Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

söndag 14 juli 2019

Hur familjen Rockefeller förankrade klimat-oron politiskt


Vi människor har av någon anledning svårt att acceptera information som potentiell fakta, såvida inte källan är att betrakta som en auktoritet på området. Helst ska personen ifråga ha en fin titel.
Så vad händer då om vi låter en Filosofie Doktor ta sig an ämnet ”Rockefeller och klimat-oron”? I dagens videoinslag träffar Mikael Willgert från Swebb-TV Jacob Nordangård i en intervju (hämtat från programserien ”Lördagsintervjun”. Jacob är just en Fil. doktor i ämnet ”Teknik & Vetenskapsstudier”. Han har tidigare både skrivit och publicerat ett kapitel i sin doktorsavhandling på temat, samt alldeles nyligen släppt en bok med titeln ”Rockefeller – en klimatsmart historia”.

Jacob Nordangård, Filosofie Doktor
Jacob berättar att nämnda doktorsavhandling egentligen handlade om klimatfrågans framväxt. Han blev dock ganska tidigt i det arbetet varse om, och förvånad över, att de som drev frågan om att rädda miljön, och som sponsrade det hela, var i huvudsak aktörer inom olje- och fordonsindustrin. Där fanns aktörer som Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation samt stiftelser knutna till General Motors. Det är i själva verket dessa krafter som spelat en huvudroll i klimatfrågan ända sedan 1950-talet. De har varit pådrivande och i praktiken sett till att FN:s klimatpanel, IPCC, blivit till.

Nordangårds senaste bok: "Rockefeller -
en klimatsmart historia" 
Nordangård kunde inte förstå hur det kunde komma sig att just oljeindustrins företrädare så tydligt drivit klimatfrågan, trots att den helt uppenbart står i bjärt kontrast med deras egna intressen? Vad är egentligen agendan? Vad är det de vill uppnå?

Det Nordangård kommit fram till är att Rockefellers och övriga miljardärsfamiljer eftersträvar globalisering. De önskar en öppen värld eftersom detta skulle gynna fri handel och därigenom deras egna affärsintressen. Men globaliseringssträvan stannar inte vid handel. Nordangårds forskning visar att den grupp han studerat även strävar efter att etablera en världsregering, ledd av den organisation som familjen själv varit med om att skapa och som de själva ytterst kontrollerar – nämligen FN. Rockefellers önskar även införa en världsreligion, baserad på det FN skriver i sina stadgar. Det är med andra ord det vi här i bloggen i flera tidigare inlägg beskrivit som ”New World Order” samt ”New World Religion” som familjen Rockefeller och hans gelikar önskar ”pådyvla” oss övriga invånare här på jorden.

Så hur ska familjen Rockefeller kunna lyckas med detta? Finns det ens en rimlig möjlighet? Det är här som intervjun med Jacob Nordangård börjar bli riktigt intressant. Hans forskning visar klart och tydligt att det ÄR möjligt. Hans forskning visar hur dynastin runt Rockefellers kontrollerar större delen av jordens alla maktcentra. De har bl.a.:

1.     Varit drivande i klimat- och miljöfrågan i stort – sedan långt tillbaka. De har finansierat utbyggnaden av nationalparker (alltsedan slutet av 1800-talet). De har varit med och skapat (eller tagit över) flera av de mest kända miljörörelserna – t.ex. Jordens Vänner (Friends of the Earth). De står även bakom initiativet ”Earth Day” som sedermera kommit att utvecklas till ”Earth Hour” som de flesta av oss känner till.
2.     Varit mycket aktiva i den s.k. överbefolkningsfrågan – d.v.s. att vi är för många som lever på den här jorden. Det engagemanget har tagit sig många och ibland skrämmande uttryck.
3.     Stått bakom Den Gröna Revolutionen – d.v.s. moderniseringen och effektiviseringen av jordbruket.
4.     Spelat en dominerande roll vad gäller skapandet av både Nationernas Förbund (NF) och Förenta Nationerna (FN) – genom egna tankesmedjan CFR (Concil on Foregn Relations). FN är i förlängningen tänkt att bli regering för ovan nämnda New World Order, men något sådant kommer inte att kunna införas direkt utan måste ta omvägen genom att forum som G7 och sedermera G20 skapas.
5.     Varit oerhört engagerade i den ekonomiska globaliseringen och står bakom både skapandet och den fortsatta driften av organisationer som Världsbanken och IMF. Dessa står i sin tur bakom handels och tullavtal som reglerar handeln i världen idag. Notera att Världsbankens chefer ofta varit och är kopplade till Chase Manhattan Bank – som är Rockefellers egen bank
6.     Varit drivande vid bildandet av EU. USA, inte minst genom den Rockefeller-dominerade tankesmedjan CFR var här återigen starkt engagerade i frågan. CIA finansierade 1948 ”American Committee for a United Europé”. Dessutom var det vid ett möte i Bilderbergergruppen (en annan Rockefeller-dominerad tankesmedja) som de sista penseldragen utfördes
7.     Alltsedan Kissingers besök i Kina, under Nixons tid som president (där Rockefeller medverkade) har de haft en stor betydelse för det s.k. ”kinesiska undret” – Kinas framväxt som ekonomisk stormakt. Rockefellers har sedan länge haft ett nätverk uppbyggt i Asien, i Kina. Deras stora engagemang där rör Inte bara affärer, utan även politik och religion. Man var tidigt med och byggde upp filantropin i Kina.
John D Rockefeller
Ovanstående är bara några få exempel men de speglar en strategi som i princip alltid använts av familjen Rockefeller genom generationerna. Man skapar ett internationellt organ. Man ser till att få fram inflytelserika personer som placeras i toppen av organisationen. Man etablerar egna universitet som kan kontrollera utbildningen efter de riktlinjer som Rockefellers önskar. John D Rockefeller och sedermera David Rockefeller liknas vid schackspelare - extremt skickliga sådana.

Det finns fler exempel på strategier som familjen flitigt utnyttjar – inte minst de som härstammar från Hegel. Dit hör bl.a. den kända ”Problem – Reaction – Solution”. Detta innebär att Rockefellers själva introducerar ett problem som man på förhand vet befolkningens reaktion på. Därefter introducerar man en lösning som man långt tidigare själva tagit fram och som är det önskade utfallet av hela skådespelet. Lyssna noga på intervjun så märker du hur den här taktiken använts återkommande av familjen Rockefeller. Till avdelningen Hegel-strategier tillhör även en metoden  ”tes – antites à syntes”. Denna innebär att man själv introducerar 2 inriktningar som till synes står i konflikt med varandra. När dessa båda krockar introducerar man själv den önskade vägen framåt, d.v.s. syntesen, som är en kompromiss mellan de båda rivaliserande sidorna. Som ett extra försiktighetsmått införs ibland föreslagna åtgärder som något icke-bindande. Detta blir med tiden alltmer populärt och slutligen införs det hela som lag.

FN-skrapan i New York
Det är på detta vis jordens befolkning styrts i århundraden, om inte årtusenden. Och vi är ovetande om det. Och det fortsätter än idag. Ett exempel är själva skapandet av FN. Som vi sett i tidigare inlägg var Rockefeller m.fl. miljardärsfamiljer med och finansierade alla stridande parter i både Första- och Andra Världskriget. Krigen kan ses som ett s.k. ”Problem” av riktigt stora mått. Reaktionen från oss människor var ganska given. Vi önskar fred, särskilt efter en period med långvarigt krig och misär. Lösningen presenteras kort därpå – efter första världskriget kom NF (Nationernas Förbund) och efter andra blev det FN - Förenta Nationerna (1945). Notera gärna vilka krafter det var som låg bakom bildandet av båda dessa mäktiga organisationer. Ställ dig därefter frågan – vad är den egentliga agendan.

Ett annat exempel där samma strategi använts är miljöfrågan. Här är det de som smutsar ner miljön som är problemet – alltså Rockefellers egna företag. Ändå finansierar man även det som ser ut som en motståndare, exempelvis. de gröna politiska partierna. Men man gör det för att uppnå globala regelverk. Dessa regelverk gynnar de som har pengar och som klarar av att möta och nå upp till det som stipuleras. Följden blir att mindre, inte så finansiellt starka aktörer, slås ut.

Rockefellers var religiösa. De var baptister. John D Rockefeller var tidigt engagerad i rörelsen, redan från 1860-talet. Han var helnykterist, rökte inte, spelade inte. Han var oerhört snål – Joakim von Anka sägs ha haft just John D Rockefeller som förebild. Han var helt moralinriktad, beskrivs av Jakob Nordangård som tråkig helt enkelt. Förutom när det gällde affärer. Här agerade han helt utan samvete och kom att skada många människor. John D Rockefeller motiverade sitt agerande i affärer med att de människor som skadades var syndare – det var Gud som straffade dem. För egen del hade han fått oljan från Gud och han såg det som sin uppgift att ge av den gåvan till andra. John D. var helt enkelt en framgångsteolog. Hans mål var att skapa en mer moralisk och rättrogen värld.

I och med att han var så oerhört noggrann med pengar så förde han bok. I dessa böcker antecknade han alla utgifter och inkomster. Böckerna kallade han för ”The Ledger”. Den första fick benämningen ”The Ledger A”. Därefter gick han vidare med B, C, D o.s.v. Men det var inte bara pengatransaktioner som antecknades i böckerna utan även handlingar. John D Rockefeller hade helt enkelt ett stort kontrollbehov som kombinerat med hans moraliska strävan även spillde över till ett behov av att kontrollera andra. Allt detta har gått i arv genom generationerna och Rockefeller-klanen står idag (som vi ska se senare) bakom allt mer sinnrika verktyg för att ha kontroll över oss människor – alltifrån vad vi gör till vad vi säger. Det är de som finansierat många av de uppfinningar som idag finns på området och som kommit att avslöjas av Edward Snowden.

Rockefellers är som nämnts Baptister. Baptister är Eukemeniker d.v.s. de strävar efter en enad kristen rörelse. Detta har sedan kommit att utvidgas till att omfatta alla religioner. Rockefellers har sponsrat den s.k. Inter-faith rörelse vars syfte är att forma en världsreligion – att vi alla ska vara enade som en enda stor familj. Genom Lawrence Rockefeller har familjen även varit drivande vid bildandet av många av den nya tidens s.k. religioner däribland New Age. Här är det värt att nämnas att tankarna bakom New Age också utgör basen för FNs religion som ju är tänkt att bli en slags världsreligion.

The Ark of Hope
När vi betraktar Rockefellers engagemang i religionsfrågor så uppstår lätt frågan – ”Tror man på detta eller är det en affärsstrategi?”. Jacob Nordangård tvekar inte utan svarar snabbt ”Strategi!”. Här nämner han en historia om hur det vi kallar för ”Earth Charter” växer fram som ett samarbete mellan Stephen Rockefeller och Mikhail Gorbatjov. Earth Charter är ett knippe principer (18 stycken) som kan ses som den moderna tidens budord. The Earth Charter skrivs i början av år 2000. Här berättar Jacob Nordangård en fascinerande berättelse om hur invigningen av ”The Earth Charter” kom att sammanfalla med terrorattentaten den Elfte September. Invigningen hölls den nionde september och attentaten inträffade två dagar senare. Han berättar att dessa nya budord hade skrivits på ark av papyrus. Dessa hade lagts ned i en ny ark (viktigt att komma ihåg här att Tio Guds Bud också låg i en ark som judarna tillverkat på uppdrag av Gud). Den nya arken gavs namnet ”The Ark of Hope” och direkt efter attentaten bar man ned den nya arken i i procession till New York – för att sedermera ställa ut dessa i FN-huset. De nya budorden är mycket lika de nya globala målen som gäller efter år 2015 – d.v.s. Agenda 2030. De handlar helt enkelt om hur den nya världen ska förvaltas och styras – ett slags nytt Utopia. Syftet är att alla oavsett religion ska känna igen sig. Jacob konstaterar att det faktiskt är många inom kristenheten, inte minst den Svenska Kyrkan som har hakat på det hela samt att det röner hyfsad framgång även inom andra religioner runt om i världen.

Om du lyssnar riktigt noga så inser du snart att även klimatkrisen är att betrakta som ett utslag av ”Problem – Reaction – Solution”- alternativt ”Tes – Antites – Syntes”-strategin. Jacob Nordangård beskriver hur Rockefellers själva har introducerat en livsstil som innebär att vi smutsar ner vår jord med bl.a. fossila bränslen. Samtidigt anklagar man oss vanliga människor, genom sitt engagemang i miljörörelser, för just detta. Man säger ”Fy du syndiga människa”.  Därefter presenterar man, genom sitt engagemang i andliga rörelser, det vi kan kalla för ”lösningen” eller ”syntesen – man presenterar Earth Charter som sedermera kommer att kallas Agenda 2030. Resultatet är enastående. Mänskligheten köper den här bluffen ”med hull och hår”. Rockefellers visar tydligt sin kapacitet som schackspelare.

Rockefellers ligger också bakom strävan att förändra oss människor till något de kallar ”det bättre”. Under tidigt 1900-tal var det rasgenetik (eugenik) som gällde. Syftet var att helt enkelt hjälpa evolutionen på traven. Ett inslag i detta var att sterilisera människor som var att betrakta som ”svagare”. Sverige hakade på den här trenden och bildade bl.a. det Rasbiologiska institutet. Behandlingarna av den samiska populationen har ju varit på tapeten nyligen, bl.a. genom svenska filmer. Samma tankegångar som gällde då finns även på global nivå idag. På 1970-talet bildades en organisation som kallas ”World Future Society”. Här ser vi hur områdena teknologi och andlighet (New Age) gå samman och verkar för att göra människan bättre. Al Gore en av företrädarna för den organisationen. Det som kallas för den transhumanistiska rörelsen har sitt ursprung härifrån och även om det kan låta utopiskt börjar det få fäste i mäktiga organisationer runt om i världen – inte minst World Economic Forum och The Trilateral Commission.

Transhumanism
Med introduktionen av den transhumanistiska rörelsen – jakten på den perfekta människan -börjar vi också se vidden av ytterligare en av Rockefellers strategier ”á la Hegel”. De eftersträvar total kontroll över samtliga mänskliga och naturliga processer. Ett samhälle där allting kontrolleras i real-tid och där du och jag är en del av det som kontrolleras. Den typen av samhälle säljs in till oss genom motiveringar som vi uppfattar som positiva. Vi behöver få kontroll över våra koldioxid-utsläpp. Vi behöver få kontroll över vårt blodtryck, våra kolesterol värden m.m. Tekniska lösningar som ”the internet of things” kommer att säljas in för att uppnå detta. Här kommer 5G in i bilden som en oerhört viktig och central komponent i det hela. 

Nu övergår intervjun till att koppla ihop John D Rockefellers strävan efter att kontrollera sina medmänniskors moraliska agerande genom att nedteckna deras handlingar i The Ledger med det ovan beskrivna framväxande kontrollsamhället. Nordangård får frågan om det här kan ha handlat om en medveten strategi, att John D kunde förutse det som komma skulle. Nordangård konstaterar att så knappast kan ha varit fallet. Däremot ser han en tydlig trend som sträcker sig från John D och framåt i generationerna – en idé om att skapa en standardiserad värld. En värld där allting är likadant, inklusive människan.

I intervjun övergår nu diskussionen till att handla om Rockefellers misslyckande. De har lyckats med så mycket men på områden som att åstadkomma en gemensam världsreligion samt försöken att standardisera oss människor har man i någon mån misslyckats. Nordangård ombeds utveckla sin framtidsvision – hur kommer familjen Rockefeller att agera i ljuset av det potentiella misslyckandet. Nordangård tror att man kommer att försöka. Ingen i familjen kommer att ha stolthet nog att erkänna att man hade fel – att visionen var ouppnåelig. Visionen handlar om makt och kontroll. Man vill kunna kontrollera världen helt enkelt. Man vill bygga Babels Torn igen. Men man kommer, enligt Jacob, inte att lyckas. Vi människor kommer att motsätta oss den totalitära diktatur som deras vision innebär.

Vi kommer tillbaka till Rockefellers ständiga användande av Helgel-strategier. Familjen kunde inte sälja in konceptet FN som världsregering enbart baserat på de kriser som världskrigen innebar. Därför har man valt är ta omvägen via ekonomi och affärer. Genom att sälja in idén om att det behövs världsomspännande affärsforum som G7 och G20 så har man kommit en bra bit på vägen. Dem idén har både Kina och Arabvärlden kunnat acceptera. Jacob konstaterar att saudi-arabiska affärsmän, precis som Rockefeller själva, snarare har Mammon som Gud än något annat. Det är en intressant twist från det som tidigare handlat om Baptism och New Age, men Nordangård går inte längre än så i sitt konstaterande.

När G20 diskuteras nämns en annan viktig punkt – nämligen den lag som införts världen över, även i Sverige – som innebär att banker som kommer på obestånd inte bara ska kunna ta av statens pengar för att kunna räddas utan även från oss sparare.  Våra sparpengar kan, i en ekonomisk kris, komma att användas till att rädda krisande banker. Kände du till detta? Är du ok med detta? Notera att det numera är svensk (och internationell lag) och att det är Rockefellers som drivit frågan, via G20.

I slutet av intervjun tas ämnet olja upp. Nordangård konstaterar - vi klarar oss INTE utan olja! Våra politiker borde veta detta, säger han. Fossilfritt är en omöjlighet – det vore ett veritabelt folkmord att försöka genomföra det. Det är ett politiskt svek. Rockefeller m.fl. känner naturligtvis till detta, men inser samtidigt vilka affärsmöjligheter det ger. De investerar i fossilfri teknologi. Deras stiftelser lovar de-investering. Här kommer även den s.k. ”cirkulära ekonomin” in i bilden. Återanvändning av material samt idén om att inte äga utan snarare hyra. Idén om detta kan säljas in med klimatet och miljön som motiv. Det vi inte riktigt förstår eller anar är att konceptet används till ökad övervakning av resurser och människor. Notera alltså att idéer som dessa har sitt ursprung från organisationer som Bilderberg eller Trilaterala Kommisionen.

Men som avslutning på intervjun repeterar Jacob Nordangård återigen uppfattningen att Rockefellers inte kommer att lyckas med sin vision. Det är ett omöjligt uppdrag. Därefter avslutas intervjun.

För egen del är jag inte lika säker på att Jacob Nordangård har rätt. Jag tror att han underskattar Rockefellers förmåga som schackspelare. Jag tror att med introducerandet av rätt global kris – det kan vara ett tredje världskrig, en ekonomisk kris långt värre än den stora depressionen på 1930-talet eller en pandemi – så kommer vi människor att vara oerhört villiga att svälja betet. Vi gör det, precis som tidigare, med hull och hår. Vi vägrar att inse att vi är utsatta för ett bedrägeri.

För egen del tror jag vidare att Nordangård är helt rätt ute när han konstaterar att Rockefellers har Mammon som förebild. Det som inte nämns i intervjun är att Rockefellers tillhör organisationen Knights of Malta – en grupp som är knuten till, och agerar i skuggan av Påvestaten. Med den kunskapen är vi tillbaka på området Bibelns Profetior. Vi inser då hur profetiorna som finns beskrivna i Danielsboken och Uppenbarelseboken uppfylls (vilket vi sett av flera tidigare inlägg i den här bloggen). Vi inser hur det Bibeln beskriver som ”det fjärde världsriket”, faktiskt styr i världen idag. Vi inser också att Nordangårds konstaterande att ”man kommer inte att lyckas” trots allt stämmer. Bibeln beskriver det tydligt i Uppenbarelseboken 18 2: ”Fallet, fallet är det stora Babylon”.  Och senare i Upp 18 9: ”Jordens kungar, som har horat med henne och levt i lyx, ska gråta och sörja över henne när de ser röken från den eld där hon brinner”. 

Med det sagt är det dags för intervjun. Missa den inte.