänkas ha till organisationen CFR – Council on Foreign Relations. Det jag bl.a. skrev i det inlägget var följande:

”Jag blev häromdagen nyfiken på vilka kopplingar president Donald Trump kan tänkas ha gentemot Council of Foreign Relations (CFR). Den som flitigt följer den här bloggen vet att CFR är USA:s ”skuggregim” – alltså den organisation som i praktiken leder världens just nu mäktigaste stat. Jag gjorde därför en enkel sökning i Google” …  ”Bland det första som dyker upp är ett videoinslag från den just avslutade presidentvalskampanjen. I den får Donald Trump frågan om vem eller vilka han skulle vända sig till för råd i frågor som berör nationens säkerhet. Utan att blinka svarar presidentkandidat Trump att Richard Haass definitivt skulle vara en sådan person. Så vem är Richard Haas? Han är sedan 2003 ordförande för CFR (president of CFR)… Vänta nu. Hade vi inte nyss fått veta att CFR (en organisation som förresten skapats av David Rockefeller) skulle vara oroade över president Trumps framfart? Hur hänger det här ihop? Svaret är att det naturligtvis inte gör det. Som du redan märkt av tidigare inslag (från den 30/11 2016 med titeln "Vad händer härnäst i USA?") så vimlar det av etablissemangets representanter i Trumps regering och bland hans närmaste rådgivare.”

Det där är ju ganska spännande. Donald Trump lanserades ju allmänt som s.k. ”anti establishment”. Delar av hans kampanj gick också ut på att tydligt ge oss det intrycket. Men en titt under ytan ger oss alltså en helt annan bild.

Trump och McMasters skakar hand på klassiskt frimurarvis...
Sedan publicerandet av just det inlägget visar det sig att YouTube tagit bort ALLA videor där Donald Trump berättar att Richard Haass var en person han skulle vända sig till i frågor som rör nationens säkerhet. Det är soprent. Motiveringen som YouTube för fram för sitt beslut att avsluta det konto som lagt upp just den videon är ”Copyright infringements”. Detta känns en smula konstruerat med tanke på att videoinslagen var hämtade från officiella utfrågningar som TV-sändes under presidentvalskampanjen 2016.Men, men…  Är det så att det pågår smygcensurering på YouTube?

Nåväl, hur gick det då. Vem utsågs till slut till National Security Advisor i Trumps regering. Ja, efter ett kort mellanspel av Michael Flynn så fastnade Mr Trump till slut för Lt. Gen. H. R. McMaster. Och ja, du gissar rätt. Han är naturligtvis medlem i CFR. Går du sedan in och läser en artikel i web-tidningen New American, en artikel från 25/2 med rubriken  ” Some of Trump's Picks Have Troubling Linksto Globalism, CFR” så får du med all önskvärd tydlighet klart för dig hur lite anti-etablissemang Donald Trump faktiskt är och hur hårt knuten USA:s skuggregering. Precis som sina 44 föregångare är han enbart en marionett.måndag 1 maj 2017

Skänk INTE blint pengar till välgörenhetsorganisationer!

Har du någon gång skänkt pengar till välgörenhet. Eller har du någon gång skrivit under ett upprop på nätet, arrangerat av en organisation som förefaller trovärdig? De flesta av oss svarar nog ja på de frågorna. Jag har gjort det vid ett flertal tidpunkter och under utsträckta perioder. Jag har t.ex. skänkt pengar till Greenpeace. Jag har skrivit under deras upprop angående exploatering i Arktis. Jag har varit frestad att skänka pengar till Läkare Utan Gränsar och Röda Korset – men faktiskt avstått. Alldeles nyligen skrev jag dock under ett annat ”ädelt” upprop arrangerat av en organisation vid namn AVAAZ. Men jag har slutat att blint ge mitt stöd åt dessa organisationer som jag egentligen vet väldigt lite om. Jag har slutat därför att jag successivt kommit till insikt om att dessa organisationer nästan uteslutande är toppstyrda. Basen utgörs av engagerade människor som med mycket goda avsikter kämpar, ofta ideellt, för en sak de brinner för. Men faktum är att i toppen, och utan insyn,   styrs dessa organisationer av krafter som har en dold agenda.

White Helmets logo.
Givetvis en triangel...
I förra inlägget blev vi varse om att organisationen White Helmets ser ut att ha haft en mycket tveksam roll i sarin-gasattacken nyligen i provinsen Idlib i Syrien. I det inlägget skrev jag bl.a. följande:
 • Bilder från nedslagsplatsen visar hur White Helmets personal tar hand om offren bara timmar efter att den utförts. De rör sig i området iförda otillräckligt med skyddsrustning (inga handskar, masker på en del medan andra saknar eller har satt på sig den slarvigt). Analytiker påpekar att detta normalt skulle utgöra livsfara för personalen.
 • Vidare påpekas det i artikeln att Al-Qaeda nyligen kidnappat ca 250 personer från byarna Majdal and Khattab. Detta illdåd utfördes bara en vecka innan attacken mot Idlib. Lokala källor menar att några av offren i Idlib utgörs av de saknade från Majdal och Khattab.


Av ovanstående kan vi lätt få intrycket att White Helmets arrangerat sin egen "räddningsinsats". Vi kan också få intrycket att de har ett samröre med Al Qaeda. Från tidigare vet vi att Al Qaeda skapades av oss här i väst (och ser ut att fortfarande kontrolleras av dess skapare). I dagens videoinslag tar vi därför en mer djuplodande titt på just organisationen White Helmets. I en föreläsning signerad den brittiska undersökande journalisten Vanessa Beeley serveras vi fakta som det är svårt att tillbakavisa. Vanessa är väl påläst och har under många år arbetat som journalist i Mellanöstern. Palestina är hennes specialområde men hon har också ägnat mycket tid åt konflikten i Syrien.

I föreläsningen ges vi en rundtur bland ett stort antal mycket välkända välgörenhetsorganisationer. Vi får veta vilka krafter som står bakom, hur de sponsras samt vilka andra organisationer de samarbetar med. Det är en föga smickrande exposé för organisationer som Amnesty International, Avaaz, Human Rights Watch, USAID, Läkare Utan Gränser samt nära nog samtliga FN:s välgörenhetsorgan. Deras kopplingar till de vi i bloggen känner som ”Den Globala Eliten” är väldokumenterad. Att vi ändå skänker pengar till dessa organ, beror i stor utsträckning på att media ger dem ett slags legitimitet. Media hjälper till att ta in dem i finrummet. Vi känner oss väl förtrogna och trygga tillsammans med dem.

Fokus i videoinslagen i dagens inlägg ligger dock på Syrien och White Helmets. Organisationen var 2016 favoriter till att få Nobels Fredspris. De snuvades dock i sista stund från den utnämningen som istället gick till Colombias president för arbetet med att mäkla fred med den s.k. FARC-gerillan. Däremot tilldelades de 2017 en Oscars-statyett för bästa dokumentär (short subject). Filmens namn är just The White Helmets. Detta är blott 2 exempel på hur krafter här i väst försöker glorifiera organisationen. Men det finns alltså tveksamheter, som t.ex. att:

 • Gruppen enbart är verksam i områden som kontrolleras av rebellgrupper som Al Nusra-fronten och ISIS. Detta syns inte minst i inspelningar från deras räddningsinsatser där det oftast i bakgrunden vajar flaggor som avslöjar på vilket område de befinner sig.
 • Frågar du lokalbefolkningen i Syrien om vad de tycker om The White Helmets möts du oftast av frågande blickar: ”-Vilka är de?”. När du däremot ger en beskrivning av gruppen skiner dock intervjuobjektet ofta upp och säger ”-Ahhh. Du menar The Nusra Front Civil Defense”?
 • Gruppens ledare nekades nyligen ett visum och deporterades från USA (Dulles Airport Washington) eftersom han kunnat kopplas samman med terroraktiviteter. Många tror att det var detta som avgjorde att Nobels Fredspris i slutändan inte kunde delas ut till White Helmets.
 • Gruppen beskrivs som oberoende, både politiskt och finansiellt. Men de mottar stora summor (ca 100 miljoner dollar) i stöd från både USA, EU och Storbritannien.
 • Gruppens sägs kämpa för att rädda liv i Syrien, oavsett vilken sida offret tillhör. Ändå har medlemmar av White Helmets vid ett flertal tillfällen setts och filmats i sammanhang där offren förnedras. De har också setts i videor där regelrätta avrättningar utförs.

Detta är endast ett axplock av all den kontrovers som cirkulerar kring dem. Ta en titt på dagens videoinslag och avgör själv. Leta gärna på egen hand upp annat material på nätet som behandlar samma ämne. Det är inte svårt att hitta seriöst och trovärdigt material. Jag lägger med ytterligare 2 korta videoinslag inslag här nedan.
måndag 17 april 2017

Terror attacken i Stockholm – false flag eller ej?

Det var ett tag sedan jag skrev om någon av alla dessa terroristattacker som inträffar ned jämna mellanrum i någon europeisk storstad. Jag har hoppat över Köpenhamn, Paris, Bryssel, München. Berlin och London. Anledningen därtill är att de tycks följa ett välbekant mönster som vi redan täckt i ett flertal inlägg i den här bloggen. Vi kallar mönstret för ”false flag attacks”. Nedan hittar du länkar till inlägg i den här bloggen på just temat false flag attacks.


 Vill du veta mer om vad som kännetecknar en sådan attack rekommenderas dagens första videoinslag – ett slags manual för nybörjare. Här får du veta allt om vad som bör ingå.

När nu en terrorattack inträffar på min egen hemmaplan – i Sverige, Stockholm – så känns det dock värt att ta en närmare titt på just den här händelsen. Finns det tecken på att det kan ha varit en false flag eller ej?  Jämför vi med de 10 komponenterna från videoinslaget så upptäcker vi att oroväckande många – faktiskt det stora flertalet - av dessa kan bockas av. Vad som är särskilt alarmerande är det faktum att det bara 1-2 dagar innan attacken genomfördes en terrorövning, en s.k. drill exercise, med ett scenario som var mycket likt det som senare inträffade. Läs exempelvis en artikel i Expressen från den 10/4-2017 med rubriken ” Övade dagen före – Åhléns var ett av målen”.  Fokus i artikeln ligger på en intervju med sjuksköterskan Agneta Carlswärd Kjellin. Följande är hämtat från Expressens artikel:

Dagen innan övade hon på ett fiktivt scenario där en bomb placerades på Åhléns.
– När jag fick höra vad som hade hänt kunde jag knappt tro att det var sant. Det var ju precis som det vi hade övat på, säger hon.”

Du kanske inte ser detta som något märkligt men om du betänker det faktum att liknande ”drill exercises” också genomförts i direkt anslutning till åtminstone följande terrorattacker så kanske en stilla undrar väcks i ditt sinne:
 • Oklahoma City 1995
 • Elfte september 2001
 • Madrid 11 mars 2004
 • London 7/7 2005
 • Stockholm 2010
 • Oslo/Utøya 2011
 • Sandy Hook 2012
 • Boston Maraton 2013
 • Konstgödselfabriken i West, Texas, 2013
 • 13 november 2015, Paris
 • San Bernardino, Kalifornien, 2015
 • Westminster, London 2017
 • Drottninggatan, Stockholm, 2017


Listan är hämtad från en artikel i ”Peter Harold – Skrivarens blogg” (se vidare länk).  I artikeln beskrivs attentaten samt respektive drill exercise mer utförligt. Det kan tyckas att även den mest hårdnackade konspirationsskeptikern borde lyfta på ögonbrynen åt detta faktum.

Men om inte det räcker, vad sägs då om Tunnelbaneattacken i London 2005. Här pågick det en gigantisk drill exercise samtidigt som den riktiga inträffade. Det scenario som övades involverade 3 st tunnelbanestationer. Det var exakt just de 3 stationer som senare kom att angripas.
VIDEO ” London Bomb Drills

Någon kanske undrar vad sannolikheten är för att något sådant här ska inträffa rent slumpmässigt. Ett försäkringsbolag tog på sig uppgiften att räkna ut det hela, enbart med fokus på den första 10-årsperioden (alltså 1995-2005). Det kom fram till att chansen för detta var 1 på 10 upphöjt till 41. För att sätta det i perspektiv så kan vi konstatera att antalet sandkorn på jordklotet beräknas till 10 upphöjt till 18. Här kan vi alltså tala om att hitta en nål i en höstack… (se video om false flags i allmänhet samt nämnda uträkning i synnerhet).  

Redan här kan vi alltså konstatera att Lastbilsattacken i Stockholm kvalificerar in som klart misstänkt vad gäller möjlig false flag. Det finns andra tecken. Bara det faktum att en terrorist kommer gående längs Stockholms gator med en väska fylld med sprängmedel och att han råkar ”snubbla över” en lastbil ståendes nära Stockholms viktigaste gågata, övergiven och med nyckel i. Hmmm… Även symbolik och numerologi talar sitt tydliga språk. Precis som i fallet med händelserna i London 2005 så hittar vi favoritsiffrorna 7-7-7 dolda i datumet (2+1+4 samt 7 och 7).

Vidare kan man konstatera att filmsekvenser från Drottninggatan bara minuterna efter attentatet visar på ett antal tveksamheter. Lastbilen har t.ex. lyckats krossa en blomkruka som stod i dess väg medan nästa blomkruka som också står just där spåren drar fram, ändå är helt oskadd (ta en titt ca 9m50s in i sista videoinslaget idag).  Vidare hittar vi en helt intryckt glasruta trots att spåren indikerar att lastbilen drog förbi flera meter ifrån (på andra sidan gatan).  Det finns m.a.o en hel del som behöver utredas och förklaras vad gäller attacken mot Drottninggatan den 7/4-2017.onsdag 5 april 2017

Gasattacken i Syrien – var källkritisk innan du dömer

Gasattack mot Idlib, Syrien
Nyheterna domineras av den senaste dödliga flygattacken mot staden Khan Sheikhun i provinsen Idlib i Syrien. Det kemiska stridsmedlet sarin har använts med ett stort antal civila dödsoffer - både vuxna och barn – som resultat. Scenerna är förfärliga. Allt tyder på att det är den syriske presidenten Al Assads styrkor som ligger bakom. Världen förväntar sig kraftfulla åtgärder.

Media i väst har redan bestämt sig för den syriska regimens skuld. Krigsrubriker pumpas ut, den ena mer fördömande än den andra. Alla försök att hävda något annat avfärdar våra journalister som dimridåer. Detta exemplifieras av ett citat från Aftonbladets krönikör Wolfgang Hansson som skriver följande:

Målet med Syriens och Rysslands desinformation är inte att vi ska tro på deras version. Viktigast är att lägga ut dimridåer och så ett frö av tvivel. Tillräckligt för att världen ska tveka att agera. Hur länge ska omvärlden göra Assad och Putin till viljes?” (länk till hela artikeln

Men att avgöra vad som är sanning och lögn i målet är ingalunda enkelt. Beakta till exempel bifogad artikel från den arabiska nyhetssajten Al Masdar News (AMN) – från 4/4 2017 med rubriken ” Jumping toconclusions; something is not adding up in Idlib chemical weapons attack”. Det är en lågmäld och analytisk artikel som med all rätt sår tvivel i västliga medias förhastade slutsatser. Det påpekas bl.a. att:

 • Bilder från nedslagsplatsen visar hur White Helmets personal tar hand om offren bara timmar efter att den utförts. De rör sig i området iförda otillräckligt med skyddsrustning (inga handskar, masker på en del medan andra saknar eller har satt på sig den slarvigt). Analytiker påpekar att detta normalt skulle utgöra livsfara för personalen.
 • Vidare påpekas det i artikeln att Al-Qaeda nyligen kidnappat ca 250 personer från byarna Majdal and Khattab. Detta illdåd utfördes bara en vecka innan attacken mot Khan Sheikhun. Lokala källor menar att några av offren i Idlib utgörs av de saknade från Majdal och Khattab.
 • Ytterligare fakta som ifrågasätter den officiella versionen av vad som hände utgörs av ett nyhetstweet från Orient TV. I det fördöms den syriska regimens användande av saringas. Problemet är bara att just detta tweet publicerades ett par timmar före själva attacken.


I tillägg ska vi komma ihåg att Al Assads styrkor har ett kompakt övertag i konflikten. Att i det läget genomföra en attack mot den egna befolkningen ter sig som helt ologiskt. Regimen skulle ha allt att förlora och ingenting att vinna på ett sådant agerande.

En analys av attacken mot Idlib indikerar alltså att det mycket väl kan röra sig om en ny s.k. False Flag attack. I den här bloggen har vi ju tidigare sett många exempel på att sådana utförts tidigare. Inte minst den kampanj som gick under namnet Operation Gladio (länk till inlägg från den 24/10-2013)..

måndag 3 april 2017

Minst 11 nya typer av moln sedan 1987

Nya typer av moln 
Vi lever på många sätt i märkliga tider. Så är fallet även vad gäller en förmodat stabil företeelse som våra moln. Vi har i alla tider observerat moln ovanför våra huvuden. Inte bara det, sedan år 1896 har vi dessutom katalogiserat och hållit reda på dem. Det året publicerade WMO (World Meteorological Organisation) verket ”International Cloud Atlas“ – det officiella referensverket för allt som har med moln att göra. Sedan 1896 har nya utgåvor släppts med jämna mellanrum – det senaste år 1987. Men nu kommer ännu en ny utgåva, denna gång innehållandes 11 nya typer av moln. De flesta av dessa molntyper räknas som subkategorier till redan kända varianter. Men här finns också en helt ny typ – den första som upptäckts sedan 1951. Detta är smått sensationellt och har gett upphov till en helt egen serie med frimärken (se bild här ovan).

Som den uppmärksamme läsaren av den här bloggen säkert noterat har vi i tidigare inlägg berört fenomen som :
Chemtrails - enbart kondens?
 • Chemtrails (fråm 2013-12-02 med titeln ” Uddaföreteelser - Chemtrails
       Om vilket jag då bl.a. skrev följande ” Det är aerosoler som släpps ut från planen. Aerosoler som innehåller kemikalier av alla möjliga slag. Många av dem giftiga för oss människor. Analyser visar att de innehåller aluminiumoxid, barium, strontium men också nya typer av bakterier. Allt är framtaget med nanoteknik. Detta sägs vara en del av GeoEngineering programmet. Det civila syftet sägs vara att kunna kontrollera effekten av växthuseffekten. Detta genom att få solstrålarna att återreflekteras tillbaka ut i rymden när de studsar mot dessa aerosoler. På så vis hoppas man kunna kontrollera uppvärmningen av jordens yta, Ett annat syfte är att kunna styra vädret. Att kunna skapa regn på platser som så behöver. Att kunna undvika regn på platser som fått för mycket. Så långt de civila syftena.”

 • HAARP (från 2013-12-7 med titeln ” HAARP - Nästagenerations massförstörelsevapen?
       "Nästa generations massförstörelsevapen är kanske redan här. Och det är inte många som känner till det. Det heter HAARP. HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. Det är en samling om 180 antenner som ställts ut på  ett 13 hektar stort område uppe I Alaska. Varje antenn kan skicka ut lågfrekventa radiovågor upp till en gemensam punkt i jonisfären för att på så vis värma upp den. Vid uppvärmningen lyfts auroran vilket påverkar luftens strömningar på jorden.  Syftet är även här att kunna styra vädret genom att kontrolllera jetströmmarnas rörelser. Syftet sägs också vara att förbättra förutsättningarna för radiokommunikation m.m.

  Men möjlighetena med HAARP är betydligt större och mer skrämmande än så. Det ägs och kontrolleras av bl.a. amerikanska militären. Många menar att det kan användas till att påverka vädret lokalt på specifika platser, att kunna skapa tornados, orkaner, jordbävningar och tsunamis. Många menar att detta är nästa generations massförstörelsevapen. Ett vapen som inte lämnar några spår efter sig som avslöjar vem som ligger bakom attacken. Envisa rykten gör gällande att HAARP (eller motsvarande vapen i händerna på andra stater) använts vid ett flertal tillfällen. Det är just märkliga omständigheter bakom vissa händelser som gör att man drar den slutsatsen.


Vi kan alltså konstatera att både chemtrails och HAARP har en förmodat stor inverkan på vårt väder. Båda sägs ha använts flitigt sedan sent 1990-tal. Med kunskap om ovanstående kan det te sig som ett märkligt sammanträffande att vi sedan 1987 alltså observerat och kategoriserat inte mindre än 11 (en del säger 12) nya molntyper. Än märkligare blir det när vi tar en närmare titt på vad det är för moln det gäller. Frågan som uppstår är om dessa moln uppstår naturligt eller om det är mänsklig aktivitet som ligger bakom. Ta en titt och fundera... Eller läs mer i någon av följande artiklar från 
 1. Huffington Post ("International Cloud Atlas Recognizes 11 New Kinds Of Clouds")
 2. Science Alert ("It'sOfficial: There Are Now 12 New Cloud Types to Fall in Love With")