Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

lördag 3 november 2018

Vilken är makten bakom propagandan i världen


Vad är propaganda, hur fungerar den och vem ligger bakom? Låt oss börja med en titt på själva definitionen av propaganda. Vi vänder oss till Wikipedia där vi kan läsa följande:

Propaganda
    ”Propaganda (av det latinska propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något (politik, policy, religion, uppfattning, förändring, vara, tjänst, etc.) eller någon (politisk, religiös eller annan kandidat till eller innehavare av ämbete, befattning, position eller tjänst). Den som sänder budskapet är som regel part i målet. Syftet är således inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt, vinklat eller rentav falskt.”

Propaganda är alltså ett meddelande avsett att påverka. Det är en form av information, oavsett om den är sann eller falsk. För att förstå om vi är utsatta för propaganda eller ej behöver vi förstå om det finns någon makt i samhället som äger och kontrollerar informationsspridningen.
Vi har genom tidigare inlägg i den här bloggen förstått att det är krafter som figurerar bakom den Katolska Kyrkan som också är roten till den stora konspiration som vi studerar. Det är den slutsatsen jag dragit efter flera års studier på området. Det är också i linje med vad Bibelns profetior säger (Danielsboken och Uppenbarelseboken vilket vi också sett i flera tidigare inlägg). Det vi kommit fram till är att konspirationen är en kamp som handlar om kontroll över din och min själ. Det är en kamp mellan Gud och Satan. Satans syfte är att i slutändan lura oss på den frälsning som Gud utlovat. Låt oss inte gå i den fällan.
Kan det vara så enkelt. Kan vi genom en studie av propagandaapparaten bekräfta den bild som Bibeln ger? Dagens videoinslag är en föreläsning signerad den sydafrikanske professorn Walter Veith. Föreläsningen är den tredje delen i en serie kallad ”From Crete to Malta”.

Teater / opera
Professor Veith börjar med en titt på teater- och filmkonstens historia. Använder vi oss åter av Wikipedia för att förstå teaterns historia förstår vi att denna är sprungen ur antikens grekiska dramer och därefter vidare genom romarriket. Bibelns profetior pekar ut 4 världsriken som alla styrt över Guds folk. Det är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska- och därefter Romerska imperiet. Det Romerska imperiet övergick efter dess fall över till en annan form:  den Romersk Katolska Kyrkan. Samtliga dessa världsriken delar enligt Bibeln en och samma filosofi – den hedniska / ockulta filosofin. En filosofi som förnekar Gud. Följer vi det Bibeln lär oss bör vi alltså hitta ursprunget till dagens moderna propagandaapparat bakom den sistnämnda av de fyra världsrikena. Intressant nog upptäcker vi att den moderna teatern, inklusive filmindustrin har sina rötter i Jesuitisk Teater. Den första jesuitiska teaterföreställningen sattes upp år 1551.  I mitten av 1600-talet hade företeelsen spridits till över 300 universitet världen över. Teaterkurser inkluderade tidigt även ”andliga övningar” med ett uttalat syfte att sprida katolska doktriner. Enorma summor pengar satsades på dessa produktioner. Teatern expanderade tack vare uppfinningar som megafonen och senare även de första filmkamerorna över till film-branschen. De tidiga stjärnorna, som t.ex. Frank Sinatra och John Wayne, var alla 33:e gradens frimurare. Den trenden har fortsatt och du har idag svårt att hitta någon bland Hollywoods alla stjärnor som inte är en högt uppsatt frimurare. Som vi tidigare sett bildades och kontrolleras Frimureriet av Jesuiterna.

Går vi vidare i analysen och tar en titt på vad påven själv har att säga om just teater- och filmindustrin så hittar vi följande:

  • Efter andra världskriget gav påve Johannes XXIII ut ett dekret kallat ”Miranda prorsus” (eng. Looking ahead). I det uttalar Vatikanen en önskan om att styra mänskligheten mot att bli mer socialt inriktad. Vatikanen önskade få ett inflytande över film (cinema), radio och TV). Syftet sades vara gott – ett säkerställande av att denna massmediaapparat skulle sprida ”god” information.
  • Det Andra Vatikankonciliet som hölls 1962 – 65 hade det uttalade syftet att få till ”en öppning mot det moderna samhället, en anpassning till nutiden”. Konciliet byggde vidare på det Miranda Prorsus hade etablerat. Ett nytt dekret kallat ”Inter Mirifica” (Among the Wonders) framställdes (1964). I detta gick Vatikanen mycket längre i sina uttalade syften. I dekretet kan vi läsa att Vatikanen ser det som ”sin födslorätt att kontrollera och äga all media (tidningar, cinema, radio, TV och annat av samma natur)”. Dåvarande påven Paul XI påpekar att ett särskilt ansvar vilar på journalister, författare, skådespelare, designers, producenter o.s.v. Dessa yrkesgrupper skulle säkerställa att styra mänskligheten längs den goda vägen och inte längs den ondskefulla”. Goda ambitioner. Men kan vi lita på Vatikanen? Känns det rätt att låta Vatikanen äga och kontrollera propagandaapparaten, särskilt i ljuset av de varningar som Bibeln ger oss?


Vi förstår nu att Vatikanen har en ambition att styra och kontrollera propagandan i syfte att leda oss längs den goda vägen. Men vad är den goda vägen enligt dem? Är det en väg som leder till Gud eller som leder bort från Gud? Walter Veiths klarsynta analys får oss att förstå att den väg som stakats ut åt oss är den Gnostiska. I den Gnostiska världen är det människan själv (det mänskliga förnuftet) som lyfts upp till Gud och inte Jesus Kristus. De krafter som styr i världen ser det som viktigt att vi leds bort från Jesus Kristus. Att det är viktigt förstår vi när vi tittar på utbildningen och lönerna för de som jobbar inom filmbranschen. Det betalas miljoner och åter miljoner dollar till dessa megastjärnor. De kommer från de finaste Universiteten och är mycket välmeriterade. Ändå arbetar de med produktioner som The Simpsons eller Family Guy. Banala tecknade serier kan tyckas men dessa serier är fyllda med sublima budskap som styr vårt tänkande i önskad riktning – bort från Gud.
Walter Veith ger oss en inblick i mega-produktioner som ”The Passion of the Christ” och ”V for Vendetta” och får oss att förstå att dessa tagits fram i syfte att fira Satans seger över Kristus. Propagandan har till syfte att likrikta vårt tänkande och vårt tyckande. Bibelns profetia i Uppenbarelseboken 13 3 uttrycker det tydligt och klart:

 ”Ett av dess huvuden såg ut som det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrades över vilddjuret och följde efter det.”  

Det dödliga såret som läktes
Den här versen syftar (vilket vi sett tidigare) på Katolska Kyrkan som 1798 gavs ett dödligt sår när Napoleon och hans armé tågade in i Rom och fråntog Påven sin rätt att verka som både kyrka och stat. Men det ”dödliga såret” läktes 1929 när Mussolini återgav kyrkan rätten att åter verka som en stat. Vatikanstaten föddes. Genom Vatikanens kontroll över all media, all propaganda, följer vi idag odjuret. Kontrollen utövas genom Jesuiter, Frimurare samt organisationer som Knights of Malta, Knights of Columbus och inte minst skuggregeringar som Bilderberggruppen och Trilateral Commission. De flesta av oss är tyvärr omedvetna om det. Vi behöver vakna.

Walter Veiths vidare föreläsning innehåller en helt brilliant analys av sagan om Peter Pan och dess subtila betydelse. Analysen tar oss från själva sagan vidare till ett slott där världens ledare ofta träffas för att planera införandet av New World Order. Även här finner vi analogin om Peter Pan. Även en titt på det kors som påven bär ger oss samma indikation. Till och med en titt på dagens terror-organisationer; Al-Qaida och ISIS samt en analys av giljotinens historia ger oss samma resultat. Överallt firas Satans seger över Kristus.
Men vi vet att analysen är felaktig. Bibeln ger oss ett tydligt svar: Det är att Jesus Kristus kommer tillbaka för att ta med de som tror på Honom och som följer Hans bud till himmelen. Vi har alla ett val att göra. Väljer vi att följa Satan eller väljer vi Jesus Kristus. Vi måste dock välja. Passivitet innebär att vi automatiskt räknas som Satans efterföljare. Detta är vad Den Stora Konspirationen handlar om. Och det är viktigt att vi ser igenom Satans propaganda så att vi inte luras av hans förföriska budskap. Lyckas vi se igenom lögnen och istället följer Jesus Kristus väntar uppfyllandet av de underbara löften vi fått genom Bibeln. Valet borde vara enkelt.