Den Stora Konspirationen

Notera: Bloggen fungerar både som bok och blogg. De första inläggen samlas under fliken "Bakgrund" (se ovan). Bloggens struktur förklaras i fliken med samma namn. Bästa sättet att få ett grepp om vad bloggen går ut på är att se föreläsningen från 2016-09-11 (se flik ovan).

tisdag 8 maj 2018

En studie av Lilla Hornet (=Påvestaten) i vår tid


Rör vi oss mot ett tredje världskrig? I en DVD-serie med titeln ”Signs of the Times” tar pastor Bruce Telfer oss med på en analytisk resa för att bättre förstå vad det är som just nu sker i världen – och varför. Det här behöver vi förstå för att kunna fatta rätt beslut i de tuffa tider som väntar. I genomgången hittills har vi bl.a. blivit varse om att: 

  • världens mäktigaste och mest inflytelserika personer talar om ett tredje världskrig som ”oundvikligt”
  • USA är att betrakta som ett imperium. Vi har ur ett historiskt perspektiv fått veta hur USA med bl.a. militär överlägsenhet samt finansiella konstruktioner som ”Bretton-Woods” och ”Petrodollarn” lyckats etablera och vidmakthålla sin ställning som världens enda supermakt i ungefär ett århundrade nu.
  • USA:s invasion av Irak efter händelserna 11/9 2001 har ett perspektiv som går långt tillbaka i historien.  Det handlar om ett politiskt rävspel.
  • Bibelns profetior har med en häpnadsväckande exakthet förutspått vilka riken som kommer att styra i världen från ca 600 f.kr. fram till, och även bortom våra dagar. Dessa riken är Babylonien, Medien/Persien, Grekiska Imperiet och det Romerska Imperiet.
  •  Det Romerska Riket föll alltså enbart skenbarligen. Det fortsätter att regera, men i en annan form, representerat i Bibeln av den makt som beskrivs som ”Det Lilla Hornet”.
  • Bibeln profetior tydliggör att ”Det Lilla Hornet” motsvaras i historien och även i dagens världspolitik av Påvestaten, alltså Vatikanen.


I dagens inlägg ska vi stifta närmare bekantskap med ”Det Lilla Hornet” och dess agerande i våra dagar.

Som vi sett i tidigare avsnitt i videoserien ”Signs of the Times” är Bibelns profetior baserade på viktiga principer. En sådan har vi benämnt ”repetera och förstora/fördjupa”. Det innebär att profetian vi tog del av i Danielsboken kapitel 2 repeterades och fördjupades i kapitel 7. Ytterligare repetition och fördjupning får vi i kapitel 8 och 11. Därefter får vi gå till Uppenbarelseboken för att se nästa fördjupning. Det är precis vad Bruce Telfer gör i dagens avsnitt.

Djuren i Daniel kapitel 7
Uppenbarelseboken kapitel 13 (Upp 13) beskriver ett odjur som är sammansatt av kroppsdelar från olika djur. Dessa kroppsdelar kommer från precis samma djur som förekom i Daniel kapitel 7 – nämligen lejon, björn, leopard samt det obeskrivliga odjuret med 10 horn. 4 olika djur i en sammansatt kropp och samma ande. Alla varelser på denna jord har endast en ande eller andlighet som det genomsyras av. Det betyder att Bibeln menar att de riken / maktcentra som beskrivits i Danielsboken kapitel 2 – alltså statyn – genomsyras av samma andlighet, eller religion (eftersom de också representeras av Odjuret i Upp 13). Den andligheten är hedendom (eng. paganism). Hedendom är alltså den religion som varit dominerande i Babylonien, Medien/Persien, Grekiska- samt Romerska Imperiet och fortfarande råder inom Påvestaten. Detta påstående kan tyckas tufft, så låt oss titta närmare på det.

Odjuret i Uppenbarelseboken kapitel 13 2.
Flera djur samma ande / andlighet
Innan vi går vidare ska vi dock ta en titt på vem Satan är. Satan har enligt Bibeln givits makt och kontroll över synden och syndarna. Den som synder kan med det resonemanget betraktas som Satans fånge. Det här definierar valet som vi givits i livet: fånge under Satan eller frihet i Jesus Kristus följt av evigt liv. I Uppenbarelseboken 13 2 får vi veta att Odjuret har fått sin makt och auktoritet från Satan (draken). Odjuret är, som vi konstaterat ovan, de samlade riken som profetiorna har gett oss, alltså Babylonien, Medien/Persien, Grekland, Rom och till Påvestaten. Det är inte bara makten som givits Odjuret utan även dess tron. Satans tron.

"Satans tron" - Zeus altare i Pergamon
Bruce Telfer tar oss, efter denna exposé genom profetiorna, också med på en resa genom historien. Detta för att ta reda på vad ”Satans tron”, som beskrivs i Upp 13 2, är. Även till detta tar vi Bibeln till hjälp. Bibeln är, som vi börjar förstå, mycket träffsäker. I Uppenbarelseboken kapitel 2 vers 13 får vi veta att ”Satans tron” hittar vi i den grekiska staden Pergamon. Det var nämligen här som Antipas (som nämns den slutet av Bibelversen Upp 2 13) dog. Pergamon är känt som det huvudsakliga centret för Hedendomen. I den staden fanns ett kolossalt altare tillägnat guden Zeus – det s.k. Pergamonaltaret. Pergamon var på sin tid ett centrum för den Babylonska religionen. Det Babylonska prästerskapet hade upprättat en verksamhet här (på en plats i Grekland), och flyttade hit från sitt ursprungliga läge i Mesopotamien (i dagens Irak). De flyttade hit efter det att Babylonien erövrades av Mederna/Perserna (wikipedia om Pergamon). Senare i historien får vi veta att den siste kungen av Pergamon testamenterade sitt kungadöme över till Romarriket. I samband med detta flytta det Babyloniska prästerskapet ännu en gång – nu till Rom. Staden Rom kom att genomsyras av denna hedniska religion så pass mycket att Rom  i våra historieböcker kom att kallas för ”Det nya Babylon”. Så Telfer avslutar sin historiska exposé med att konstatera att ”Satans tron” idag är belägen i Rom – i Vatikanen. Och det i sin tur rimmar ju väldigt väl med vad vi lärde oss i förra blogg-inlägget om ”Det Lilla Hornet”. Alltså att den beskrivningen bara passar in på Påvestaten.

Bibeln poängterar vid ett flertal tillfällen att det Odjur som beskrivs i Uppenbarelseboken hädar. Det är ogudaktigt. Det försmädar och hånar Gud. Odjuret har getts makt och kontroll över synden.  Lustigt då att konstatera att Påvestaten har givit sig själv förmåga att förlåta synder – detta trots att Bibeln tydligt uttrycker att endast Gud kan förlåta synder. Påvestaten har m.a.o. tagit kontroll över synden

Profetian säger att Odjuret som kommer upp ur havet har 7 huvuden och 10 horn och att det finns en krona på varje horn. Den liknelsen ska enligt Telfer tolkas på följande vis: Påvestaten (=odjuret) regerar ÖVER världens nationer, men också GENOM världens nationer. Detta är en mycket intressant tolkning eftersom vi i den här bloggen sett att världens nationer kontrolleras genom katolska institutioner som Jesuitorden. Jesuitorden i sin tur kontrollerar Frimureriet. Vi har vid ett flertal tillfällen häpnat över att 33:e gradens frimurare återfinns i toppen av nästan samtliga maktcentrum på den här planeten. Odjuret regerar GENOM värdens stater. Var det någon som nämnde något om Bibelns träffsäkerhet? Det är just det här som utgör Satans bedrägeri. Det är ett bedrägeri som är så stort och gigantiskt att ingen tycks förmå att genomskåda det.

Odjurets dödliga sår från 1798 läktes år 1929 
Tillbaka till profetian igen, kapitel 13 3 som talar om ett av Odjurets huvuden som ”tycktes ha fått ett dödligt sår”. Påvestaten fick sitt dödliga sår år 1798 då Napoleons armé tågade in i Rom och fråntog Påve Pius sina statliga maktbefogenheter. Detta utgjorde slutet på Bibel proftetian om de 1.260 åren som vi tidigare stiftat bekantskap med. Men samma Bibelvers talar om att ”odjurets dödliga sår läktes igen”.  År 1929 återfick Påvestaten sina statliga maktbefogenheter. Mussolini var den som såg till att så skedde. Träffsäkra profetior, som alltid.

 Profetian säger också att hela världen kommer att ”förundras över odjuret” och att alla ”kommer att tillbe draken (d.v.s. Satan)”. Där är vi inte ännu men det är dit vi är på väg, enligt Bibelns profetior. Kan vi då se tecken på att vi är på väg dit? Svaret är tyvärr ”ja”. Inom den kyrkliga världen pågår idag vad som kallas för den ekumeniska rörelsen. Det är en rörelse som Romersk Katolska Kyrkan står bakom och som innebär att samtliga kristna rörelser försöker enas och förenas. Problemet är bara att det är de protestantiska rörelserna som ger efter. De släpper den ena doktrinen efter den andra. De ber i praktiken om ursäkt för Luthers protest. Det har gått så långt att en katolsk präst ställde följande fråga inför en evangelisk protestantisk församling: ”Om protesten är över, behövs det då en protestantisk kyrka”. I princip är samtliga kristna rörelser på väg tillbaka till moderkyrkan – den Katolska. Faktum är att även världens övriga religioner ingår det ena samarbetsavtalet efter det andra. Är vi på väg mot en One World Religion? Mycket tyder på det. Och om Odjuret är den som kontrollerar den här enda religionen, vem är det då vi tillber? Var det någon som sa något om TRÄFFSÄKERHET?

Bibelns profetior säger att vi alla befinner oss i Babylon. Och Bibeln uppmanar oss till att ”gå ut ur henne”. Vi behöver förstå vad Bibelns profetior handlar om. Vi behöver lyssna till, och följa dess råd, annars löper vi risken att missa de underbara löften som ställs ut i slutet av Uppenbarelseboken och på så många andra ställen i Bibeln. Det är där vi hittar den sanna friheten, inte i det syndens näste som, Satan kontrollerar och lockar oss in i. Vi behöver släppa in Jesus Kristus i våra hjärtan! Valet är vårt. Men vi MÅSTE, som Telfer poängterar gång på gång, göra ett aktivt val.

Bibelns profetior uttrycker ytterligare en viktig sak, nämligen att Odjuret som kommer upp ur havet (d.v.s. Påvestaten) har en medhjälpare. I nästa avsnitt / inlägg kommer vi att titta närmare på vem denne medhjälpare är.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar