Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

fredag 2 oktober 2020

Konspirationens syfte


I mitt förra inlägg berättade jag att det var dags att byta fokus. Det innebär att från och med nu så kommer den här bloggen att göra antagandet att den hypotes som ställts upp är korrekt och riktig. Det innebär med andra ord att vi pekat ut både vilken makt det är som står bakom konspirationen samt att det bakomliggande syftet är känt.

Hypotesen pekar ut det nätverk av hemliga sällskap som idag befinner sig bakom Påvestaten som den drivande kraften bakom alltsammans. Dessa sällskap anförs av Jesuiterna, en organisation som av många beskrivs som ”Påvestatens CIA”. Frimureriet är ett viktigt verktyg i sammanhanget. Jesuiterna bildade och kontrollerar fortfarande Frimurarorden. Organisationer med namn som Bilderberggruppen, Romklubben och Trilaterala Kommisionen utgör andra viktiga verktyg bakom Jesuiternas maktutövande. Konspirationens organisation och dess finansiering beskrivs mer i detalj i föreläsningen ”Det viktigaste budskapet”, del 1. I den presentationen får vi också klart för oss att just den hypotes som nämns ovan är samma scenario som Bibeln beskriver i profetiorna från Daniels- samt Uppenbarelseboken. Vi ska i kommande inlägg stifta än närmare bekantskap med dessa profetior.

Som vi sett i bloggen strävar konspirationens företrädare efter att införa New World Order. Världsherravälde står med andra ord på agendan. Jesuiterna är inte direkt blygsamma med att understryka denna strävan. Dess grundare, Ignatius Loyola, har vid ett tillfälle sagt följande: 

Finally, Let all with such artfulness gain the ascendant over princes, noblemen, and the magistrates of every place, that they may be ready at our beck, even to sacrifice their nearest relations and most intimate friends, when we say it is for our interest and advantage”.

Vi ser i det citatet en tydlig stävan efter att få kontroll över de som förmodas utöva makten i världen.

En känd teolog från 1800-talet, Luigi de Sanctis, står bakom nästa citat:

At what then do the Jesuits aim? According to them, they only seek the greater glory of God; but if you examine the facts you will find that they aim at universal dominion alone. They have rendered themselves indispensable to the Pope, who, without them, could not exist, because Catholicism is identified with them. They have rendered themselves indispensable to governors and hold revolutions in their hands; and in this way, either under one name or another, it is they who rule the world

Just det här citatet uttrycker än tydligare Jesuiternas strävan om att få härska över hela världen. En genomlysning av Jesuiternas historia bekräftar den här bilden.

Men världsherravälde är bara ett delmål. När det gäller att förstå det verkliga syftet så är det viktigt att förstå att den här organisationen fungerar som agenter åt demoniska krafter. Det är dessa demoniska krafter som är den verkliga fienden. Bibeln beskriver just detta faktum i Efesierbrevet 6:12

För vår strid är inte mot kött och blod utan mot furstendömen, mot makterna, mot mörkrets* världshärskare i denna världen, mot ondskans andemakter i himlarna.”.

Jesuiterna och deras nätverk kan beskrivas som ”Satans agenter”. De är blott vår tids representanter för denna konstellation. Går vi bakåt i historien, med fokus på hemliga sällskap, upptäcker vi att samma konstellation kan spåras ända tillbaka till det Babyloniska riket - till Nimrods rike. Även detta beskrivs i föreläsningen ”Det viktigaste budskapet”. Satan beskrivs i Bibeln som en fallen ängel. Han var den mest upphöjde ängeln men hans ambitioner och aspirationer var större än så. Han ville bli som den högste. I Jesaja 14:11-15 beskrivs detta uppror, där han fick med sig en tredjedel av änglaskaran, på följande vis:

Ack, fallit har du från himlen, lysande stjärna, gryningens son, du har krossats mot jorden, du som betvingade folken. Det var du som sade till dig själv: »Upp till himlen skall jag stiga. Ovan Guds stjärnor skall jag resa min tron och ta säte på gudaberget längst uppe i norr. Jag skall stiga upp ovan molnen, jag skall bli som den Högste.«  

Men ner till dödsriket störtas du, längst ner i avgrundens djup.”

Den sortens karaktär som Satan (Lucifer) uppvisade, en självisk och avundsjuk karaktär, hör inte hemma i Himmelen. Han kom därför att störtas ner till Jorden (som beskrivs som dödsriket och avgrunden). Det återgivna händelseförloppet inträffade långt innan vi människor fanns här på Jorden. Vi vet inte hur länge Satan och de änglar han drog med sig i sitt uppror hade befunnit sig på Jorden innan människan skapades, men gissningsvis rörde det sig om en mycket lång period. Under den perioden var Jorden ”öde och tom”. Liv fanns inte här, inte förrän Gud, för ca. sextusen år sedan, skapade det. I Första Mosebok kapitel 1 beskrivs skapelseberättelsen. I 1 Mos 2:1-4 läser vi följande.

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades.”

Vi ser alltså hur Gud skapade världen vi lever i på sex dagar. På den sjunde dagen, lördagen, så vilade han. Den dagen gjorde han till en helig dag, avsedd för människan att vila men också för att umgås med Gud och att tillbe Skaparen. Att Gud gjorde lördagen, Sabbatsdagen, till en helig dag är mycket väsentligt och vi kommer framgent, i kommande inlägg, att bli varse om varför.

Under de här sex dagarna skapade Gud också de första människorna, Adam och Eva. Han gjorde dem till förvaltare över Jorden. Han utbildade dem i allt de behövde veta. De behövde inte känna någon rädsla men en sak var särskilt viktig – de fick inte äta av frukten från Kunskapens Träd. Gud berättade att om de så gjorde så skulle de dö. Att bryta mot Guds bud är att synda. Straffet för synd är döden. Detta är en universell lag. Vi vet alla hur det gick. I 1 Mos 3.1-6 läser vi:

Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: »Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?« Kvinnan svarade: »Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö.« Ormen sade: »Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.« Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med henne, och han åt.”


Adam och Eva bröt alltså mot den enda förhållningsregel som Gud hade gett dem. De syndade. Konsekvensen blev ödesdiger, inte bara för dem. Det påverkar oss än idag. Från den dagen är vi människor av en ”fallen natur”. Vi har en benägenhet till synd. Synd kan i sig beskrivas med ett enda ord – själviskhet. Vi har en benägenhet att sätta det egna jaget framför våra medmänniskors och även framför Gud. Men redan samma dag öppnade Gud för en möjlighet till räddning. Han sa till ormen:

»Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Han ska söndertrampa ditt huvud, och du ska stinga honom i hans häl.«”

Just det här citatet är en häpnadsväckande referens till det Jesus skulle göra gentemot Satan. Det är Jesus som senare kom att söndertrampa ormens huvud. Det är Han som kom att krossa Satans makt. Detta skedde på Golgata kors, drygt 4.000 år senare. När Jesus dog på korset gjorde han det efter ett liv som människa. Han kom till jorden i vår fallna natur. Men han levde ett fullkomligt syndfritt liv. Han dog på korset för vår skull. Han tog på sig våra skulder. Våra synder. Kravet för att kunna göra så var att ha levt ett syndfritt liv. Jesus var det förste och ende som klarat det. Tack vare det offer som Jesus, Guds son gjorde för oss på Golgata kors, öppnades en väg till räddning – frälsning undan våra synder. För straffet för synd är, som vi sett, döden. Men med Jesu offer finns nu en väg till syndernas förlåtelse öppen för var och en av oss. Det finns en möjlighet till benådning. Än mer spännande blir det när vi förstår att ordet Golgata betyder ”skalle”. Och i den Bibliska originaltexten, Grekiskan, är det samma ord som används om både kullen på Golgata och ormens huvud. Detta ger oss en tydlig indikation på Bibelns häpnadsväckande precision. ”Han ska krossa din skalle”. Detta var precis vad som hände när Jesus korsfästes. Det var ett triumfens ögonblick. Vi måste komma ihåg att Moseböckerna skrevs av Moses själv, ca. 1.200 år före händelserna på Golgata kors.

Med detta kan vi nu återvända till konspirationen och dess syfte. Konspirationen är helt enkelt en strid mellan Satan och Gud. Det är en strid som handlar om vårt eviga liv. Guds kärlek till oss är så stor att han offrade sin egen Son för att göra det möjligt för oss att vinna evigt liv. Kraven för att vinna evigt liv beskrivs i Uppenbarelseboken 14. De som kallas heliga är ”de som håller Guds bud och Jesu tro”. Gud vill att vi ska bestå provet och vinna evigt liv i Hans rike. Satan vet att han har förlorat striden mot Gud. Hans enda syfte är nu att bedröva Gud så mycket det går. Det gör han genom att försöka bedra så många människor som möjligt till att gå miste om det eviga livet. Det är det här allting handlar om. Det är det här allt går ut på. Men i och med den förståelsen har vi också löst en gåta som så många människor går och funderar över, nämligen ”Vad är meningen med livet” Nu förstår vi att vårt liv här på jorden bara är en prövning – ett test för att visa att vi kvalificerar oss till det eviga livet.

Jag är medveten att för många av er läsare är det jag nu skriver lite väl magstarkt. Jag påstår att Bibeln är Guds ord och att de är sanna. Jag påstår att Gud är tidlös och att han känner till de större skeendena på jorden redan innan de inträffar - därför har profetiorna kunnat skrivas med en sådan häpnadsväckande precision. Jag påstår vidare att livet på jorden skapades av Gud för snart 6.000 år sedan samt att berättelsen om Adam och Eva är sann. Men även om du tycker att det jag nu skriver förefaller vara rena fantasier så vill jag be dig att stanna kvar – att fortsätta läsa den här bloggen. Jag kommer nämligen att efter bästa förmåga förklara varför det faktiskt är rimligt att göra de antaganden jag just beskrivit. Vi kommer att stifta bekantskap med förljugen vetenskap, bevis för Skapelsetron och mycket, mycket annat. Men framförallt kommer vi att ha fokus på ”Den stora striden” mellan Gud och Satan och vad det innebär för just dig och ditt eviga liv. Ett evigt liv som väntar just dig som väljer att ta Guds ord på största allvar. Bara det borde vara skäl nog att fortsätta följa den här bloggen även i kommande avsnitt.